Ευχαριστήριο Μήνυμα

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία υποβολής προτάσεων και ιδεών στα ερωτήματα που αντιστοιχούν στους βασικούς στόχους πολιτικής της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας για την ανοικτή και συμμετοχική διακυβέρνηση.

Τα σχόλια και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στην ανοικτή δημόσια προ-διαβούλευση και στο αλληλεπιδραστικό εργαστήρι που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου στο Orange Grove συνοψίζονται στην Έκθεση Συμπερασμάτων, όπως προέκυψαν κατόπιν ειδικής επεξεργασίας.

 

Εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων για την ανοικτή και συμμετοχική διακυβέρνηση

Οι αξίες και οι στόχοι της Ανοικτής Διακυβέρνησης αποτελούν προτεραιότητα που διαπερνά τη στρατηγική και τους στόχους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αλλά και της Ελληνικής Διοίκησης στο σύνολο της. Η συμμετοχικότητα, η διαφάνεια, η ακεραιότητα και η λογοδοσία συνιστούν θεμελιώδεις αρχές και τον ακρογωνιαίο λίθο για τη χάραξη και άσκηση εθνικών πολιτικών.

Η Ελλάδα συμμετέχει σε σειρά πρωτοβουλιών για την πραγμάτωση των αρχών της Ανοικτής Διακυβέρνησης. Ήδη, η συμμετοχή στην Διεθνή Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (www.opengovpartnership.org) καθώς και άλλες σχετικές ενέργειες έχουν ενισχύσει σημαντικά τις λειτουργίες ανοικτής διοίκησης στο κράτος.

Ωστόσο, παρατηρείται ότι δεν υφίσταται ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τα θέματα της Ανοικτής και Συμμετοχικής Διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα, παρά τις διάφορες ενέργειες που έχουν γίνει, να απουσιάζει μια συνολική στρατηγική και η υλοποίηση αυτής. Το συνολικό θεσμικό πλαίσιο παραμένει αδύναμο χωρίς ολοκληρωμένες και ουσιαστικές ρυθμίσεις με δεσμευτικό χαρακτήρα.

Για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η κάλυψη αυτών των αδυναμιών με τη θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου για την ρύθμιση και την περαιτέρω προώθηση και εμπέδωση των πολιτικών για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Ο στόχος του νόμου είναι να ρυθμίσει συνολικά και με ολοκληρωμένο τρόπο την θέσπιση και λειτουργία των πολιτικών για την Ανοικτή και συμμετοχική Διακυβέρνηση στο ελληνικό κράτος. Με αυτό τον τρόπο θα αλληλοσυνδεθούν υφιστάμενα εργαλεία και δυνατότητες με νέα που θα δημιουργηθούν ώστε να ενισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί, η διαφάνεια και η λογοδοσία του κράτους καθώς και η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εφαρμογής αυτών.

Οι θεματικές ενότητες οι οποίες προτείνεται να διαρθρωθεί το εν λόγω σχέδιο – νόμου είναι οι ακόλουθες:

Α.  Η αποσαφήνιση και η σαφής αποτύπωση της έννοιας της ανοικτής διακυβέρνησης και η διαφοροποίηση της από άλλες συναφείς έννοιες, όπως τα ανοικτά δεδομένα, δημιουργώντας μία κατ’ αρχήν κωδικοποίηση των εννοιών της ανοικτής διακυβέρνησης.

Στην ενότητα αυτή, θα επιχειρηθεί η εννοιολόγηση της ανοικτής διακυβέρνησης,  μέσα από τον ορισμό των επιμέρους διαστάσεων της, και ειδικότερα, τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη λογοδοσία καθώς και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, διασφαλίζοντας ένα τριπλό στόχο:

 • την αύξηση της διαθεσιμότητας της πληροφορίας σχετικά με τις κυβερνητικές δραστηριότητες,
 • την ενίσχυση της δυνατότητας συμμετοχής του πολίτη στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα,
 • την ουσιαστική μείωση της διαφθοράς σε όλες της μορφές της,

Επίσης θα επιχειρηθεί η συσχέτιση του νέου νομοσχεδίου με συναφείς νομοθετικές ρυθμίσεις που ήδη έχουν ψηφισθεί και βρίσκονται διάσπαρτες σε άλλους νόμους, και αφορούν διαδικασίες και λειτουργίες που εδράζονται στις αρχές της ανοικτής διακυβέρνησης.

