Ενότητα 2

Δικαιοσύνη

Το σχέδιο δράσης του Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ηλεκτρονική Δικαιοσύνη, το οποίο έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2011 και επικαιροποιείται τακτικά, περιλαμβάνει ένα μείγμα βραχυπρόθεσμων και μέσο-μακροπρόθεσμων δράσεων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην απλούστευση και δραστική μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων, στη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις Δημόσιες Υπηρεσίες, στη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς του Δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση των διαδικασιών και ενίσχυση της διαφάνειας στο χώρο της Δικαιοσύνης προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.

Βρίσκεται υπό επεξεργασία η διαμόρφωση αρχικών, συναφών και ρεαλιστικών για την περίοδο 2016-2018 δράσεων της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης,  εναρμονισμένων με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε θέματα δικαιοσύνης και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σχόλια στο σύνολο του άρθρου
 • Δικαιοσύνη; Σε μια χώρα υπό καθεστώς ανοικτής ΑΡΝΗΣΙΔΙΚΙΑΣ αποτελεί ανέκδοτο. Κι όμως, θα μπορούσε να υπήρχε σύγχρονη Δικαστική Λειτουργία με χρήση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ως ακολούθως (περιγράφεται ΟΠΣ διαχείρισης φακέλλων δικογραφίας από την προανάκριση εως την τελική έκδοση Δικαστικής Απόφασης):
  1. Αστυνομικά Τμήματα ή άλλα σημεία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης: Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση για άνοιγμα προανακριτικού φακέλλου όπου θα επισυνάπτονται ηλεκτρονικά οι ένορκες και ανωμοτί καταθέσεις μαρτύρων και όσα έγγραφα απαιτούνται
  2. Εισαγγελικές Αρχές (κατά τόπους): Σημείο υποδοχής των ηλεκτρονικά δρομολογούμενων μέσω ΟΠΣ προανακριτικών φακέλλων από το (1). Δημιουργία Φακέλλου Δικογραφίας με συσχέτιση με τον προανακριτικό. Ηλεκτρονική Χρέωση σε αρμόδιο Εισαγγελέα. Οτιδήποτε κατατίθεται στον φάκελλο αυτό θα κατατίθεται ηλεκτρονικά ώστε να «κρεμιέται» (ηλεκτρονικό συνημμένο) σε αυτόν.
  3. Δικαστικές Αρχές: μέσω ΟΠΣ, ορισμός δικασίμου, μόλις Ανακριτής-Εισαγγελέας ολοκληρώσουν το έργο τους και θέσουν τον ηλεκτρονικό Φάκελλο Δικογραφίας προς εκδίκαση,βάσει αρχής «first-in, first-out» με δυνατότητα πρόταξης υποθέσεων μόνον από τον Προϊστάμενο που αναλαμβάνει και την ευθύνη.
  4. Εκδίκαση της υπόθεσης – ηλεκτρονική έκδοση απόφασης μέσω ΟΠΣ με συσχέτισή της με τον Φάκελλο Δικογραφίας.
  5. Ηλεκτρονική κοινοποίηση της απόφασης.

  Στο σύστημα απαιτείται να είναι συνδεδεμένοι με συκγεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης (view ή/και edit) οι ανωτέρω εμπλεκόμενοι καθώς και οι συνήγοροι των διαδίκων. Με αυτόν τον τρόπο μένουν άνεργοι οι δικαστικοί επιμελητές, απαιτείται μικρότερο πλήθος γραμματέων και καταργούνται άχρηστα διαβιβαστικά έγγραφα καθώς η διαβίβαση θα γίνεται μόνον ηλεκτρονικά και όλοι θα ενημερώνονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Απονομής Δικαιοσύνης. Τόσο απλά. Για περισσότερες πληροφορίες πώς λειτουργεί ΟΠΣ και εμπλέκει πέραν της μίας Δημόσιες Αρχές, στην διάθεσή σας (τεχνογνωσία ΕΕΤΤ)

Top