Ευχαριστήριο Μήνυμα

Ο Υπουργός Επικρατείας, Χριστόφορος Βερναρδάκης, ευχαριστεί όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία υποβολής παρατηρήσεων και προτάσεων για τη διαμόρφωση των νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία»

 

Πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

«Η ποιότητα και το ήθος μιας χώρας αποτυπώνεται πρωτίστως στον τρόπο που αντιμετωπίζει τους πιο αδύναμους, για να τους κάνει κι αυτούς δυνατούς».

(Χαιρετισμός του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση στη Βουλή προς τιμήν της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, 7-10-2016)

 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη στις 13.12.2006 κατά την 61η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και υπεγράφησαν στη Νέα Υόρκη κατά τα έτη 2007 και 2010 αντίστοιχα.

Στη χώρα μας με το ν. 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» (Α΄ 88) ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη το Πρωτόκολλο και η Σύμβαση αυτή, τα οποία, σύμφωνα με γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, καθίστανται δεσμευτικά για κάθε Κράτος που έχει προσχωρήσει σε αυτά από τη στιγμή της κύρωσής τους.

Στα κείμενα αυτά αποτυπώνονται πανηγυρικά κανόνες που καθιερώνουν την αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία, ως ισότιμων φορέων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων μέσα σε κοινωνίες που δεν ευνοούν τις διακρίσεις και την περιθωριοποίηση καθώς και μέσα σε περιβάλλον που μεταβάλλεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη θέτει περιορισμούς και εμπόδια στα άτομα αυτά.

Η έμφαση της Σύμβασης  στην ανάγκη αλλαγής του περιβάλλοντος, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των ατόμων, καθιστά σαφές, ότι η αναπηρία δεν προκύπτει από το (εμποδιζόμενο) άτομο αλλά από την αλληλεπίδρασή του με περιβαλλοντικά εμπόδια και εμπόδια συμπεριφοράς.

Η διαπίστωση αυτή καθιστά τη Διεθνή Σύμβαση σημείο αναφοράς καθώς συνιστά αλλαγή της αντίληψης για την αναπηρία με την υιοθέτηση ενός «κοινωνικού μοντέλου» προσέγγισής της, μεταφέροντας το κέντρο βάρους από τα εμποδιζόμενα άτομα στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιδρά στο αντικειμενικό γεγονός της αναπηρίας.

Έτσι σηματοδοτείται η μετάβαση από την «ιατρική» αντίληψη της αναπηρίας, ως ατομικό πρόβλημα του ατόμου που στιγματίζεται με κοινωνικό μειονέκτημα, στη «δικαιωματική» αντίληψη, την προσέγγιση της αναπηρίας ως κοινωνικού προβλήματος που απορρέει από το γεγονός, ότι οι διαφορετικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την οικοδόμηση του φυσικού περιβάλλοντος, των θεσμών και της νομοθεσίας,  θέτοντας με αυτό τον τρόπο εμπόδια στη συμμετοχή.

Ο θεσμικός ρόλος της πολιτείας υπό αυτό το πρίσμα καθίσταται καίριος: χωρίς να αποκρούει την ενδεχόμενη χρησιμότητα ατομικών παρεμβάσεων στη ζωή των ατόμων με αναπηρία (στη βάση της ιατρικής, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης ή της αποκατάστασης), το Κράτος οφείλει να προάγει μια ολιστική εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλα τα πεδία δημόσιας πολιτικής και να διασφαλίζει ότι ήδη κατοχυρωμένα δικαιώματα (ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά) μπορούν να ασκούνται σε ίση βάση και να παρέχουν επαρκή και αποτελεσματική προστασία στα άτομα με αναπηρία.

Το νέο πρίσμα που καθιέρωσε η Σύμβαση για τα άτομα με αναπηρία έχει αυτονόητα σημαντικές επιπτώσεις και στην έννομη τάξη:  η νομοθεσία δεν αρκεί να περιλαμβάνει διατάξεις προστατευτικές ούτε να εξαντλείται σε αποσπασματικές παροχικές παρεμβάσεις ειδικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία. Αντιθέτως υπό την ευρύτερη οπτική, οφείλει να ανατέμνει κάθε τμήμα νομοθετικής ύλης και κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής προς το σκοπό της θέσπισης διαδικασιών, θεσμών, έννομων σχέσεων, προγραμμάτων και πλαισίων ανοικτών και προσβάσιμων προς όλους.

Στη χώρα μας τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές και  αισθητηριακές αναπηρίες ξεπερνούν το 10% του πληθυσμού, δίχως ωστόσο, να έχουν επίσημα καταμετρηθεί και χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για τα ειδικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία σε επιμέρους τομείς της ζωής.

Αντικείμενο της παρούσας πρωτοβουλίας αποτελεί η εισαγωγή προτάσεων και η θέσπιση μέτρων για την έμπρακτη άρση των διακρίσεων, της περιθωριοποίησης και των αποκλεισμών των ανθρώπων με αναπηρία από τους τομείς της εκπαίδευσης, της εργασίας, των κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και των  υπηρεσιών υγείας, του πολιτισμού και από την εν γένει πρόσβασή και συμμετοχή τους στην καθημερινότητα της ζωής.  Τα πεδία της προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης διαρθρώνονται στις ακόλουθες τέσσερις ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ / ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΥΛΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΑΜΠΑΔΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ

Σχόλια στο σύνολο του άρθρου
 • Καλησπέρα σας.Επιτελους αρεται μία αδικία ως προς το ποσοστό πλήρωσης θέσεων στο δημόσιο και αυτό θεωρώ είναι ότι πιο δίκαιο.Επισης θέλω να επισημάνω ότι ακόμα και στις προκηρύξεις κοινωφελούς εργασίας,πρέπει να αλλάξει ο τρόπος κατάρτισης πινάκων .Τα άτομα με ειδικές ικανότητες πρέπει να μοριοδοτουνται και τοποθετούνται σε ξεχωριστό πίνακα μόνο για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και όχι σε κοινό πίνακα με άλλες ομάδες πληθυσμού γιατί στην μοριοδοτηση παραμένουν εκτός
  Επισης οι θέσεις σε υπηρεσίες δημοσίου βάση του 2643/98 που προκηρύσσονται από τον ΟΑΕΔ αργούν και αυτό πρέπει να αλλάξει
  Σας ευχαριστώ
  Με εκτίμηση
  Ραμπαβιλας Στυλιανος

 • Ο αδερφός μου είναι 37 χρονών με σκληρυνση καταπλάκας επό τα 20 του..
  Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην οικογένεια μας είναι τόσα πολλά που πραγματικά σας λέω θα χρειάζομασταν σελίδες να τα παρουσιάσω..Το μόνο που μπορώ να σας πώ είναι ότι μια ολόκληρη οικογένεια ζει και αναπνεέι για αυτόν..
  Σας παραθέτω καποια θέματα.
  1.κοινωνικός αποκλεισμός ..είτε μέσα σε μία πολυκατοικία παλια στην οποία δεν χωράει ούτε το καρότσι το αναπηρικό ,είτε σε αθλιους δρόμους που δεν μπορει κάποιος να σύρει το καρότσι ούτε 10 μέτρα,είτε στην ανάγκη ατόμων ικανω΄ν που θα τους βγάζουν έστω βόλτα..Στο εξωτερικό πχ αγγλιά κάθε άτομο έχει δωρεαν εναν συνοδο΄.
  2.Τα χρήματα που πέρνει ένας ασθενής έαν και φαίνονται αρκετά δεν του φτάνουν να ζήσει ούτε για 10 μέρες του μήνα..Πχ χρειαζόμαστε 300 ευρώ μόνο παραφαρμακευτικά-πάνες-βιταμίνες-φάρμακα-
  300 ευρώ μόνο για μία μικρη άσκηση κάθε 3 μέρες στον γυμναστη
  200 ευρώ σε ένα άτομο να τον πλένει 2 φορές την εβδομάδα
  200 ευρώ σε λογοθεραπέυτρια για να συνεχίσει να μιλάει
  20 ευρώ σε κάθε φορα που το λευκό ταχι τον πηγαίνει σε γιατρους\
  και 50 ευρώ 2 φορες το μήνα σε γιατρό
  και 100 ευρώ σε αιματολογικές εξετάσεις που δεν αναγνωρίζει το κράτος΄..

  Μην σας φαίνονται ψεύτικα και απίθανα..Ελπίζω ποτέ και κανείς σας να μην τα ζήσει από κοντά..
  Βοηθήστε αυτά τα άτομα και τις οικογένειες με παροχες ..

  Σας ευχαριστώ

 • Στις 2 Δεκεμβρίου το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου οργάνωσαν Ημερίδα Εργασίας με θέμα την «Οπτικοακουστική Μετάφραση και πρόσβαση ατόμων με αναπηρία». Η Ημερίδα Εργασίας στην οποία συμμετείχαν 82 άτομα και εξειδικευμένοι ομιλητές από το εξωτερικό, κατέληξε, μετά από συζητήσεις σε δύο ομάδες εργασίας στα ακόλουθα συμπεράσματα:

  1. Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ είναι ανεπαρκής διότι παροτρύνει xωρίς να δημιουργεί ρητές υποχρεώσεις. Επιβάλλεται η αναθεώρησή της ώστε να καταστεί πιο δεσμευτική για όλους τους αρμόδιους φορείς. [σημ. Η σχετική νομοθεσία βρίσκεται υπό αναδιαμόρφωση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0615%3AFIN)

  2. Παράλληλα, η ελληνική νομοθεσία ενώ δημιουργεί σαφείς υποχρεώσεις, δεν εφαρμόζεται πλήρως, αλλά δεν υπάρχει τεκμηριωμένη μελέτη σχετικά με όλα τα σημεία της πλημμελούς εφαρμογής.

  3. Ο υποτιτλισμός και η ακουστική περιγραφή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για την εκμάθηση
  γλωσσών, τη βελτίωση των ικανοτήτων ακοής, ανάγνωσης, γραφής και ομιλίας γλωσσών, αλλά και από γλωσσικές μειονότητες.

  4. Προκρίνεται η πρόβλεψη κοινών λύσεων για όλο το κοινό και όχι η διαβάθμιση των υπηρεσιών βάσει κατηγορίας ή βαθμού αναπηρίας. Υπάρχει όμως ανάγκη διεξαγωγής ερευνών βάσει της κατανόησης του οπτικοακουστικού περιεχομένου από το κοινό και όχι βάσει της γενικότερης προτίμησης του τρόπου παροχής των υπηρεσιών. Επίσης, η
  διεύρυνση του φάσματος παροχής των υπηρεσιών πρέπει να
  πραγματοποιηθεί με οικονομικά και τεχνικά συμφέροντες όρους.

  5. Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον συνεργασίας επαγγελματιών μεταφραστών για
  την αναβάθμιση του επαγγέλματος των υποτιτλιστών και των ακουστικών περιγραφέων και για την ορθή χρήση των εργαλείων στον κλάδο,
  κάτι που θα βοηθούσε στη διεύρυνση του κοινού στο οποίο θα
  απευθύνονταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

  6. Επισημάνθηκε η ανάγκη συνεργασίας και συστράτευσης ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων με κοινωνικούς, ακτιβιστικούς, ευρωενωσιακούς
  και κρατικούς φορείς καθώς και φορέων του ιδιωτικού τομέα (τηλεοπτικοί πάροχοι, εταιρείες οπτικοακουστικής μετάφρασης κλπ.).
  Εκδηλώθηκε επίσης σαφής πρόθεση συνεργασίας από τη Γ.Γ.Ε.Ε. Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη δημιουργίας ενός φόρουμ με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, με στόχο τη συνεκπαίδευση και την ενημέρωση.

  7. Η περιορισμένη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας αντικατοπτρίζεται και στην ιδιαίτερα περιορισμένη προσφορά σπουδών οπτικοακουστικής μετάφρασης από τα ανώτατα και
  τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και από τις ιδιωτικές σχολές ή τα κέντρα διά βίου μάθησης της χώρας μας, όπως προκύπτει από τα αναρτημένα στο διαδίκτυο προγράμματα σπουδών τους.

  8. Σε προπτυχιακό επίπεδο, προτείνεται η προσφορά ενός εισαγωγικού μαθήματος στην οπτικοακουστική μετάφραση. Σε
  μεταπτυχιακό επίπεδο προτείνεται είτε η προσφορά επιπλέον
  μαθημάτων οπτικοακουστικής μετάφρασης στα ήδη υπάρχοντα μεταπτυχιακά προγράμματα (προτιμώμενη επιλογή) είτε η δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων τα οποία να είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένα στην οπτικοακουστική μετάφραση. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη
  οργάνωσης προγραμμάτων διά βίου μάθησης για επαγγελματίες μεταφραστές.

