Ευχαριστήριο Μήνυμα

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία ανοικτού σχολιασμού επί των αρχικών ιδεών και προτάσεων με στόχο τη διαμόρφωση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016-2018 στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στην πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP).

 

Τα σχόλια και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του τελικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

 

Προτάσεις για ένταξη στο 3ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016-2018, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, η χώρα συμμετέχει ενεργά από το 2012 στην αντίστοιχη παγκόσμια και πολυμερή πρωτοβουλία για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση Open Government Partnership (www.opengovpartnership.org).

Το Open Government Partnership, μία πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν έως τώρα 69 χώρες , αποσκοπεί στη διασφάλιση συγκεκριμένων κυβερνητικών δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.

Στον πυρήνα των ενεργειών οι οποίες απορρέουν από την συμμετοχή σε αυτήν την πρωτοβουλία, εδράζεται η κατάρτιση και η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση, ενός κειμένου το οποίο περιέχει ένα σύνολο δεσμεύσεων για την προώθηση της ανοικτής διακυβέρνησης, για την επίτευξη των οποίων απαιτείται η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η Ελλάδα υπέβαλε στον OGP το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση τον Απρίλιο του 2012, για την περίοδο 2012-2013 και το δεύτερο εθνικό σχέδιο δράσης τον Ιούλιο 2014, για την περίοδο 7/2014 – 6/2016.

Στην παρούσα φάση, και υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εθνικό Εκπρόσωπο της Ελλάδας στο OGP, Χριστόφορο Βερναρδάκη έχει αρχίσει η διαδικασία διαμόρφωσης του τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση για την περίοδο 2016 – 2018. Στόχος είναι η συν-διαμόρφωση του νέου Σχεδίου Δράσης, μέσα από την έναρξη μίας δομημένης συνεργατικής διαδικασίας διαβούλευσης ανάμεσα στους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η διαδικασία κατάρτισης του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης επισήμως εγκαινιάστηκε στην εκδήλωση με θέμα «Ώρα για τις δικές μας μεταρρυθμίσεις» η οποία έλαβε χώρα  στις 29 Μαρτίου 2016 στο InnovAthens. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των συμπερασμάτων τα οποία προέκυψαν από την αξιολόγηση του 2ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης από τον Ανεξάρτητο Μηχανισμό Αξιολόγησης (IRM), πραγματοποιήθηκαν  διαδραστικές συνεδριάσεις ολιγομελών ομάδων από στελέχη της δημόσιας διοίκησης και εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών (break out sessions) με στόχο τον προσδιορισμό αρχικών προτάσεων προς ένταξη στο εθνικό Σχέδιο Δράσης σε τρεις άξονες πολιτικής/ πυλώνες:

 • «Πρόσβαση στην Πληροφορία»,
 • «Εξουσιοδότηση στους πολίτες»,
 • «Ακεραιότητα και Λογοδοσία».

Οι συνεδριάσεις κατέληξαν σε μία αρχική, πρωτογενή δέσμη προτάσεων οι οποίες βρίσκονται διαθέσιμες στο συνημμένο αρχείο.

Σε συνέχεια των εν λόγω αρχικών προτάσεων διενεργήθηκαν δύο συναντήσεις (στις 6/4 και 14/4) με εκπροσώπους των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση των αρχικών ιδεών. Από τις διεργασίες των εν λόγω συναντήσεων, προέκυψαν επτά (7) θεματικές περιοχές γύρω από τις οποίες θα αναπτυχθούν δεσμεύσεις και δράσεις για την ένταξή τους στο Σχέδιο Δράσης:

 • «Περιβάλλον, Ενέργεια»
 • «Δικαιοσύνη»
 • «Μεταφορές, Ναυτιλία»
 • «Οικονομία, Ανάπτυξη»
 • «Πολιτισμός, Εκπαίδευση»
 • «Εθνική Άμυνα»
 • «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Θέτουμε τις αρχικές ιδέες και προτάσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν ως αποτέλεσμα του συνόλου των διαδικασιών, διαρθρωμένες στις επτά ανωτέρω θεματικές ενότητες σε διαδικασία ανοικτού σχολιασμού και σας προσκαλούμε να υποβάλλετε παρατηρήσεις και τυχόν νέες, συμπληρωματικές προτάσεις. Η ενεργή συμβολή σας είναι απαραίτητη τόσο για τη συν-διαμόρφωση ενός συνεκτικού εθνικού σχεδίου δράσης όσο και για τη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του στη συνέχεια.

