Ενότητα 1

Περιβάλλον και ενέργεια

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, το ενδιαφέρον συγκεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, και στην ενίσχυση της  ανοικτής διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων, ένα πεδίο το οποίο αποτελεί πηγή δεδομένων τα οποία οδηγούν στην περαιτέρω ενίσχυση της ανοικτότητας, της πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία και της συμμετοχικότητας στη λήψη αποφάσεων.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος  & Ενέργειας (ΥΠΕΝ)  από τον  Ν.3882/2010 έχει την ευθύνη για  τον κεντρικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που διαχειρίζονται / παράγουν / διαθέτουν γεωχωρικά δεδομένα, προκειμένου αυτά να διατίθενται δημόσια και σε ανοικτό μορφότυπο σε κάθε ενδιαφερόμενο.  Για το σκοπό αυτό το ΥΠΕΝ θα προχωρήσει στην προσαρμογή – τροποποίηση   της ισχύουσας νομοθεσίας και σε κατάλληλες   παρεμβάσεις  για την  σταδιακή εφαρμογή και ολοκλήρωση της  παραπάνω πολιτικής. Τα γεωχωρικά δεδομένα θα διατίθενται μέσω κεντρικής  Γεωπύλης  της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) από το Υπουργείο, από τους εποπτευόμενους φορείς  του και από άλλους φορείς  της δημόσιας διοίκησης που παράγουν και διαθέτουν  γεωχωρικά δεδομένα, ακολουθώντας τα προκαθορισμένα τεχνικά πρότυπα και διαδικασίες.  Επίσης  τα  γεωχωρικά δεδομένα θα  είναι προσβάσιμα και από τον κεντρικό κατάλογο data.gov.gr της δημόσιας διοίκησης.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης διατίθενται επίσης σε πρώτη φάση προς θέαση γεωχωρικά δεδομένα αρμοδιότητας του Υπουργείου ΠΕΝ στη διαδικτυακή διεύθυνση http://maps.ypeka.gr  τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών πληροφοριών.

Ως Φορείς υλοποίησης και λοιποί εμπλεκόμενοι αναφέρονται το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας   (ΥΠΕΝ), ΕΘΕΓ, ΕΚΧΑ ΑΕ και σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και φορείς της δημόσιας διοίκησης. Βασικός στόχος της δέσμευσης είναι η διάθεση ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης σε ανοικτό μορφότυπο σε κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με το πλαίσιο της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ. Σε δεύτερη φάση θα θεσμοθετηθεί το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας,  Γεωπληροφορίας και Υπηρεσιών σε Εθνικό επίπεδο. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δέσμευσης θα εξειδικευθεί  το ακριβές χρονοδιάγραμμα,  με ορόσημα το Νοέμβριο 2016, όπου εκτιμάται ότι θα υλοποιηθεί η πλήρης λειτουργία της  Γεωπύλης  Γεωχωρικών Πληροφοριών.

Παράλληλα, στη διάρκεια των συζητήσεων προκρίθηκε η σημασία της έγκαιρης και σαφούς ενημέρωσης της  Κοινωνίας των Πολιτών για τις υφιστάμενες υπηρεσίες/δεδομένα που προσφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Top