  9. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν ακαδημαϊκή εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία στην οπτικοακουστική μετάφραση, γνώση των
  αναγκών των ατόμων με αναπηρία, δεξιότητες στη χρήση λογισμικού οπτικοακουστικής μετάφρασης και εμπειρία σε σπουδές κινηματογράφου ή
  και ΜΜΕ.

  10. Το εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να είναι ελεύθερο πνευματικών δικαιωμάτων.

  11. Επειδή ο όγκος του οπτικοακουστικού υλικού που χρήζει μετάφρασης στην Ελλάδα αυξάνεται ραγδαία, η εκπαίδευση των επαγγελματιών που θα ασχοληθούν με αυτό είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Απαιτείται η διαμόρφωση ισχυρών και σαφών επιχειρημάτων με βάση στατιστικά
  στοιχεία και πορίσματα από μελέτες και έρευνες (π.χ. focus groups).

  12. Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας αφορούν την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών και όχι κάτι εξαιρετικό που απευθύνεται σε κάποιους που ίσως θεωρούνται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Επίσης, όσοι προσφέρουν επαγγελματικά τις εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να αναγνωριστούν και να αμειφτούν σωστά.

  Τα πρακτικά της Ημερίδας Εργασίας έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Αθηνών στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/greece/sites/greece/files/20161202_conclusions_workshop_audiovisual_translation.pdf

 • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ,Κ.Ο.Κ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ,ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ,ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ.ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΔΙΔΑΞΑΝΤΑ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΡΑΤΟΣ.ΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ,ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ,ΡΑΜΠΩΝ Κ.Λ.Π .ΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ.ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΟ, Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕς ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ4 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΖΗΜΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 • στην επομενη απογραφη να προστεθει εξτρα αντιπο που να σιμπλιρονετε απο της οικογενιες που εχουν μελος με καπια αναπιρια.Reference

 • 1. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
  Πρέπει να σταματήσει να υφίσταται η ανωνυμία των μελών στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. διότι αυτό τους επιτρέπει να μην υπολογίζουν κανέναν κώδικα δεοντολογίας. Αξιοσημείωτο δε ότι αναγκάστηκα να καταγγείλω την παραβατική τους συμπεριφορά όταν τους έπιασα να καπνίζουν εντός του χώρου εξέτασης των ασθενών! Αποδείξανε ότι δεν σέβονται ούτε τους ασθενείς με σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα υγείας! Και γιατί άλλωστε, αφού τους προστατεύει η ανωνυμία τους;
  Ποιος προστατεύει τα ΑμεΑ από ανώνυμους ιατρούς όταν κανείς δεν μας διαβεβαιώνει ότι είναι ιατροί;
  Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι οι ιατροί που μας εξετάζουν είναι της ειδικότητας που αντιστοιχεί στην πάθηση μας;
  Γι΄αυτό ζητάμε να εφαρμοστεί επιτέλους ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στο σύστημα λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α.
  Αντιθέτως, οι ιατροί των υγειονομικών επιτροπών της ΑΣΥΕ υπογράφουν κάθε απόφαση κρίσης αναπηρίας με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα.

  2. ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  Επείγει να επικαιροποιηθεί, αφού έχουν περάσει τουλάχιστον δέκα χρόνια (εκδόθηκε το 2007), ο Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία από το Υπουργείο Εσωτερικών.

  3. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή ως ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, προκειμένου να μεριμνά και να αναλαμβάνει τις υποθέσεις των ατόμων με αναπηρίες.

  4. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
  Πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία με το να προσλαμβάνονται στο Δημόσιο οι άνεργοι συμπολίτες μας με αναπηρίες που είναι ικανοί για εργασία. Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προκηρύξεων οφείλονται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταξύ ΟΑΕΔ και ΚΕ.Π.Α. Αν εφαρμοστεί ηλεκτρονική σύνδεση για την ανταλλαγή των μεταξύ τους πληροφοριών θα λυθεί το πρόβλημα.

  5. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
  Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να σεβαστεί το ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, εφόσον αποτελούν κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η αναπηρία, γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει να τα αντιμετωπίζει ως εισοδήματα, βασιζόμενο μόνο σε Δελτία Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. χωρίς να στηρίζεται σε διατάξεις. Πολλά ΑμεΑ έχουν χάσει παροχές και εκπτώσεις που δικαιούνται επειδή έχουν «εισοδηματικοποιηθεί» αυθαίρετα τα προνοιακά τους επιδόματα προσαυξάνοντας το ύψος του εισοδήματός τους. Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να δώσει πάγια θέση εκδίδοντας έγγραφο και όχι Δελτίο Τύπου.

  6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
  Τα ΑμεΑ χρειάζονται να μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τα αφορούν και το παρόν συνδικαλιστικό τους όργανο, η ΕΣΑμεΑ, έχει ξεφύγει από τον σκοπό της αφού έχει γίνει «κλειστό κύκλωμα» που δίνει φωνή μόνο στα άτομα που επιλέγονται κεκλεισμένων των θυρών…
  Πόσο δημοκρατικό είναι να την προεδρεύει μονίμως το ίδιο πρόσωπο;
  Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και στα τμήματα ΑμεΑ των κομμάτων, ειδικά του κόμματος της κυβέρνησης. Κανείς δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους!
  Στη Δημοκρατία πρέπει να μπορεί να έχει δυνατότητα επικοινωνίας, ψήφου και φωνής οποιοσδήποτε πολίτης, διαφορετικά έχουμε να κάνουμε με κλειστούς κύκλους, αντιδημοκρατικούς που μόνο συντηρούν τη διαπλοκή, τη διαφθορά και έτσι δίνουν δύναμη σε ολιγαρχικές νοοτροπίες.
  Επείγει λοιπόν να δημιουργηθεί ένας Δημοκρατικός Θεσμός για τους πολίτες με αναπηρία, όπου θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφανες διαδικασίες και ανοικτών των θυρών…

  Ανδρέας Μπαρδάκης
  Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

 • Να γίνονται αποδεκτές, οι ισοβιες γνωματεύσεις από ΑΣΥΕ, των συνταξιούχων του Δημοσίου , από όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και τώρα πλέον από ΕΦΚΑ. Να μην αναγκάζεται ο πολίτης να περνά ξανά και ξανά την ψυχοφθόρα δοκιμασία των ΚΕΠΑ, για τα αυτονόητα … όταν δικαιούται τυχόν παροχές από άλλα ταμεία.

 • ΠΡΟΝΟΙΑΚA ΕΠΙΔΟΜΑΤA
  Θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από το Υπουργείο Οικονομικων ότι το προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε ΑμεΑ αποτελούν κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται για να καλύψουν τις αυξημένες και ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η αναπηρία, οπότε και οφείλει πλέον να μην τα αντιμετωπίζει ως εισοδήματα, με ότι αυτο συνεπάγεται για τις φορολογικές υποχρεώσεις του ΑΜΕΑ.

  ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑ από ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΪΕΣ για απόδοση τυχόν φορολογικών ελαφρύνσεων ή αλλων κοινωνικών προνομίων .
  Επιπλέον θα πρέπει να ξεκαθαριστεί στις εκάστοτε Δημόσιες Υπηρεσίες και ιδιαίτερα στην εφορία ότι το εκάστοτε ποσοστό της αναπηρίας πχ 80% η 67% συμπεριλαμβάνει και το τους ασφαλισμένους με ΠΑ 80% ή 67% αντιστοίχως, και δεν τους αποκλείει από τυχόν ευνοικότερη μεταχείριση. Μου έχει τύχει με ΠΑ 80% να θεωρήσει η τοπική εφορία ότι δεν συγκαταλέγομαι στην κατηγορία ΑΜΕΑ για ευνοικότερη φορολογική μεταχείριση , αλλά θα πρέπει να έχω 81% για παράδειγμα.

  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
  Ο γυιός μου 23 ετών πάσχει από ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΥΠΟΥ 1 και έχει χαρακτηριστεί ΑΝΙΚΑΝΟΣ για πάσα βιοποριστική εργασία απο το ΚΕΠΑ με ΠΑ 67%.
  Η εργασία είναι ένα καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα που δεν εξασφαλίζει μόνο ένα εισόδημα αλλά κυρίως δίνει στο άτομο της ικανοποίηση το ότι συμμετέχει στην κοινωνία, δεν είναι διαφορετικός ή «χαλασμένος», και το σημαντικότερο του δίνει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να ενσωματωθεί κοινωνικά, να νιώσει χρήσιμος και την ικανοποίηση της δημιουργίας. Πολλα ΑΜΕΑ μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα για μια πλήρη απασχόληση, λόγω της αναπηρίας τους. Μπορούν όμως να εργαστούν, σε προστατευμένα και ευαισθητοποιημένα εργασιακά περιβάλλοντα, για λίγες ώρες 2-3 φορές την εβδομάδα, χωρίς μεν το εισόδημα που θα λαμβάνουν να είναι επαρκές για να καλύψει εξ ολοκλήρου τις βασικές ανάγκες τους, αφού μιλάμε για ένα ποσό των 150- 250 ευρω μηνιαίως. Ιδιαίτερα ένα νέο παιδί, όταν παίρνει το προνοιακό επίδομα, που καλύπτει ένα ελάχιστο μέρος του κόστους της ιατρικής φροντίδας που απαιτεί η ασθένεια του, εφόσον έχει χαρακτηριστεί βιοποριστικά ανίκανο, χάνει το προνοιακό επίδομα του, αν τυχόν εργαστεί για λίγες ωρες την εβδομάδα για καθαρά θεραπευτικούς λόγους και λόγους κοινωνικής ενσωμάτωσης. Επιπλέον χάνει και το δικαίωμα να εισπράτει τη συνταξη του γονέα μετά το θάνατο του γονέα, ενώ ο γονέας του, ο οποίος τυγχάνει να είναι και ο κύριος φροντιστής του και να επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής φροντίδας του, δε δικαιούται πλέον την προσάυξηση , λόγω αναπήρου τέκνου, στη σύνταξη του. Το κράτος δηλαδή τιμωρεί το νέο παιδί που προσπαθεί να έχει μια όσο το δυνατό πιο φυσιολογική ζωή και να έρχεται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, και το καταδικάζει να μένει κλεισμένο μέσα στο σπίτι του, κάτι που χειροτερεύει την μοναξιά και πάθηση του, και συμβάλει στην στιγματοποίηση του ως διαφορετικό και άχρηστο. Το γεγονός ότι συνεχίζει να διατηρεί τα παραπάνω δικαιώματα εφόσον εργαστεί σε ΚΟΙΣΠΕ ή άλλα ειδικά για ΑΜΕΑ προγράμματα του ΟΑΕΔ, δεν είναι η λύση, καθώς οι παραπάνω θέσεις εργασίες δεν επαρκούν να καλύψουν την ανάγκη για εργασία σε προστατευμένα περιβάλλοντα.
  Για ποιό λόγο να μη μπορεί να εργαστεί ένα ΑΜΕΑ σε έναν ανεξάρτητο εργοδότη, εφόσον βρεθεί κάποια ευκαιρία, και να συνεχίσει να διατηρεί όλα τα παραπάνω δικαιώματα του?

  ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή, ως ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, προκειμένου να μεριμνά και να αναλαμβάνει τις υποθέσεις των ατόμων με αναπηρίες αλλά και να τον καθοδηγεί σε όλες τις συναλλαγές που θα πρέπει να κάνει με τις εκάστοτε ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, παρέχοντας του πληροφόρηση όσο αφορά τις κοινωνικές παροχές και δικαιώματα του καθώς και σε ποιούς φορείς/υπηρεσίες θα πρέπει να απευθυνθεί για τη διασφάλιση αυτών.

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ/ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που απασχολούν ΑΜΕΑ
  Κατάρτιση και εκπαίδευση διοικητικού και υπαλληλικού προσωπικού επιχειρήσεων που απασχολούν ΑΜΕΑ για την διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος ενδυνάμωσης και προαγωγής απόδοσης των εργαζομένων ΑΜΕΑ.

 • η αδελφή μου είναι αμεα με ποσοστό 70% χειρουργημένη ανεπιτυχώς στον αυχένα με υψηλό δείκτη ζαχάρου και με βαρεία μορφή κατάθλιψης .όλη μέρα παραμένει κλεισμένη στο σπίτι. η κοινωνική υπηρεσία του δήμου της προσφέρει κάποια βοήθεια .τώρα της ζητιάνε να έχει αγορές με κάρτα ένα ποσό για να έχει αφορολόγητο .είναι αδύνατον αυτή η γυναίκα να χρησιμοποιήσει κάρτα και πιστεύω ότι στην ιδία κατάσταση είναι πάρα πολλοί.
  αυτοί οι συμπολίτες μας πρέπει να εξαιρεθούν είναι αδύνατον να χρησιμοποιήσουν κάρτα και θα χάσουν άδικα το αφορολόγητο ένα ποσό που το έχουν απολυτή ανάγκη

 • Θα ηθελα να επισημανω μια αδικια στις συνταξεις του ΟΑΕΕ που θα επρεπε να αρθει. Ενω στο ΙΚΑ με 20 χρονια και ποσοστο 67% και πανω δινεται ολοκληρη συνταξη, στον ΟΑΕΕ δινεται μειωμενη.Επισης το ΕΚΑΣ δινεται πλεον ως εκτακτη παροχη εως το 19 σε αυτους που το επαιρναν, αυτοι που πιστοποιουνται απο δω και περα δεν το εχουν αναγκη? Και με τι θα αντικατασταθει Νομιζω ο νομοθετης πρεπει να απαντησει με ευαισθησια στις αγωνιες των ΑΜΕΑ.