Β. Η σαφής νομοθέτηση της θεσμικής λειτουργίας ρόλων και δομών της Ανοικτής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, με έμφαση στην κατάρτιση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Ειδικότερα:

 • θέσπιση Εθνικής Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής για τη συγγραφή του Εθνικού Σχεδίου και εγκαθίδρυση μηχανισμού υλοποίησης του εθνικού σχεδίου δράσης και ορισμός αρμοδιοτήτων
 • πρόβλεψη της διαδικασίας για τη συζήτηση του Εθνικού Σχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων
 • πρόβλεψη Εθνικού Σημείου Αναφοράς για θέματα ανοιχτής διακυβέρνησης με οριζόντιες αρμοδιότητες
 • θεσμοθέτηση της συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών στη διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης του σχεδίου δράσης
 • Η μέτρηση του πραγματικού αντίκτυπου των πολιτικών ανοιχτής διακυβέρνησης, μέσα από τη θεσμοθέτηση, διαδικασιών μέτρησης και ερευνών

Γ. Η θεσμοθέτηση, μέσω εισαγωγής νομοθετικής ρύθμισης, συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την προώθηση της ανοικτής διακυβέρνησης στη διοικητική μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και της κρατικής λειτουργίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Η νομοθετική θέσπιση στόχων και δράσεων για την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Εθνικού Σχεδίου 2016-2018 μέσω εισαγωγής ρυθμίσεων για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή τους
 • Η δημοσίευση των οργανογραμμάτων και των διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου, με τρόπο ομοιόμορφο και εύληπτο, ώστε κάθε πολίτης να είναι σε θέση να έχει πλήρη και εμπεριστατωμένη γνώση της ακριβούς λειτουργίας κάθε υπηρεσίας και φορέα
 • Η διευκόλυνση της πληροφόρησης των πολιτών μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, προκειμένου να παρέχεται ολοκληρωμένη και ουσιαστική πληροφόρηση για όλα τα θέματα που αφορούν συναλλαγές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και για τις εκάστοτε δυνατότητες και εξελίξεις για οικονομικά και κοινωνικά θέματα που αφορούν άμεσα τους πολίτες, όπως θέματα φορολογίας, κοινωνικών παροχών, ασφάλισης, πρόνοιας και αλληλεγγύης
 • Η αύξηση της πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες που ενισχύουν την ανοιχτότητα και την λογοδοσία, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πχ. (Ν.3979/2011), ρύθμιση για  ηλεκτρονική υπογραφή στο Δημόσιο

Δ. Η εισαγωγή μεθόδων και καλών πρακτικών από την διεθνή εμπειρία μέσα από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Open Government Partnership Initiative καθώς και ανάλογων φορέων

Μέσα από την εξέταση επιτυχημένων δράσεων και εφαρμογών από πολιτικές και ρυθμίσεις για την προώθηση της Ανοικτής Διακυβέρνησης διεθνώς θα εισαχθούν, με βάση τις άμεσες και μεσοπρόθεσμες δυνατότητες εισαγωγής, οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που έχουν καταγραφεί ως ουσιαστικές για την βελτίωση της λειτουργίας του Δημοσίου.

Παρακαλούμε για τη συνδρομή σας στη συνδιαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου μέσω της υποβολής προτάσεων στα παρακάτω ερωτήματα που αντιστοιχούν σε κάποιους από τους βασικούς στόχους πολιτικής της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

ΕΡΩΤΗΜΑ 4

Σχόλια στο σύνολο του άρθρου
 • Με την τομή αυτή δίνετε φωνή σε εμάς τους πολίτες!απαραίτητο για την επαφή με την κοινωνία και τα πραγματικά καθημερινά και όχι μόνο προβλήματα!

 • Αρχικά, συγχαρητήρια για την πιλοτική εφαρμογή, δείχνει να είναι πιο άνετα αναγνώσιμη.
  Αναφορικά με τη συγκεκριμένη διαβούλευση, θα ήθελα να κάνω 2 παρατηρήσεις:

  1. Δεδομένου ότι στην εποχή μας ο ψηφιακός αναλφαβητισμός ισχύει για μεγάλο αριθμό πολιτών, τα ΤΗΛΕΦΩΝΑ είναι μάλλον η πιο προσιτή δίοδος επικοινωνίας στον μέσο Έλληνα, οπότε καλό είναι σε κάθε έντυπο δημοσίου φορέα, καθώς και σε κάθε σελίδα διαδικτύου (για διευκόλυνση) του δημοσίου, να αναφέρεται και ένα τηλέφωνο που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει σε πρώτη τουλάχιστον φάση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθούν και οι διαδικασίες ενημέρωσης των υπαλλήλων υποδοχής στα τηλεφωνικά κέντρα.

  2. Η πρωτοβουλία OGP της Συνεργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση προβλέπει περισσότερες διαδικασίες για τη συμμετοχή του πολίτη στη διακυβέρνηση της χώρας, οπότε θα πρέπει θεωρώ να ενισχυθούν οι κάθε μορφής Διαβουλεύσεις. Τέτοιες είναι οι Επιτροπές Διαβούλευσης σε ποικίλες βαθμίδες (Δήμοι, Περιφέρειες) , οι οποίες σήμερα υπο-λειτουργούν, και οι διαδικασίες διαβούλευσης μέσω του Διαδικτύου (οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν από άποψη HCI [Human Computer Interface]. Επίσης , θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και ερωτηματολόγια για τον απλό πολίτη, αναφορικά με διάφορα θέματα της διακυβέρνησης, όπως επί παραδείγματι το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής για το θέμα της Ισότητας των δύο φύλων, το οποίο είναι μια πολύ σοβαρή δουλειά, και θα πρέπει να φτάνει στα χέρια του ΚΑΘΕ πολίτη.