Σας ευχαριστούμε.

Σχόλια στο σύνολο του άρθρου
 • Η παρούσα πρόταση αφορά τη δημόσια διάθεση στοιχείων για την ταυτότητα και την πορεία υλοποίησης των έργων της Δημόσιας Διοίκησης (συγχρηματοδοτούμενων αλλά και χρηματοδοτούμενων αποκλειστικά από εθνικούς πόρους).
  Η δράση είναι προφανώς οριζόντια, μιας και αναφέρεται σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση.
  Είναι δεδομένο ότι για πολλά έργα έχουμε βιώσει την ύπαρξη απώλειας χρηματοδοτήσεων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μικρές ή μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση, ακόμα και μερική ή ολική αποτυχία.
  Με τους ανωτέρω κινδύνους να υφίστανται, θεωρώ σημαντικό στα πλαίσια της προώθησης της διαφάνειας και της λογοδοσίας, που αποτελούν κύριες συνιστώσες του OGP, να παρέχονται δημόσια στοιχεία για την ταυτότητα αλλά και την πορεία όλων των έργων της Δημόσιας Διοίκησης. Έτσι, θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να εκφράζουν την αποψή τους για τυχόν καθυστερήσεις, επικαλύψεις, υπερβολικά κόστη, κ.α.
  Συγκεκριμένα, προτείνω για κάθε έργο να δίνεται πληροφόρηση για:
  την πηγή χρηματοδότησης, το είδος της σύμβασης, τη διαδικασία, τον προϋπολογισμό, το δικαίωμα και τον προϋπολογισμό προαίρεσης, την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και τη διάρκεια της, το συμβατικό τίμημα, τον ανάδοχο, την ημερομηνία ολοκλήρωσης και την πορεία των δαπανών.

  Ευχαριστώ,
  Δημήτρης Καπόπουλος

 • Συμφωνώ σε όσα είπατε. Για τους ίδιους λόγους να προσθέσω επίσης την δημόσιοποίηση
  α. της σύνθεσης της επιτροπής παραλαβής του εκάστοτε έργου
  β.τις αντίστοιχες εκθέσεις των ελεγκτών ΕΔΕ καθώς και
  γ.τον χρόνου διεξαγωγής του ως άνω ελέγχου.

  Ευχαριστώ
  Σοφία Καρατζιά

 • Η παρούσα πρόταση αφορά την ενδυνάμωση των πολιτών, Για μα ακόμα φορα οι αναπηροι δεν μπορουν να παρουν μέρος, παραδειγμα οτι δεν έχετε καθολου εργαλεία για ανθρωπους με ειδικες αναγκες, οι ιστοσελιδες σας δεν ειναι διαμορφομενες για τυφλους, κουφους η ατομα με δυσκολια στα χερια, παρολα αυτα λέτε για «Πρόσβαση στην Πληροφορία»,Συγκεκριμένα, προτείνω να ερθετε στο disabled book ( https://www.disabledbook.com ) την νέα πλατφορμα για ΑμεΑ σαν το facebook και με εργαλεια για ολες τις παραπανω ομαδες που αποκλεισατε και να κανετε το Το Open Government Partnership εκει

 • Η Ανοιχτη Διακυβερνηση στο πλαισιο των Ανοικτων Δεδομενων για να γινει πραξη πρεπει να αφορα ολα τα επιπεδα ασκησης εξουσιας και ληψης των αποφασεων και οχι μονο τα κατωτερα στρώματα της διοικησης-εξουσιας.

Top