 • 29/12/2016 πήρα στα χέρια μου την απόφαση της Δευτεροβάθμιας επιτροπής 67% – συστηματικός λύκος με ισχύ από 4/8/2016 από τότε όμως εγώ εργαζόμουνα σε εργοτάξιο και συνεχίζω ως σήμερα.Στην ερώτηση προς το ΙΚΑ ποιο ποσό μου αναλογεί ακόμη περιμένω . Εδώ και 4 ημέρες δεν μπορώ να σηκώσω τα χέρια μου ,λες και είναι αποκομένα από τους ώμους και σήμερα άρχισα να σέρνομαι και απο τη μέση μου. θα μείνω στην παρατήρηση της υπαλλήλου του ΙΚΑ ‘ δεν νοείται να λάβεις ποσό -ίσο με αυτό που λάμβανες ως εργάτης ! ‘ με άλλα λόγια ,σκάψτε το τάφο σας.

 • Θα πρέπει να σταματήσει η επανεξέταση σε χρόνιες παθήσεις που είναι μη αναστρέψιμες. Ο πίνακας με κάποιες παθήσεις που δίνουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας είναι εντελώς ανεπαρκής και ημιτελής.
  Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για τα ΑΜΕΑ με ποσοστό χαμηλότερο του 67% που δεν έχουν δικαίωμα σε καμία παροχή και αντιμετωπίζονται από το κράτος ως υγιείς πολίτες, ενώ αντιμετωπίζουν πολλά και σημαντικά προβλήματα και δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή!
  Να καταστεί μια επίσημη ιστοσελίδα που να περιλαμβάνει όλα τα νόμιμα δικαιώματα και παροχές για τα αμεα και τον τρόπο διεκδίκησης τους.
  Να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά για ΑΜΕΑ, τουλάχιστον ανάλογες του πληθυσμιακού ποσοστού τους αν όχι σε μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί ως γνωστό η ίση μεταχείριση των άνισων αποτελεί κατάφωρη αδικία.
  Κοινωνικοποίηση των ΑΜΕΑ με αμειβόμενα σεμινάρια κατάρτισης, ενίσχυση των κονδυλίων για άθληση και κάλυψη μέρους αν όχι εις ολόκληρον του κόστους για τη συμμετοχή σε αθλήματα που απαιτούν χρηματική συμμετοχή από τους αθλητές.
  Τέλος να γίνει μια εβδομαδιαία εκπομπή στην τηλεόραση με διάφορα ζητήματα (κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά) για ΑΜΕΑ όλων των ειδών και κατηγοριών, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αλλά παράλληλα και ευαισθητοποίηση μέσω της αφύπνισης του κοινωνικού ιστού για τα προβλήματα αλλά και τις επιτυχίες των συμπολιτών τους με αναπηρία.

 • Όνομα: Χρυσάλλη Ζωή
  Ημερομηνία: 7 Ιανουαρίου 2017

  Συμφωνώ στη βάση των προτάσεων του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη που διατυπώθηκαν την 2 Ιανουαρίου στην «Πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία»

  1. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
  Πρέπει να σταματήσει να υφίσταται η ανωνυμία των μελών στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. διότι αυτό τους επιτρέπει να μην υπολογίζουν κανέναν κώδικα δεοντολογίας. Αξιοσημείωτο δε ότι αναγκάστηκα να καταγγείλω την παραβατική τους συμπεριφορά όταν τους έπιασα να καπνίζουν εντός του χώρου εξέτασης των ασθενών! Αποδείξανε ότι δεν σέβονται ούτε τους ασθενείς με σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα υγείας! Και γιατί άλλωστε, αφού τους προστατεύει η ανωνυμία τους;
  Ποιος προστατεύει τα ΑμεΑ από ανώνυμους ιατρούς όταν κανείς δεν μας διαβεβαιώνει ότι είναι ιατροί;
  Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι οι ιατροί που μας εξετάζουν είναι της ειδικότητας που αντιστοιχεί στην πάθηση μας;
  Γι΄αυτό ζητάμε να εφαρμοστεί επιτέλους ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στο σύστημα λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α.
  Αντιθέτως, οι ιατροί των υγειονομικών επιτροπών της ΑΣΥΕ υπογράφουν κάθε απόφαση κρίσης αναπηρίας με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα.»
  2. ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  Επείγει να επικαιροποιηθεί, αφού έχουν περάσει τουλάχιστον δέκα χρόνια (εκδόθηκε το 2007), ο Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία από το Υπουργείο Εσωτερικών.
  3. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή ως ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, προκειμένου να μεριμνά και να αναλαμβάνει τις υποθέσεις των ατόμων με αναπηρίες.
  4. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
  Πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία με το να προσλαμβάνονται στο Δημόσιο οι άνεργοι συμπολίτες μας με αναπηρίες που είναι ικανοί για εργασία. Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των προκηρύξεων οφείλονται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταξύ ΟΑΕΔ και ΚΕ.Π.Α. Αν εφαρμοστεί ηλεκτρονική σύνδεση για την ανταλλαγή των μεταξύ τους πληροφοριών θα λυθεί το πρόβλημα.
  5. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
  Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να σεβαστεί το ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, εφόσον αποτελούν κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η αναπηρία, γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει να τα αντιμετωπίζει ως εισοδήματα, βασιζόμενο μόνο σε Δελτία Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. χωρίς να στηρίζεται σε διατάξεις. Πολλά ΑμεΑ έχουν χάσει παροχές και εκπτώσεις που δικαιούνται επειδή έχουν «εισοδηματικοποιηθεί» αυθαίρετα τα προνοιακά τους επιδόματα προσαυξάνοντας το ύψος του εισοδήματός τους. Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να δώσει πάγια θέση εκδίδοντας έγγραφο και όχι Δελτίο Τύπου.
  6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
  Τα ΑμεΑ χρειάζονται να μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τα αφορούν και το παρόν συνδικαλιστικό τους όργανο, η ΕΣΑμεΑ, έχει ξεφύγει από τον σκοπό της αφού έχει γίνει «κλειστό κύκλωμα» που δίνει φωνή μόνο στα άτομα που επιλέγονται κεκλεισμένων των θυρών…
  Πόσο δημοκρατικό είναι να την προεδρεύει μονίμως το ίδιο πρόσωπο;
  Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και στα τμήματα ΑμεΑ των κομμάτων, ειδικά του κόμματος της κυβέρνησης. Κανείς δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους!
  Στη Δημοκρατία πρέπει να μπορεί να έχει δυνατότητα επικοινωνίας, ψήφου και φωνής οποιοσδήποτε πολίτης, διαφορετικά έχουμε να κάνουμε με κλειστούς κύκλους, αντιδημοκρατικούς που μόνο συντηρούν τη διαπλοκή, τη διαφθορά και έτσι δίνουν δύναμη σε ολιγαρχικές νοοτροπίες.
  Επείγει λοιπόν να δημιουργηθεί ένας Δημοκρατικός Θεσμός για τους πολίτες με αναπηρία, όπου θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφανες διαδικασίες και ανοικτών των θυρών…
  Ανδρέας Μπαρδάκης

  Επιπρόσθετα σχετικά με το 1. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ:
  Πίσω από το καταφύγιο της ανωνυμίας ακυρώνουν τις ενυπόγραφες επικυρωμένες γνωματεύσεις του θεράποντος ιατρού του ασθενή χωρίς να αιτιολογείται αυτό στον ασθενή ή στον γιατρό του.
  Ποια η θέση του ιατρικού συλλόγου πάνω σ’ αυτό;
  Το ποσοστό αναπηρίας μου κατέβηκε από 75% σε 40% τη στιγμή που είχα παραπάνω επιπλοκές λόγω κίρρωσης του ήπατος. Αυτό διότι η ασκιτική συλλογή θεωρήθηκε ως ανύπαρκτη λόγω της αντιμετώπισής της με φαρμακευτική αγωγή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ΜΗ αντιρροπούμενη κίρρωση χαρακτηρίστηκε αντιρροπούμενη.
  Σε ποια πρωτόκολλα, πορίσματα ιατρικών ερευνών, εγχώριων ή διεθνών ιατρικών συνεδρίων αναφέρεται ότι η αντιμετώπιση συμπτώματος ή επιπλοκής της νόσου με φαρμακευτική αγωγή την καθιστά ανύπαρκτη;
  Γιατί η μία Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α γνωματεύει: ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΙ C ΥΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΝΤΙΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ και η επόμενη το ίδιο ακριβώς το χαρακτηρίζει στη γνωμάτευσή της ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΥΜΕΝΗ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΚΑΙ C;
  Με ποια αιτιολογία διαγράφηκε από το ιστορικό μου νεοπλασματικό νόσημα που ήταν σε ύφεση και αναφερόταν στην προηγούμενη γνωμάτευση των ΚΕΠΑ και εξαιτίας του οποίου μου μεταδόθηκαν οι προαναφερθέντες ιοί μέσω μεταγγίσεων πριν το 1990;
  Εφόσον έχω εργαστεί όσο ήμουν ικανή για εργασία γιατί αντιμετωπίζομαι, τώρα που το σώμα μου κατέρρευσε, ως απατεώνας που ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να εργαστεί;
  Με ποια κριτήρια χαρακτηρίζομαι ως ικανή για εργασία και σε ποιον εργοδότη μπορώ να εργαστώ εφόσον τις πρωινές ώρες επισκέπτομαι την τουαλέτα κάθε 30 λεπτά και τις απογευματινές κάθε ώρα εξαιτίας της λήψης διουρητικών; Ποιος εργοδότης θα δεχτεί να με προσλάβει για να πληρώνει αναρρωτικές εφόσον έχω εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα λόγω της ηπατικής ανεπάρκειας;
  Συνοψίζοντας, όταν λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις που ουσιαστικά σημαίνουν την επιβίωση ή τον αργό θάνατο ενός ασθενούς συμπολίτη μας δεν είναι απαραίτητο να του γνωστοποιείται τουλάχιστον με ποια κριτήρια τον καταδικάζουν;

  Συμφωνώ επίσης με την πρόταση του κ.Γριβα Ιωαννη για την επέκταση του αφορολόγητου χωρίς χρήση κάρτας στα ΑΜΕΑ, διότι η επιβεβλημένη μετακίνηση που απαιτεί η χρήση της συχνά επιβαρύνει επιπλέον την ήδη δύσκολη καθημερινότητά τους.
  Ημερομηνία: 3 Ιανουαρίου 2017
  «η αδελφή μου είναι αμεα με ποσοστό 70% χειρουργημένη ανεπιτυχώς στον αυχένα με υψηλό δείκτη ζαχάρου και με βαρεία μορφή κατάθλιψης .όλη μέρα παραμένει κλεισμένη στο σπίτι. η κοινωνική υπηρεσία του δήμου της προσφέρει κάποια βοήθεια .τώρα της ζητιάνε να έχει αγορές με κάρτα ένα ποσό για να έχει αφορολόγητο …
  αυτοί οι συμπολίτες μας πρέπει να εξαιρεθούν είναι αδύνατον να χρησιμοποιήσουν κάρτα και θα χάσουν άδικα το αφορολόγητο ένα ποσό που το έχουν απολυτή ανάγκη»

  Και τέλος αναφορικά με την μεταλαμπάδευση πρακτικών από άλλα κράτη, χρειάζεται πρώτα να εξασφαλιστούν οι υποδομές για την προσβασιμότητα ΟΛΩΝ των αναπήρων στον πολεοδομικό ιστό στα ΜΜΜ και στην κοινωνική ζωή του τόπου μας όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη και μετά να συζητηθεί οτιδήποτε άλλο. Ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η πλήρης επαναλειτουργία των προγραμμάτων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ των δήμων που προσφέρουν μια ανακούφιση σε ανήμπορους συμπολίτες μας.