  Σε πρώτη φάση, συγχαρητήρια για τη σύνταξη του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση.

  Σας ευχαριστώ,
  Πλευριά Δέσποινα
  Πληροφορικός

 • Θα ήθελα να υπάρχουν τέτοιες πλατφόρμες για περισσότερα θέματα, να διαφημίζονται περισσότερο, και να δέχονται απαντήσεις για περισσότερες μέρες (αν είναι δυνατόν συνέχεια).

 • H Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) χαιρετίζει την νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου σας και προτείνει τα εξής:

  α) τη σύνδεση της έννοιας της ανοικτής διακυβέρνησης με την αρχή της μη διάκρισης, η οποία μεταξύ άλλων συνεπάγεται την οριζόντια ένταξη της προσβασιμότητας, όπως άλλωστε υπαγορεύει η εθνική νομοθεσία βάσει:

  -των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Αρ. ΦΕΚ 138 Α’/16.06.2011), σύμφωνα με τις οποίες: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία» και «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά»,

  – της ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», όπου στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27) ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, σε επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑ», το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας.

  Μάλιστα με στόχο τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια που μπορούν να αποκομίσουν οι πολίτες με αναπηρία από την ανοιχτή διακυβέρνηση, προτείνουμε η Ελληνική Πολιτεία να θεσπίσει ως υποχρεωτικό το επίπεδο «ΑΑΑ».

  β) κατά τη διαμόρφωση των νομοθετικών ρυθμίσεων να ληφθεί σοβαρά υπόψη η αρχή της τήρησης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων,

  γ) τη συμπερίληψη εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. μεταξύ των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών που θα συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης και υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την ανοιχτή διακυβέρνηση,

  δ) την μέτρηση του πραγματικού αντίκτυπου των πολιτικών ανοιχτής διακυβέρνησης σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών με αναπηρία,

  ε) την εφαρμογή στοχευμένων δράσεων για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, συμπεριλαμβανόμουν και των ατόμων με αναπηρία, με στόχο την αύξηση της συμμετοχή τους στην ανοιχτή διακυβέρνηση (π.χ. εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευση κ.λπ.) λόγω του κοινωνικού αποκλεισμού που εν γένει βιώνουν.

 • Αυτού του τύπου τα ερωτήματα θα είχαν την απάντηση και λύση τους σε μία άμεση δημοκρατία, που αφού δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να βιώσουμε ας μείνουμε προς το παρόν στην αντιπροσωπευτική …. ολιγαρχία. Όλα τα άλλα γίνονται για το θεαθήναι.

 • Πολύ καλές όλες οι προτάσεις που κατατέθηκαν μέχρι σήμερα.

  Να δούμε, όμως, και μερικά απλά, πρακτικά, που πρέπει να γίνουν, για να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης και να μπορεί έτσι να εξυπηρετείται, γρήγορα κι ικανοποιητικά:

  Το πρώτο που χρειάζεται να γίνει είναι η κωδικοποίηση τής Νομοθεσίας για να γνωρίζει ο δύσμοιρος πολίτης τι ισχύει και τι όχι.

  [ Χρόνια την ακούμε, αλλά δεν την … βλέπουμε. Τι να θυμηθούμε … την προσπάθεια τού τότε Πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη, το 2003, που ενδιαφέρθηκε μάλιστα και προσωπικά http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=154364. Να δούμε την τύχη και τής νέας; …]
  2. Να ενημερώνεται αμέσως ο πολίτης: για την παραλαβή τής αίτησής του από την Υπηρεσία, στην οποία απευθύνθηκε και τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε για να μπορεί να την παρακολουθήσει.
  3. Να ισχύσει -και πάλι- η σοφή διάταξη του Ν. 1943 / 1991, για τήρηση προθεσμίας διεκπεραίωσης υποθέσεων.
  4. Την αποζημίωση τού πολίτη, σε περίπτωση μη τήρησης τής προθεσμίας, να την χρεώνεται ο υπάλληλος, που ανέλαβε την υπόθεσή του κι αδιαφόρησε.
  5. Να υπάρχει ειδική υπηρεσία, η οποία να επικοινωνεί με τον πολίτη, μετά από την ολοκλήρωση τής διαδικασίας, που να τον ρωτά: α ν και κατά πόσο καλά εξυπηρετήθηκε από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία.
  • Εάν υιοθετηθούν οι παραπάνω προτάσεις και το σημαντικότερο αν εφαρμοστούν, δεν θα χρειαστεί η άρση τής μονιμότητας, που υποσχέθηκε ο εν δυνάμει Πρωθυπουργός.
  http://www.aftodioikisi.gr/politiki/mitsotakis-meta-tis-apoliseis-proteinei-arsi-monimotitas-sto-dimosio/

Top