  Χρυσάλλη Ζωή

 • Και η προταση μου ειναι:-οι γνωματεύσεις των ιατρών που υπάρχουν στον φάκελο να διαβάζονται και να αξιολογούνται απο γιατρούς της επιτροπής οι οποίοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν ακριβώς σε ποια πάθηση αναφέρονται διότι στις περισσότερες περιπτώσεις σήμερα δεν διαβάζονται σωστά με αποτέλεσμα να αλλάζουν οι παθήσεις στις γνωματεύσεις καθώς και τα ποσοστά αναπηρίας( βγαίνουν μικρότερα).
  -Οταν η ασθένεια αναπηρία αφορά συνέπεια εργατικού ατυχήματος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι νόμοι (πχ. προχρονολόγηση κλπ)
  -Σε κάθε περίπτωση (μία ή παραπάνω παθήσεις) τα ποσοστά αναπηρίας θα πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά για κάθε πάθηση.
  -Να αναγράφονται σε όλες τις γνωματεύσεις -συμπληρωματικά με τα ποσοστά- τα δικαιώματα και οι παροχές που αναλογούν σε κάθε περίπτωση (πχ. επίδομα πρόνοιας, σύνταξης κλπ)

 • Σημερα στην εκπομπή του κ.Αυτια ειπώθηκε οτι θα αρχισουν να μειωνουν τις συντάξεις αναπήρων, ωστε να ξεικινησει να διδεται το επιδομα φτωχοποιησης σε αυτους που το δικαιουνται. Θελω να μαθω αν υπαρχει περιπτωση να γινει κατι τετοιο. Και σας ερωτώ!.. Γιατι να μειώνουν τις συνταξεις τους μισθους τα επιδοματα του κοσμακη, που ολοι μας στερουμαστε και το κομματι το ψωμι για να επιβιωσουμε, και δεν παει ο μισθός των βουλευτων στα 500 ευρω?? Σας ευχαριστω.

 • Για τους εργαζομενους στο χορο της υγείας δεν υπαρχει καποιο τεκμηριωμένο νομοθετικο πλαισιο που να τους προστατευει. Εχω ποσοστο αναπηρίας 67% δεν διοριστικα με το νομο 2643 δεν εχω τη δυνατοτητα να εργασθω σε κυλιωμενο ωραριο και το προβλημα υγειας μου με αποκλειει απο ορισμενα πόστα εργασιας (νεανικος διαβητης ,χρηση ινσουλινης, με επιπλωκες ).οι ανωτεροι μου (διοικητης διευθυντρια) επικαλουμενοι την έλλειψη προσωπικου με τοποθετουν σε επικίνδυνα για την υγεία μου ποστα εργασίας αυτο ειχε ως αποτέλεσμα να κινδυνέψει η σωματική μου ακεραιότητα.Εχω εξξαναγκαστει εδω και 1 χρονο σε ανευ αποδοχων άδεια για να προστατευτω. Απο την ΥΠΕ που ανοικει το νοσοκομείο που εργαζομαι μου ειπαν πως ειναι στη διακριτικη ευχέρεια της διευθύντριας μου το να με τοποθετήσει κάπου που να ειναι ποιο βατα τα πράγματα για εμένα. Ετσι λοιπον μενω άμησθη και ανασφαλησθη με ενα νοσημα που εχει 400ευρω παγια εξοδα μηνιαίος.Απο ολα τα παραπανο κρατω τη Διακριτική Ευχέρεια !Αυτη ειναι η νομοθεσία στην Ελλαδα.Συγγνωμη για το μακροσκελες κειμενο!

 • Θεωρώ απαράδεκτο οποιαδήποτε κράτηση στις κατώτερες αναπηρικές συντάξεις !!!

 • Ενας συνταξιουχος που του εχουν κανη παυση συνταξης για τεκμηριο του δεκατεσερα μπορει να παρη το κεα

 • Συμφωνώ με τα παραπάνω και θα πρέπει να προσαρμοστεί το νομοθετικό κενό για είναι δίκαιο εξίσου για όλους.

 • Συμφωνώ με τα όσα πρότεινε παραπάνω ο κύριος Ανδρέας Μπαρδάκης. Επίσης Προτείνω την απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία από την υποχρεωτική προσκόμιση αποδείξεων για το χτίσιμο του αφορολόγητου και την παράλληλη εφαρμογή τουπροηγούμενου καθεστώτως με τα ποσοστά αναπηρίας για Όσους δεν έχουν περάσει ακόμα από κέπα, μέχρι το 2019. Πέρασα επιτροπή κέπα τον Ιούλιο του 2016. Η εφορία όμως, τα 2015 θεωρεί ότι έβλεπα και με φορολογεί, ενώ μέχρι το 2014 είμουν ολικά τυφλή. Αναγκάστηκα να ζητήσω από την επιτροπή να μου προχρονολογήσουν την απόφαση ώστε να με καλύπτει και για το 20 15. Η απόφαση της επιτροπής μου δίνει ποσοστό 100% αναπηρία ΕΦ όρου ζωής. Γνωρίζω καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και ταλαιπωρούνται άδικα.

 • Δεν γινετε να ψαχνουμε συνεχεια και να ρωταμε για τα δικαιωματα των ΑμεΑ.Θα πρεπει μαζι με την αποφαση των ΚΕΠΑ να δινετε και ενα εντυπο με τις υποχρεωσεις και τα δικαιωματα μας

 • Ίσα ίσα αντί να τους βοηθήσουν και να τους ενισχύσουν περισσότερο με την κρίση , ως λογικό ων, αυτοί κάνουν το αντίθετο , και το κυριότερο άλλο φτωχός άλλο ΑΜΕΑ ,μάθετε να ξεχωρίζετε μερικά πράγματα, δεν είπαμε να μη βοηθηθούν οι φτωχή, αλλά από τους ΑΜΕΑ θα τα πάρεις αντί να τους δόσης περισσότερα , βάλτε τη λογικής σας κάτω και θα δείτε τη έχετε κάνει. Τα 200εκατ τον ΑΜΕΑ που θα πάρουν από της μειώσεις ΘΑ ΣΌΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ .
  Παρακαλώ σκεφτείτε λογικά και πράξτε μια φορά ορθά… στην ελληνική κοινωνία. Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη Ευχαριστώ. με εκτίμηση ΗΛΙΑΣ

 • τα αμεα ανεξαρτητου αναπηριας εαν μπορουν να εγαστουν να εντασσονται στην κονωνια για δουλεια και να ανοιγονται θεσεις γι αυτα στο δημοσιο ,ειδαλλως να δινεται μια αξιοπρεπη συνταξη απο το αφαλιστικο ταμειο. συμφωνω με τις προτασεις του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ

 • ΕΊΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΝΕΠΊΤΡΕΠΤΟ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΌΣΟ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΏΝ ΣΥΝ ΤΆΞΕΩΝ ΤΌΣΟ ΧΑΜΗΛΌ. ΥΠΟΛΟΓΊΣΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΕΜΕΊΣ ΗΜΑΣΤΕ ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ ΚΑΙ ΘΈΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΟΦΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ (ΦΆΡΜΑΚΑ-ΕΝΟΙΚΙΟ-ΔΕΚΟ)

 • 1.Πρέπει να σταματήσει να υφίσταται η ανωνυμία των μελών στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. διότι αυτό τους επιτρέπει να μην υπολογίζουν κανέναν κώδικα δεοντολογίας.Και γιατί άλλωστε, αφού τους προστατεύει η ανωνυμία τους;
  Ποιος προστατεύει τα ΑμεΑ από ανώνυμους ιατρούς όταν κανείς δεν μας διαβεβαιώνει ότι είναι ιατροί;
  Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι οι ιατροί που μας εξετάζουν είναι της ειδικότητας που αντιστοιχεί στην πάθηση μας;
  Να εφαρμοστεί επιτέλους ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στο σύστημα λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α.
  Αντιθέτως, οι ιατροί των υγειονομικών επιτροπών της ΑΣΥΕ υπογράφουν κάθε απόφαση κρίσης αναπηρίας με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα. 2. Οι αποφάσεις της ΑΣΥΕ που εκδόθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι την ψήφιση του παρόντος νόμου, να έχουν την ίδια ισχύ όπως και των ΚΕΠΑ για οποιαδήποτε υπηρεσία του δημοσίου και του ΕφΚΑ. 3.Να τροποποιηθεί το άρθρο 18 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως προς την προϋπόθεση της πενταετούς συνταξιοδότησης αναπήρων ηλικίας άνω των 60 ετών. Η πενταετία να λαμβάνεται υπόψη από την ημερομηνία αίτησης για συνταξιοδότηση(και όχι από την ημερομηνία που λαμβάνει σύνταξη), ανεξάρτητα αν έλαβε σύνταξη ή όχι, εφόσον κρίθηκε ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. Το παράλογο είναι ότι αρκετοί ανάπηροι δεν έχουν επιβαρύνει το ΙΚΑ με σύνταξη από το χρόνο που έκαναν αίτηση συνταξιοδότησης διότι επέλεξαν να εργαστούν και όταν δεν μπορούν πλέον να εργαστούν και παίρνουν τη σύνταξη αναπηρίας «τιμωρούνται» για την επιλογή τους αυτή.

 • Είμαι Αμεα 70% και παίρνω αναπηρική σύνταξη απ το ΙΚΑ. Τα 9 συναπτά έτη βοηθώ οικονομικά την κα Τσαούση Φωτεινή του Ευαγγέλου, γεν. το 1970 η οποία είναι Αμεα 67% και λαμβάνει προνοιακό επίδομα 313Ε το μήνα, τα οποία δεν φτάνουν ούτε για την αποπληρωμή των ΔΕΚΟ!!! Η κατάσταση είναι τραγική κι έχουμε κτίσει τον τάφο μας σ ένα υπόγειο διαμέρισμα στα Πατήσια, το οποίο ήταν της θανούσης προ 4ετίας, μητέρας της κας Τσαούση. Για να καταλάβεται δεν έχει γίνει ακόμη η αποδοχή κληρονομιάς για το 35τ.μ. υπόγειο και δεν έχουν γίνει συμβόλαια, διότι δεν υπάρχουν χρήματα!!! Εχει δηλωθεί στην εφορία και πληρώνεται ο ΕΜΦΙΑ!!! η πιο αδικημένη ομάδα ανθρώπων Αμεα είναι αυτή που λαμβάνουν το πενιχρό ποσό των 313Ε το μήνα (626Ε ανά δύμηνο). Η κυβέρνηση απέχει μακράν από τα σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης Αμεα και όχι μόνο!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Συμφωνώ με ΟΛΕΣ τις προτάσεις του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη. Επιπρόσθετα θέλω να τονίσω ότι η μεγαλύτερη επιβάρυνση που βιώνει ένα άτομο με αναπηρία (ικανό για εργασία με χρόνια νόσο που χρήζει τακτικών επισκέψεων σε νοσοκομεία και εξετάσεων) είναι
  α) η έλλειψη υποδομών για την πάθηση του στην επαρχία και η έλλειψη κάλυψης εξόδων μετακίνησης με όλα τα μέσα ΚΑΙ διαμονής για τις ανάγκες του. Αποτέλεσμα είναι να ζούμε με υπέρογκο οικονομικό κόστος μακριά από την οικογένεια μας και την στήριξη που θα είχαμε από αυτή. Ζητώ αντί επιδότησης ενοικίου και επιδόματος θέρμανσης που είναι γραφειοκρατικής διαδικασίες αύξηση του ποσού του προνοιακού επιδόματος αιμολυτικού καθώς αυτό που δίνεται σήμερα δεν φτάνει ούτε για ζήτω για τις ανάγκες της αναπηρίας μου.
  β) Γραφειοκρατία για τα φάρμακά μας και τις εξετάσεις που γιγαντώνεται τα τελευταία χρόνια παρά την εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων αντί να διευκολύνει τη ζωή μας καταλήγει να μας τιμωρεί επειδή δεν προλαβαίνουμε τις αλλαγές στη νομοθεσία και να μας κόβονται χρήματα που ξοδεύουμε για τη διατήρησή μας στη ζωή. Συνεχείς αλλαγές τρόπου διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους και υλικών μας με παραπεμπτικά σφραγίδες πρωτόκολλα δυσκολεύει τη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό και είναι πολλές χαμένες εργατοώρες για όλους όσους συμμετέχουν στη διαδικασία.
  γ) Φάρμακα για τις επιπλοκές της νόσου που δεν συνταγογραφούνται και εξετάσεις που δεν καλύπτονται. Εξετάσεις που πληρώνουμε συμμετοχή. Συμμετοχή στην αντλία αποσιδήρωσης ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
  δ) Άγνοια νόμων για θέματα αναπηρίας και απαράδεκτη συμπεριφορά σε χαμηλά αλλά και ανώτερα κλιμάκια της διοίκησης τα οποία θα έπρεπε υποχρεωτικά να έχουν παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια πριν αναλάβουν θέσεις ευθύνης. Υπάλληλοι διευθύνσεων προσωπικού και υπάλληλοι αρμόδιοι για την είσπραξη δημοσίων εσόδων οπωσδήποτε και κάθε υπάλληλος του δημοσίου έστω και σε μικρότερα σεμινάρια επίσης.
  ε) Έλλειψη προσωπικού στα νοσοκομεία από ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και τεχνολόγων εργαστηρίων.
  στ) Να υπάρχει ψυχολόγος με άμεση συνεργασία με τις υπηρεσίες πρόνοιας στα σχολεία ένα θέμα που αφορά όλα τα παιδιά.
  ζ) Τα άτομα με αναπηρία να έχουν εξασφαλισμένη θέση σε αξιοπρεπή ατομικά δωμάτια με ατομική τουαλέτα σε φοιτητικές εστίες ανεξαρτήτου εισοδήματος και αύξηση των διαθεσίμων αξιοπρεπών φοιτητικών εστιών στην Αθήνα και όχι ενοικιαζόμενων ξενοδοχείων σε κακόφημες και απολύτως επικίνδυνες γειτονιές. η)Ειδική πρόβλεψη για τα χρέη των ΑΜΕΑ και της οικογένειάς τους σε κάθε νομοθετική ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο για περισσότερες δόσεις και ειδική πρόβλεψη για προστασία από πλειστηριασμό ακινήτων τους και της οικογένειάς τους όσο αυτό βρίσκεται εν ζωή.
  θ)Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ έξω από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία εκπαιδευτικά ιδρύματα και αυστηρή επιτήρηση τους καθώς και σε περιοχές με αυξημένη δυσκολία στάθμευσης είτε διότι είναι περιοχές με καταστήματα αγορών είτε διασκέδασης.
  ι)Πεζοδρόμηση διαδρομών γύρω από νοσοκομεία κλπ προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβαση με αμαξίδια και καροτσάκια από τις γύρω στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς.

 • Είναι πολύ αδικο να ταλαιπωρούνται τα άτομα με βαρια αναπηρία μη αναστρέψιμη με το περνανε και ξαναπερνανε επιτροπή. Ασ σταμτησεί πια αυτό το μαρτύριο.Ας μας σκεφτουν επιτέλους λίγο. …

 • Συμφωνώ με τις προτάσεις του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη, επίσης να αφήσουν τους κανιβαλισμούς, να σέβοντε τον ΑΜΕΑ, τον ψυχολογικό πόλεμο της οικογένειας και να παρέχουν τα ορθοπαιδικά είδη που έχουν ανάγκη τα ΑΜΕΑ οπώς παρείχαν μέχρι το 2007.

 • Να δοθούν ευκαιρίες εργασίας σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό προϋποθέτει, βέβαια, να εκπαιδευτούν και οι εργοδότες γύρω από τους ανάπηρους εργαζομένους, τις ικανότητές τους και την ισχύουσα νομοθεσία. Ως προς αυτήν την κατεύθυνση ας αξιοποιηθεί οποιοδήποτε πρόγραμμα προσφέρεται από την ευρωπαϊκή ένωση και οποιοδήποτε κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, όπως είχε συμβεί και παλιότερα με τα προγράμματα equal, Leonardo da vinci, workable κλπ.

 • -Δημιουργία ΚΕΠ πολιτών με αναπηρία έτσι ώστε να ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες και ενημερώσεις με όλα τα δικαιώματα και παροχές των ατόμων με αναπηρία.
  -Συνήγορος πολιτών με αναπηρία
  -Στελέχωση και εξειδίκευση ατόμων που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.
  -Δημιουργία και παρακολούθηση από Ανεξάρτητο φορέα για την εξέλιξη των ατόμων με αναπηρία σε επιμόρφωση – ενημέρωση – υγειονομική περίθαλψη.Ηλεκτρονική καταγραφή και συνεχής ενημερώσεις με χρήση εφαρμογών νέας τεχνολογίας. Δημιουργία καινοτόμων πρακτικών έτσι ώστε πλέον τον ανάπηρο να τον καταστήσουμε ενεργό μέλος στην κοινωνία. Παρακολούθηση εξέλιξης από την πρώτη πιστοποίηση αναπηρίας, την εξέλιξη στην σχολική εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και υποβοήθηση ατόμων υπερηλίκων με αναπηρία. Μιλάμε για καθολική παρακολούθηση όλου του ιστορικού ενός αναπήρου. Δεν χρειάζεται να έχουμε διάφορες υπηρεσίες πιστοποίησης αναπηρίας και διάφορες κρατικές υπηρεσίες πρόνοιας παροχών χωρίς να ενδιαφερόμαστε για την ουσία τον ίδιο τον ανάπηρο σε διάρκεια αλλά και σε ένα πραγματικό ενδιαφέρον . Με ενημερώσεις και δράσεις ουσιώδες. Μια υπηρεσία με εξειδικευμένα στελέχη για τον ανάπηρο που θα ασχολείται με όσα προανέφερα και θα συμπεριλάβει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που υπάρχουν σε διάφορες υπηρεσίες διάσπαρτες χωρίς σωστή εξειδικευμένη λειτουργία τόσο στην πιστοποίηση όσο και στην παρακολούθηση του ιστορικού του κάθε αναπήρου.
  Ως γονέας δύο αναπήρων ανήλικων τέκνων βιώνω σε καθημερινή βάση την αδιαφορία της πολιτείας τόσο στην ενημέρωση επιμόρφωση-εξειδίκευση και πραγματική προστασία του αναπήρου σε όλους τους τομείς και δομές του κράτους.
  -Επίσης συμφωνώ όσα σας αναφέρει ο κ.Α.Μπαρδάκης.

 • Προσθέτω πρόταση υπ΄αριθμόν 7, ως εξής:

  Στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) να εξαιρεθούν από το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ οι συντάξεις αναπηρίας που δεν ξεπερνούν τα 313 ευρώ (όσο είναι το ύψος του βασικού προνοιακού επιδόματος αναπηρίας).
  Ο λόγος είναι ότι δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και των χαμηλοσυνταξιούχων που επίσης έχουν αναπηρία.

  Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση όταν π.χ. σε μονομελή νοικοκυριά, ένα ΑμεΑ, που λαμβάνει προνοιακό επίδομα για την αναπηρία του, λαμβάνει στο σύνολο 513 ευρώ (313+200 ευρώ από το ΚΕΑ), ενώ ένα ΑμεΑ που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου – λόγω της αναπηρίας του, να λαμβάνει π.χ. 210 ευρώ και να μην δικαιούται να λάβει το ΚΕΑ επειδή το δεύτερο ξεπερνάει το εισοδηματικό κριτήριο

 • Όνομα: ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Ημερομηνία: 9 Ιανουαρίου 2017

  -Δημιουργία ΚΕΠ πολιτών με αναπηρία έτσι ώστε να ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες και ενημερώσεις με όλα τα δικαιώματα και παροχές των ατόμων με αναπηρία.
  -Συνήγορος πολιτών με αναπηρία
  -Στελέχωση και εξειδίκευση ατόμων που ασχολούνται με την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.
  -Δημιουργία και παρακολούθηση από Ανεξάρτητο φορέα για την εξέλιξη των ατόμων με αναπηρία σε επιμόρφωση – ενημέρωση – υγειονομική περίθαλψη.Ηλεκτρονική καταγραφή και συνεχής ενημερώσεις με χρήση εφαρμογών νέας τεχνολογίας. Δημιουργία καινοτόμων πρακτικών έτσι ώστε πλέον τον ανάπηρο να τον καταστήσουμε ενεργό μέλος στην κοινωνία. Παρακολούθηση εξέλιξης από την πρώτη πιστοποίηση αναπηρίας, την εξέλιξη στην σχολική εκπαίδευση, στον χώρο εργασίας και υποβοήθηση ατόμων υπερηλίκων με αναπηρία. Μιλάμε για καθολική παρακολούθηση όλου του ιστορικού ενός αναπήρου. Δεν χρειάζεται να έχουμε διάφορες υπηρεσίες πιστοποίησης αναπηρίας και διάφορες κρατικές υπηρεσίες πρόνοιας παροχών χωρίς να ενδιαφερόμαστε για την ουσία τον ίδιο τον ανάπηρο σε διάρκεια αλλά και σε ένα πραγματικό ενδιαφέρον . Με ενημερώσεις και δράσεις ουσιώδες. Μια υπηρεσία με εξειδικευμένα στελέχη για τον ανάπηρο που θα ασχολείται με όσα προανέφερα και θα συμπεριλάβει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που υπάρχουν σε διάφορες υπηρεσίες διάσπαρτες χωρίς σωστή εξειδικευμένη λειτουργία τόσο στην πιστοποίηση όσο και στην παρακολούθηση του ιστορικού του κάθε αναπήρου.
  Ως γονέας δύο αναπήρων ανήλικων τέκνων βιώνω σε καθημερινή βάση την αδιαφορία της πολιτείας τόσο στην ενημέρωση επιμόρφωση-εξειδίκευση και πραγματική προστασία του αναπήρου σε όλους τους τομείς και δομές του κράτους.
  -Επίσης συμφωνώ όσα σας αναφέρει ο κ.Α.Μπαρδάκης. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ

 • Συμφωνώ με τις προτάσεις του κ.Ανδρέα Μπαρδάκη (όπως διατυπώθηκαν στις δημοσιεύσεις του στις 2/01/2017 και στις 7/01/2017 αντίστοιχα)και επιπλέον προσθέτω την επέκταση της λίστας των μη-αναστρέψιμων παθήσεων

 • -Να γίνει επικύρωση του οδηγού του πολίτη με αναπηρία.
  -Τα μέλη των υγειονομικών Επιτροπών των ΚΕ.Π.Α. να σέβονται τον κώδικα δεοντολογίας και να σταματήσει να διασφαλίζεται η ανωνυμία τους.
  -Να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία μεταξύ ΟΑΕΔ και ΚΕ.Π.Α., ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη του ατόμου με αναπηρία στην αγορά εργασίας του δημοσίου.
  -Να δημιουργηθεί ένας συνήγορος του πολίτη με αναπηρία και γενικότερα ένας Δημοκρατικός θεσμός,πέρα από την ΕΣΑ.με.Α.,που δεν εκπληρώνει σωστά τον σκοπό της.
  -Τα προνοιακά επιδόματα είναι κοινωνικά βοηθήματα και δεν είναι σωστό να εισοδηματικοποιούνται.
  -Στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) να μην λαμβάνονται υπόψη στο εισοδηματικό κριτήριο οι συντάξεις αναπηρίας των 313 ευρώ, που αποτελεί το βασικό προνοιακό επίδομα αναπηρίας.

 • Απο την παιδικη μου ηλικια ειχα μια αδεξιοτητα στις κινησεις ετσι το χαρακτηρισαν τοτε πριν περιπου 40 χρονια με το δικιο τους γιατι δεν υπηρχε τεχνολογια απο τοτε ψαχνομε μετα αρχισε τρομος στα χερια το αριστερο μου χε να μην κλεινει ευκολα μετα να μην μποτω να περασω κενο μεγαλο χωρο ολα αυτα σταδιακα το 1991 περασα πρωτη φορα επιτροπη για να μην τα πολυλογω γιατι για να αναφερω οτι εχω περασει θελω τομους το 2005 διαγνωστικα με εξωπυραμιδικη συνδρομη (παρκινσον) και δυστονια μεεξετασεις πολλες και δυσκολες το 2006 παω σε ενα μεγαογιατρο νευροχειρουργο που αποδειχτηκε οτι με χρησιμοποιησε σαν πειραματοζωο εγινε χειρουργειο χωρις σωστο προεγχειρειτικο ελεγχο οπως αποδειχθηκε το 2008 απο τοτε ειμαι πολυ χειροτερα θελω ανθρωπο για τα παντα δεν εξυπερετουμε μονη μου στο μεταξυ ειμαι συζυγος μανα με δυο αγορια ο μικρος ειναι φανταρος και μεχρι πριν λιγο καιρο δουλευα στο δημοσιο με τον νομο για ΑΜΕΑ και επειδη μπηκα χωρις μεσο δουλεψα κανονικα χωρις διακριση σε συναλλαγη σε δυο κομπιουτερ ταυτοχρονα με την καρεκλα με τα ροδακια ποτε απο δω ποτε απο κει μια ουρα κοσμου για πολλα χρονια και αλλα πολλα. Τωρα ειμαι συνταξιουχος επαιρνα το εξωιδρυματικο επιδομα περναω ΑΣΥΕ χωρις ερωτηση για το αν παιρνω αλλο επιδομα μου βαζουν επιδομα λοχαγου-ανικατητας.Πρεπει να απαντηθει αμεσα αν πρεπει να παιρνουμε τα επιδοματα αυτα και απο οτι εμαθα καποιες κατηγοριες το δικαιουντε καποιες αλλες οχι γιατι γινεται διακριση στην αναπηρια ?
  Και κατι τελευταιο μεχρι πριν λιγο καιρο εκανα κινησιοθεραπεια λογοθεραπεια εργοθεραπεια και συμβουλευτικη ψυχιατρικη με θεωρημενες θεραπειες απο τον ΕΟΠΠΥ της περιοχης και ερχεται μια κυρια ελεγκτης του ΕΟΠΠΥ για το κεντρο και με κοβει επειδη το προβλημα μου απο οτι καταλαβα δεν το ηξερε επειδη λεει ειναι μονιμο ναι αλλα σταδιακα επειδεινωνεται αν ισχυει κατι τετοιο δεν πρεπει να αλλαξει?
  Πρεπει να κατσω σε μια καρεκλα ολη μερα τοτε να περιμενω το μοιραιο .
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ . Συγνωμη αν σας κουρασα.

 • Οι συντάξεις αναπηρίας δεν θα έπρεπε να κοβονται οταν τα Αμεα εργαστούν .Είναι πολύ χαμηλές και είναι αδυνατον να επιβιώσει καποιος χωρις πρόσθετο εισόδημα Θα πρεπει να βρεθεί ενας είδος εταιρικής δομής για να απασχολούνται Αμεα χωρις διακοπή της σύνταξης

 • Επείγει να επικαιροποιηθεί, αφού έχουν περάσει τουλάχιστον δέκα χρόνια (εκδόθηκε το 2007), ο Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία από το Υπουργείο Εσωτερικών Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή ως ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, προκειμένου να μεριμνά και να αναλαμβάνει τις υποθέσεις των ατόμων με αναπηρίες. Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να σεβαστεί το ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, εφόσον αποτελούν κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η αναπηρία, γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει να τα αντιμετωπίζει ως εισοδήματα, βασιζόμενο μόνο σε Δελτία Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. χωρίς να στηρίζεται σε διατάξεις. Πολλά ΑμεΑ έχουν χάσει παροχές και εκπτώσεις που δικαιούνται επειδή έχουν «εισοδηματικοποιηθεί» αυθαίρετα τα προνοιακά τους επιδόματα προσαυξάνοντας το ύψος του εισοδήματός τους. Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να δώσει πάγια θέση εκδίδοντας έγγραφο και όχι Δελτίο Τύπου Συμφωνώ με τις προτάσεις του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη Λουκας Χθατζουλης

 • Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
  ευχαριστούμε για την ευκαιρία να συμμετέχει όποιος επιθυμεί στο προς σχολιασμό κείμενο διαβούλευσης.
  Τα προς σχολιασμό άρθρα είναι πολύ γενικά και αναφέρονται σε ηθικές αξίες όπως ο σεβασμός, η ισότητα κλπ , οπότε είναι δύσκολο να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις. Δυστυχώς στην καθημερινότητα ο ΑμεΑ αντιμετωπίζει εμπόδια και διακρίσεις, σε κάθε τομέα…από την εξυπηρέτηση σε δημόσια υπηρεσία μέχρι την εκπαίδευση κι από την μη πρόσβαση σε εμπορικά καταστήματα μέχρι την ιατροφαρμακευτική του φροντίδα και την εργασιακή του αποκατάσταση. Αναφέρω μερικά:
  1. Αξιολόγηση από ΚΕΠΑ(χρονοβόρα διαδικασία καθώς και αρνητική συμπεριφορά των αξιολογητών)
  2. Μη προσβασιμα δημόσια κτήρια (σχολεία, υπηρεσίες, θέατρα, εργασιακοί χώροι κλπ)
  3. Μη ύπαρξη ανελκυστήρων με τις ορθές προδιαγραφές ή μη λειτουργία τους ή κατειλημμένα από μη ΑμεΑ
  4. Μη προσβάσιμα ΜΜΜ
  5. Αρνητική παρουσίαση των Αμεα μέσω των ΜΜΕ
  6. Εγκατάλειψη παιδιών με νοητική υστερηση σε ιδρύματα. Το θέμα της παιδοθεσίας και της αναδοχής από την μεριά ΑμεΑ είναι σχεδόν αδύνατη όπως και η παιδοθεσία/αναδοχή παιδιών με αναπηρία
  7. Μη παροχή ισων ευκαιριών στην εργασιακή αποκατάσταση νεων με νοητική αναπηρία .
  Πέραν των υλικοτεχνικών εμποδίων αντιμετωπίζουμε και απαξιωτικές συμπεριφορές που βασίζονται σε αρνητικά στερεότυπα αλλά και σε μη εφαρμογή των ήδη κεκτημένων δικαιωμάτων μας από ανενημέρωτους υπαλλήλους, λειτουργούς, πολίτες πχ μη τοποθέτηση ράμπας από υπάλληλο στον προαστιακό ή απαγόρευση σκύλου οδηγού τυφλού σε λεωφορείο ή σε εστιατόριο. Η αίσθηση που δημιουργείται συχνά είναι ότι δεν υπάρχουμε. Ένα πρόσφατο παράδειγμα: στην τοποθέτηση των αυτόματων μηχανημάτων στο μετρό έγινε ενημέρωση μέσω της κρατικής τηλεόρασης για το πώς θα χρησιμοποιείται από μη ΑμεΑ αλλά δεν υπήρξε ενημέρωση στο πως ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί αμαξίδιο και έχει την κάρτα μετακίνησης θα μπορεί να μπει στο μετρό. Σε εκδηλώσεις που γίνονται, σε δημόσιες υπηρεσίες δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την προσβασιμότητα, δεν υπάρχει σηματοδότηση. Όποια αναφορά για τους Αμεα από τα ΜΜΕ σχετίζονται με την παροχή βοήθειας, τον ηρωισμό μας, κι αυτά σίγουρα δεν προωθούν το κοινωνικό μοντέλο. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχουμε στις φωτογραφίες των σχολικών βιβλίων, στα περιοδικά, στις αφίσες ΜΑΖΙ με ανθρώπους χωρίς αναπηρία;;;
  Θεωρώ ότι η επιτυχία στην μετάβαση από το ιατρικό προς το κοινωνικό μοντέλο θα επιτευχθεί αν υπάρξει επιμόρφωση(μέσω σεμιναρίων disability awareness) των δημοσίων/δημοτικών υπαλλήλων, εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, των επαγγελματιών υγείας, των ιδιωτικών υπαλλήλων σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών καθώς και ενημέρωση όλων των πολιτών μέσω καμπάνιας ενημέρωσης από τα ΜΜΕ, σε συνεργασία με φορείς ΑμεΑ που πρεσβεύουν ήδη το κοινωνικό μοντέλο.
  Σας ευχαριστώ
  Δήμητρα Γκασούκα
  Κοινωνική Λειτουργός- Γυναίκα με αναπηρία

 • Η επανεξέταση σε παθήσεις που είναι μη αναστρέψιμες γιατι γινεται και δημιουργει περιττο κοστος στην δημοσια διοικηση? Θα πρεπει να σταματησει. Αν η επανεξεταση επιβαλλεται για λογους ελεγχου μπορει να γινει ad hoc και με τυχαια δειγματοληψια.
  Ο πίνακας με παθήσεις που δίνουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας πρεπει να συμπληρωθει και να ειναι σαφης και πληρης.
  Μπορει η Προνοια να εγκαταστησει μια ιστοσελιδα αναφορας για τα ΑΜΕΑ με καθε ειδος πληροφοριας που να ανανεωνεται καθημερινα ετσι ωστε να υπαρχει σωστη και εγκριτη πληροφορηση με όλα τα νόμιμα δικαιώματα και παροχές για τα αμεα και τον τρόπο διεκδίκησης τους αλλα και με τις υποχρεωσεις τους.
  Κοινωνικοποίηση των ΑΜΕΑ με ενίσχυση των κονδυλίων για άθληση και κάλυψη μέρους αν όχι εις ολόκληρον του κόστους για τη συμμετοχή σε αθλήματα που απαιτούν χρηματική συμμετοχή από τους αθλητές.

  Τα προνοιακά επιδόματα είναι κοινωνικά βοηθήματα για ενισχυση των ατομων με αναπηρια και δεν είναι σωστό να εισοδηματικοποιούνται. Δεν ειναι επισης σωστο να κοβονται τα επιδοματα οταν το ΑΜΕΑ ξεκινα να εργαζεται διοτι ο λογος παροχης του επιδοματος δεν εξαλιφεται με το που θα πιασει δουλια. Ισως σωστοτερο να ηταν να περικοπτονται στο ημισυ οταν το ΑΜΕΑ εργαζετα.

 • Αποφαση κεπα 100 αναπηρια χρηζη βοηθεια ετερου προσοπυ παιρνη συνταξη γηρατος αλλα το ογα δεν αναγνωριζη τιποτα η μεταχιρηση προς την αναπηρια το κρατος εινε ανηπαρκτο. Συμφωνο με τη προταση του κυριου ΑΝΤΡΕΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ

 • Ανασφαλιστος υπεριλικας του κανανε παυση της συνταξης λογο τεκμιριο 1000 ευρω απο το δεκατεσερα και θα του τη δοσουνε μετα απο ενα χροβο με αναπηρια 85 της εκατο ανηπαρκτο κρατος για τους αναπηρους. Συμφωνο με τη προταση του αντρεα μπαρδακη

 • Καλησπέρα,
  Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή ως ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, προκειμένου να μεριμνά και να αναλαμβάνει τις υποθέσεις των ατόμων με αναπηρίες
  Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να σεβαστεί το ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, εφόσον αποτελούν κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η αναπηρία, γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει να τα αντιμετωπίζει ως εισοδήματα, βασιζόμενο μόνο σε Δελτία Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. χωρίς να στηρίζεται σε διατάξεις. Πολλά ΑμεΑ έχουν χάσει παροχές και εκπτώσεις που δικαιούνται επειδή έχουν «εισοδηματικοποιηθεί» αυθαίρετα τα προνοιακά τους επιδόματα προσαυξάνοντας το ύψος του εισοδήματός τους. Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να δώσει πάγια θέση εκδίδοντας έγγραφο και όχι Δελτίο Τύπου.
  Πρέπει να υπάρξει μοριοδότηση ΑΜΕΑ ή μελών της οικογενειάς τους (όταν τα ΑΜΕΑ είναι ανίκανα για εργασία)για πρόσληψη στο δημόσιο. Ο νόμος που υπάρχει είναι περίπλοκος, χρονοβόρος και αναποτελεσματικός

 • 1. Η ποιότητα και ο πολιτισμός ενός κράτους αποτυπώνεται σαφώς στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Αν ξεκινήσει κανείς με τη λέξη ΠΡΟΣΒΑΣΗ τότε θα αναγνωρίσει ότι απέχουμε κατά πολύ από τη διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα των ΑμεΑ. Καταρχήν πρόσβαση: σε δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, κλπ) στα κτίρια (καταστήματα, χώροι αναψυχής-διασκέδασης, τράπεζες, κλπ) και δη στα Δημόσια κτίρια (Περιφέρειες, Δήμοι, Εφορίες, Σχολεία, Πανεπιστήμια κλπ), δεν υπάρχει και σχεδόν κανείς και τίποτα δεν έχει διορθωθεί μέχρι σήμερα. Αν εξελίξουμε τη λέξη, όπως πρόσβαση στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση, στη μάθηση, στην παιδεία, στη γνώση, στην εργασία, στην απασχόληση, στην υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στις θέσεις λήψης αποφάσεων κλπ και γενικότερα ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΖΩΗΣ, δυστυχώς δεν υπάρχει. Εκτός της καλής πρόθεσης των ιθυνόντων θα πρέπει να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης και πράξης, να μη σταματά κανείς όταν συγκρούονται διάφορα συμφέροντα και να παρθούν οριστικές αποφάσεις ανεξαρτήτου κόστους υλικού και κυρίως πολιτικού.

  2. Αναβάθμιση των υποδομών στα Σωφρονιστικά καταστήματα για ΑμεΑ, διότι παρατηρούνται πολλές ελλείψεις σε απαραίτητο εξοπλισμό, σε προσωπικό που να φροντίζουν τα ΑμεΑ καθώς και ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης των εγκλείστων. Συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού ¨Άγιος Παύλος¨ έχουν αναφερθεί άθλιες συνθήκες εγκλεισμού που οδήγησαν πολλούς κρατούμενους σε επιδείνωση της υγείας τους ή ακόμα και στο θάνατο. Προτείνεται άμεσα βελτίωση των συνθηκών και πιστή εφαρμογή του Νόμου 4322/2015, που προβλέπει την αποφυλάκιση των ατόμων που πάσχουν από βαριές ασθένειες και αναπηρίες. Άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν είναι αδιανόητο να βρίσκονται εκεί χωρίς την απαραίτητη προστασία και φροντίδα.

  3. Επικαιροποίηση του Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ) βάσει νέων επιστημονικών δεδομένων. Έχει αποδειχθεί ότι είναι άκαιρος και ετεροχρονισμένος και αυτό διαφαίνεται από τα ποσοστά που επιδίδονται σε παθήσεις των εξεταζόμενων ασθενών.

  4. Επέκταση του πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων με αόριστη ισχύ αναπηρίας. (43 ανίατες μη-αναστρέψιμες παθήσεις) και να δημιουργηθεί Μητρώο Ασθενών για όλες τις χρόνιες- ανίατες νόσους.

  5. Επέκταση της διάταξης της εγκύκλιου με Α.Π.:Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005 /18.2.2016 της Γεν. Δν/σης Πρόνοιας σε όλες τις ομάδες συνταξιούχων του Δημοσίου διότι είναι εμφανής διάκριση σε βάρος των υπολοίπων κατηγοριών ΑμεΑ στην εγκύκλιο. (Σύμφωνα με την εγκύκλιο Α.Π..:Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005 /18.2.2016 της Γεν. Δν/σης Πρόνοιας το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων αποτελεί κατά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους «παρακολούθημα» της σύνταξης και ουδέποτε του προσδόθηκε ο ρόλος της «οικονομικής ενίσχυσης». Παρατηρείται ότι κάποιες υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας χορηγούν το ½ του εξωιδρυματικού επιδόματος ενώ δικαιούνται εξ’ολοκλήρου και το προνοιακό- εξωιδρυματικό επίδομα.

  6. Ενημέρωση των αριθμητικών ποσοστών Αναπηρίας σε υπηρεσίες για παροχές των ΑμεΑ, διότι έχει παρατηρηθεί ότι οι πιστοποιημένοι με Αναπηρία ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες για να τυγχάνουν φορολογικών απαλλαγών κυρίως: (α) 67% ,(β) 67% και άνω, (γ) άνω του 67%, (δ) 80% ,(ε) 80% και άνω, (στ) άνω του 80% ,με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι που είναι στις κατηγορίες (γ) και (στ) να χάνουν τις φοροαπαλλαγές τους. Προτείνεται να ομαδοποιηθούν οι κατηγορίες (α), (β) και (γ) σε μία κατηγορία και αντίστοιχα οι κατηγορίες (δ), (ε) και (στ) έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση και ανισονομία στις φοροαπαλλαγές ή άλλες παροχές. (πχ. 80% και άνω ή άνω του 80%, εννοείται ότι εμπεριέχει και σκέτο το 80%, ειδάλλως θα έγραφε 79,9%.) και θα ανήκε σε άλλη κατηγορία.

  7. Παρατηρείται από υπηρεσίες (εφορίες, πρόνοιες, κλπ ) ότι δεν λαμβάνονται υπόψιν οι εφ’ όρου ζωής γνωματεύσεις από Α΄/βάθμιες υγειονομικές επιτροπές ούτε από ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κ.λπ. και ζητείται από τον φορολογούμενο (για φοροαπαλλαγή εισοδήματος, για απαλλαγή τελών κυκλοφορίας, κλπ) υποχρεωτικά Νέα Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πάσχοντες με τον επιπλέον κίνδυνο να μειωθεί το ποσοστό αναπηρίας όπως συνήθως συμβαίνει στα ΚΕΠΑ του οποίου έχει προσδοθεί ο τίτλος ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΚΕΠΑ¨ λόγω θαυμάτων ίασης των νοσούντων και μάλιστα από ανώνυμους ιατρούς που αρκετοί δε σέβονται τον κώδικα δεοντολογίας με ότι αυτό συνεπάγεται. Κατόπιν κάποιοι ασφαλιστικοί φορείς όπως ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ. , ζητούν και έγκριση από τον Διοικητικό Διευθυντή για την απόφαση σύνταξης και επιδομάτων. Δηλαδή η ίδια η πολιτεία αμφισβητεί την εγκυρότητα των αξιολογητών ιατρών ΚΕΠΑ, των οποίων οι αποφάσεις κρίνονται από μη ειδικούς, αλλά που και αυτοί οι ιατροί των ΚΕΠΑ αμφισβητούν τις γνωματεύσεις συναδέλφων τους που ανήκουν στην έγκριτη Ιατρική Κοινότητα και η ιστορία αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο θλιβερό φαινόμενο που δε συνάδει με ενέργειες λογικής, διαφάνειας και συνέπειας.

  8. Παρατηρείται ότι λαμβάνονται ως φορολογητέο εισόδημα τα κάθε είδους επιδόματα που λαμβάνουν τα ΑμΕΑ με αποτέλεσμα να δηλώνονται τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων σε συγκεκριμένους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης και να φορολογούνται και τα συγκεκριμένα κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται σε ΑμεΑ δηλαδή να εισοδηματικοποιούνται και έτσι έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι χάνουν τις όποιες φοροαπαλλαγές, απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ, να επιβαρύνονται με την Εισφορά Αλληλεγγύης και να χάνουν άλλες κοινωνικές παροχές επειδή το εισόδημά τους υπερβαίνει τα απαιτούμενα εισοδηματικά κριτήρια. Προτείνεται να δοθούν σαφείς οδηγίες προς τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους φορείς για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, διότι τα επιδόματα ανέκαθεν δεν αποτελούσαν φορολογητέο εισόδημα και αυτό πρέπει να είναι σεβαστό από όλους και κυρίως από ένα κράτος πρόνοιας.

  9. Λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που επιφέρει η νόσος της Πολλαπλής Σκλήρυνσης, απαιτούνται συνεχείς συνεδρίες Φυσικοθεραπείας και γι’ αυτό είναι αναγκαία η νομοθετημένη και δια βίου παροχή τους σε συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, εργαστήρια ιδιωτικών κλινικών, κατ’ οίκον και σε κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας ανοιχτής νοσηλείας (ΚΑΑ), διότι με την υφιστάμενη κατάσταση δεν χορηγούνται δια βίου, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας των ΑμΣΚΠ και αυτό επιφέρει μεγαλύτερο κόστος για τον ίδιον αλλά και για την πολιτεία ως προς την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Επίσης να επανέλθει η μηδενική 0% συμμετοχή σε ιατρικές πράξεις όπως MRI, ακτινογραφιών, παρακλινικών εξετάσεων, ιατρικών βοηθημάτων κ.ά. Ένα άτομο που πάσχει από Σκλήρυνση Κατά Πλάκας – Πολλαπλή Σκλήρυνση πρέπει τακτικά να υποβάλλεται σε μαγνητικές τομογραφίες (εγκεφάλου, αυχένα, θώρακα) σε συνεχείς αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις λόγω ανοσοκαταστολής από την κύρια θεραπεία της νόσου οπότε αντιλαμβάνεσθε ότι επωμίζεται μια σημαντική δαπάνη για την αντιμετώπιση της νόσου. Αν προστεθούν και τα φάρμακα που λαμβάνονται για τις άλλες ασθένειες που απορρέουν από τη νόσο είναι προφανές ότι το κόστος για όλα αυτά, είναι αβάσταχτο και παρατηρείται συχνά, ότι πολλά ΑμΣΚΠ, αποφεύγουν να τα εφαρμόζουν με αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας τους η οποία επιφέρει υψηλότερο κόστος στην πολιτεία με νοσηλείες, αποκατάσταση κ.λπ.

  10. Θέσπιση Επιδόματος Πολλαπλής Σκλήρυνσης το οποίο θα είναι αυτόνομο και θα χορηγείται δια βίου σ’ όλους τους πάσχοντες, όπως γίνεται και με άλλες παθήσεις χρονίως πασχόντων π.χ. Μεσογειακή Αναιμία, Πάσχοντες από HIV κ.ά. Το Επίδομα Πολλαπλής Σκλήρυνσης να είναι αντίστοιχο των επιδομάτων παραπληγίας, τυφλότητας, ασθενών HIV κλπ. χορηγούμενο στους ασθενείς με ανάλογη χρηματική αποζημίωση επειδή η νόσος προσβάλει νέα άτομα τα οποία αδυνατούν να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία και αν ήδη εργάζονται αναγκάζονται να μην κοινοποιούν τη νόσο από φόβο απόλυσης, πράγμα που έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο με άσκηση ψυχολογικής βίας. Η αυτόνομη ταξινόμηση της νόσου και η θέσπιση του επιδόματος πολλαπλής σκλήρυνσης θα εξαλείψει επίσης τις τυχόν πελατειακές σχέσεις, ιατρού-ασθενή καθώς παρατηρούνται ανάλογα φαινόμενα ανά την επικράτεια. Είναι γνωστό και επιστημονικώς τεκμηριωμένο ότι η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) είναι χρόνια, ανίατη, πολυπαραγοντική, εκφυλιστική αλλά και απρόβλεπτη νόσος με πολλαπλά συμπτώματα, εμφανή και αφανή. Βάσει του Ν. 3402/2005 Άρθρο 24 παρ.1 – ΦΕΚ 258 Α’/ 17.10.2005, «η Νόσος του νευρικού συστήματος με την αναφορά Σκλήρυνση κατά Πλάκας ή Απομυελυνωτική Νόσος του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ή Νευρολοίμωξη ή Πολλαπλή Σκλήρυνση, είναι νόσος αυτοτελής, ανεξάρτητα από τα συγγενή με άλλες ασθένειες συμπτώματα ή επιπτώσεις στη ζωή των προσβληθέντων από τη Νόσο. Οι πάσχοντες από Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΑμΣΚΠ), αποτελούν ευπαθή ομάδα ασθενών, χρήζουσα ιδιαίτερης πρόνοιας από την Πολιτεία».

  Με εκτίμηση Μαργαρίτα Καραγιώργου Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.

 • 1. Υπάρχουν και ανάπηρα άτομα ανίκανα προς παν βιοποριστικό επάγγελμα, η ανικανότητα των οποίων ανάγεται στο διάστημα πριν την ενηλικίωσή τους. Πρωτίστως οι ανάγκες αυτών των ατόμων είναι θεραπευτικές και είναι αυτονόητο ότι τα προνοιακά επιδόματα που λαμβάνουν, τους αποδίδονται κυρίως γι’ αυτόν το σκοπό. Ως εκ τούτου πως είναι δυνατόν να εκλαμβάνονται ως εισόδημα;
  2.Επείγει η επικαιροποίηση, εφόσον έχουν περάσει τουλάχιστον δέκα χρόνια από την έκδοσή του, του «Οδηγού του Πολίτη με Αναπηρία» από το Υπουργείο Εσωτερικών ή άλλον καθ΄ύλην αρμόδιο κρατικό φορέα.
  3. Να υπάρξει συγκεκριμενοποίηση των αριθμητικών ποσοστών Αναπηρίας σε υπηρεσίες για παροχές των ΑμεΑ, διότι έχει παρατηρηθεί ότι οι πιστοποιημένοι με Αναπηρία ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες για να τυγχάνουν φορολογικών απαλλαγών κυρίως: (α) 67% ,(β) 67% και άνω, (γ) άνω του 67%, (δ) 80% ,(ε) 80% και άνω, (στ) άνω του 80% ,με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι που είναι στις κατηγορίες (γ) και (στ) να χάνουν τις φοροαπαλλαγές τους. Προτείνεται η ομαδοποίηση των (α), (β) και (γ) σε μία κατηγορία, και αντίστοιχα των (δ), (ε) και (στ)σε μία άλλη, προκειμένου να μην υφίσταται σύγχυση και ανισονομία στις φοροαπαλλαγές ή άλλες παροχές των ΑΜΕΑ (πχ. 80% και άνω ή άνω του 80%, εννοείται ότι εμπεριέχει και σκέτο το 80%, ειδάλλως θα έγραφε 79,9%. και θα ενέπιπτε σε άλλη κατηγορία).
  4. Επιπλέον κρίνεται απόλυτα απαραίτητη η δημιουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής, (π.χ. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ), με αποκλειστική αρμοδιότητα τις υποθέσεις των ατόμων με αναπηρίες.

 • ειμαι αμεα με ποσοστο αναπηριας ποιστοποιημενο απο κεπα 90% με πολαπλες αναπηριες λογω τροχαιου εχω κινητικη αναπηρια 67% ακρωτηριασμος και το υπολοιπο ποσοστο απο παρεση-γαστρικο bay=pass -agkilvsh -χρονια φβεβικη αναεπαρκεια -αισθητικη νευροπαθεια ευτυχως που η βασικη αναπηρια μου μου εξασφαλισε να μην ξαναπερασω απο επιτροπη μιας και στα 24 χρονια που ειμαι αναπηρος ειχα περασει απο 12 επιτοπες του νατ και 4 του ικα λες και θα ξαναφυτρωνε το ποδι μου ομως επειδη δεν ειμαι παραπληγικος παρολο που η αναπηριαμου ειναι πανω απο 80% πληρωνω εισφορα αλυλεγγυης -δεν παιρνω επιδομα κινησης και εχω 25% συμετοχη στα ορθοπεδικα ειδη παρακαλω τον θεο να μην χαλασει περισοτερο το τεχνικο μελος μου γιατι τοτε δεν θα μπορω να βγω ουτε εξω απο το σπιτι μου εχω οικογενεια ειμαι πατερας ενος ανηλικου παιδιου και με μια αναπηρικη συνταξη που παιρνω πληρωνω ενφια -φροντηστηριο ρευμα τηλεφωνο νερο φαρμακα χρονια που ειναι εκτος λιστας και δοση για στεγαστικο δανειο ερωτηση??πως προβλεπετε να αντιμετωπισετε τα ατομα με πολαπλες αναπηριες με ποσοστο πανω απο 80% που εχουν μεγαλυτερη αναγκη λογω των διαφορετικων αναπηριων αυξημενες αναγκες παροχων υπηρεσιων και προσοχηςκαι επειδη δεν ειμεθα παραπληγικοι οι τυφλοι μας καλυπτει ενα αορατο πεπλο και δεν τυνχανουμε καθολου της προστασιας της πολιτειας.μην απορειτε που δεν ανεφερα το θεμα της λιγοστης συτισης .αυτο αποτελει ντροπη για εμενα διοτι ζουμε απο την συνταξη χηριας της 82 μητερας μου.την αναπηρια μου την αποκτησα στο διαβα της ζωης μου εχω εκπληρωσει τις υποχρεωσεις μου στην μητερα πατριδα και ως πρωην εμποροπλοιαρχοε συνεβαλα και εγω για την ευημερια της φερνοντας το πολυτιμο συναλαγμα μου ενω ακομα και σημερα προσπαθω να συμπεριφερομαι με αξιοππρεπεια και εντιμοτητα στην πολιτεια. αληθεια σε τι φταιξαμε για να μας θεωρειτε αορατους ανθρωπους??

 • Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαβούλευση.

  1.Παιδιά με βαριές αναπηρίες, πιστοποιημένες εκ γενετής. όπως για παράδειγμα γενετικά σύνδρομα, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε θεραπείες για έργο – λόγο, φυσικοθεραπείες, ψυχολογική στήριξη για αρκετά χρόνια, αφού αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης τους. Δεν θα πρέπει οι θεραπείες αυτές να κοπούν, να μειωθούν ή να χάσουν την ποιότητα τους. Ο γονέας, ο κηδεμόνας ή ο ίδιος ο ΑμεΑ θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα της επιλογής του κατάλληλου θεραπευτή ή του θεραπευτηρίου που θα παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες, με κριτήριο τις γνώσεις, την εμπειρία, τον εξοπλισμό. Οι τελευταίες εξελίξεις με την σύμβαση των θεραπευτών στον ΕΟΠΥΥ, δυστυχώς δημιουργεί προβλήματα.

  2. Δημιουργία ΚΕΠΑ ΑμεΑ, στο οποίο οι πολίτες με αναπηρία ή οι οικείοι τους θα μπορούν να απευθύνονται και η επικαιροποίηση του Οδηγού του Πολίτη με Αναπηρία, αφού έχουν περάσει τουλάχιστον δέκα χρόνια (εκδόθηκε το 2007), ο Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία από το Υπουργείο Εσωτερικών

  3. Απο τη στιγμή που υπάρχουν συγκεκριμένα πιστοποιημένα προβλήματα, με ιατρικά έγγραφα και με αποφάσεις ΚΕΠΑ, θα έπρεπε αυτομάτως οι ΑμεΑ και οι οικογένειες τους να ενημερώνονται σχετικά με παροχές και επιδόματα απο τις υπηρεσίες Υγείας, Πρόνοιας ή Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και να μην προσπαθούν ο καθένας να ενημερωθεί απο τον άλλο. Οι ιστοσελίδες φορέων όπως το ΙΚΑ ή ο ΟΑΕΕ, δεν προσφέρουν επαρκή ενημέρωση, όπως επίσης και δεν μπορεί ο πολίτης να ενημερωθεί σωστά για προνοιακά επιδόματα και παροχές απο τις υπάρχουσες ιστοσελίδες των φορέων και του κράτους.

  4.Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, στην οποία οι πολίτες ΑμεΑ αλλά και οι οικογένειες τους, να μπορούν να απευθύνονται, προκειμένου να υπάρχει μέριμνα και να αναλαμβάνει τις υποθέσεις των ατόμων με αναπηρίες.

  5.Οι άνεργοι συμπολίτες μας με αναπηρίες που είναι ικανοί για εργασία, θα μπορούσαν να προσληφθούν στο Δημόσιο, και να τους δοθεί η ευκαιρία ένταξης στην κοινωνία.

  6. Στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ) να εξαιρεθούν από το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ οι συντάξεις αναπηρίας που δεν ξεπερνούν τα 313 ευρώ (όσο είναι το ύψος του βασικού προνοιακού επιδόματος αναπηρίας).
  Ο λόγος είναι ότι δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και των χαμηλοσυνταξιούχων που επίσης έχουν αναπηρία.

  7. ΠΡΟΣΒΑΣΗ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για ΟΛΑ τα παιδιά με αναπηρίες.
  α. Δημιουργία και στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας. Σε περιοχές που αυτό δεν είναι εφικτό, θα μπορούσαν οι υπάρχοντες δημόσιοι σταθμοί να προσλάβουν προσωπικό Ειδικής Αγωγής και να εξυπηρετήσουν περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία.
  β.Άμεσα πρόσληψη ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού στα Ειδικά σχολεία.
  γ.Τα Ειδικά σχολεία θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους χώρους. Πολλά ειδικά σχολεία στεγάζονται σε λυόμενα/ container, και δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ή είναι ανεπαρκή ως εγκαταστάσεις για παιδιά με αναπηρία. Παιδιά με αναπηρία σε container…!! Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλά παιδιά να μένουν σπίτια τους. Προτείνω τη δημιουργία ειδικού τμήματος για Ειδικά Σχολεία στον οργανισμό σχολικών κτηρίων, που θα μεριμνά για τα σχολεία αυτά και στο οποίο τμήμα θα μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για προβλήματα που προκύπτουν.
  δ.Θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει τα παιδιά με αναπηρία, να έχουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση και προβλήματα όπως η μετακίνηση των μαθητών να έχουν επιλυθεί πριν την αρχή του σχολικού έτους.
  ε. Δημιουργία Ειδικών Σχολείων ΜΕΣΑ σε ήδη υπάρχοντα σχολεία. ΌΧΙ τμήματα ένταξης, Ειδικά Σχολεία μαζί με γενικά Σχολεία. Μόνο εάν συνηθίσουμε το διαφορετικό, μπορούμε να το αποδεχτούμε. Ο καλύτερος τρόπος να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που αποδέχεται το διαφορετικό είναι μόνο εάν εισάγουμε το διαφορετικό στις μικρές ηλικίες, στην μικρή κοινωνία του σχολείου. Μην γκετοποιείτε τα Ειδικά σχολεία, δεν χρειάζεται να είναι κτήρια μόνα τους, μακριά απο άλλα σχολεία. Τα οφέλη της συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης μεταξύ των παιδιών, θα είναι αμφίπλευρα.

  8. Επέκταση της λίστας των μη αναστρέψιμων παθήσεων.

  9. Έλεγχος στα Ιδρύματα που φιλοξενούν ΑμεΑ προκειμένου να διασφαλιστεί οτι οι άνθρωποι που φιλοξενούνται εκεί, τους παρέχονται συνθήκες και εκπαίδευση που αρμόζει.

  10.Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να σεβαστεί το ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, εφόσον αποτελούν κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η αναπηρία, γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει να τα αντιμετωπίζει ως εισοδήματα.

  11.Μέριμνα ώστε οι πόλεις να γίνουν πιο προσβάσιμες σε όλους τους συνανθρώπους μας με αναπηρία, καθώς επίσης και οι παιδικές χαρές να αποκτήσουν παιχνίδια που θα μπορούν, όντως, να χρησιμοποιηθούν απο παιδάκια με αναπηρία.Δικαίωμα στο παιχνίδι και στην χαρά έχουμε όλοι.

  12. Αθλητισμός – θεραπευτική αποκατάσταση ΑμεΑ. Πολλοί άνθρωποι με αναπηρία, θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό ως ενασχόληση. Κάποιοι άλλοι ως θεραπευτική αποκατάσταση. Δυστυχώς όμως, πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα για την πρόσβαση ΑμεΑ. Για παράδειγμα, πισίνες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν την κατάλληλη θερμοκρασία και που θα μπορούσαν να βοηθήσουν πχ. ανθρώπους με έντονη σπαστικότητα, δυστυχώς λόγω κόστους συντήρησης, λειτουργούν σε πολικές θερμοκρασίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα άνθρωποι που θα μπορούσαν να ωφεληθούν θεραπευτικά ή που έχουν τις δυνατότητες και μπορούν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό ΑμεΑ, να μην μπορούν. Επίσης πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν ανεπαρκή πρόσβαση για ΑμεΑ, όπως για παράδειγμα μπάρα για αμαξίδιο που καταλήγει σε σκάλες… είναι αρκετά σύνηθες. Τίθεται θέμα αποκλεισμού των ΑμεΑ απο τον αθλητισμό και απο την λειτουργική ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. Θα πρέπει να προάγουμε τον Αθλητισμό ΑμεΑ και να μεριμνήσουμε για τις υποδομές.

  Ας μην ξεχνάμε οτι οι άνθρωποι με αναπηρία, είναι άνθρωποι όπως εμείς… όλοι εμείς.

  Σας ευχαριστώ και πάλι για την δυνατότητα που μου δίνετε κι ελπίζω τα σχόλια μου να είναι χρήσιμα.

  Καλλιόπη Πρωτογέρου, μητέρα παιδιού ΑμεΑ

 • ΕΙΜΑΙ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 80% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΔΕΡΦΗ ΜΟΥ ΕΠΙΣΗΣ!ΗΛΙΚΙΑΣ 36 ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ 39 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ!Η ΠΑΘΗΣΗ ΜΑΣ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠΑ ΤΥΠΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ.Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΠΕΡΣΙ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΚΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ.ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ ΓΕΡΝΑΝΕ ΔΥΣΤΥΧΩΣ!ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΓΙΝΟΥΜΕ;;; ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΟΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ,ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΙΕΣ ΣΑΣ.ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ
  Aπάντηση

 • Ζητώ να εκριθεί η παρακάτω πρόταση όπως δυατυπωθηκε απο τον κυριο Ανδρέα Μπαρδακη
  Να εξαιρεθούν από το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ οι συντάξεις αναπηρίας που δεν ξεπερνούν τα 313 ευρώ (όσο είναι το ύψος του βασικού προνοιακού επιδόματος αναπηρίας).
  Ο λόγος είναι ότι δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και των χαμηλοσυνταξιούχων που επίσης έχουν αναπηρία.Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση όταν π.χ. σε μονομελή νοικοκυριά, ένα ΑμεΑ, που λαμβάνει προνοιακό επίδομα για την αναπηρία του, λαμβάνει στο σύνολο 513 ευρώ (313+200 ευρώ από το ΚΕΑ), ενώ ένα ΑμεΑ που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου – λόγω της αναπηρίας του, να λαμβάνει π.χ. 210 ευρώ και να μην δικαιούται να λάβει το ΚΕΑ επειδή το δεύτερο ξεπερνάει το εισοδηματικό κριτήριο

 • Θα πρεπει να επιβαλονται αυστηρα προστιμα οταν οχημα παρκαρει παρανομα σε παρκιν αναπηρων και σε ραμπες διαβασης αναπηρικου αμαξιδιου .Το παρανομο οχημα θα πρεπει να απομακρυνετε αμμεσα με γερανο .Η μπλε καρτα σταθμευσης δεν μπορει να ειναι προνομιο μονο για συγκεκριμενες ομαδες. Καποιες αναπηριες με χαμηλοτερο ποσοστο εχουν τις ιδιες αναγκες σε μετακινησεις και θεραπειες . Ξεκαθαριστε τι γινετε με την απαλλαγη στα τελη κυκλοφοριας οταν η αναπηρια αφορα ανηλικο.Δεν γινετε να εχεις απαλλαγη μονο με την αγορα καινουργιου αυτοκινητου και να μην εχεις οταν εχεις ηδη αυτοκινητο . Επιβολη αυστηρου προστιμου σε καταστηματα και χωρους αναψυχης που δεν εχουν την απαραιτητη προσβαση .Δημοσιες υπηρεσιες , κτηρια εκπαιδευσης δεν επιτρεπετε να ειναι μην εχουν προσβαση επισης. .Ανθρωποι με παθησεις που ειναι ολοφανερο οτι δεν θα υπαρξει βελτιωση να μην ταλαιπωρουνται με συνεχομες παρουσιες σε επιτροπες για να πιστοποιησουν για πολλοστη φορα οτι δεν φυτρωσε ποδι πχ. Να βγει καρτα αναπηριας ωστε να εξυπηρετει σε ολες τις συναλλαγες με το δημοσιο και τα ασφαλιστικα ταμεια. Τα επιδοματα θα πρεπει να βοηθουν στην αξιοπρεπη διαβιωση των ΑΜΕΑ και επιδοματα των 200 και 300 ευρω σιγουρα δεν βοηθουν σ αυτο. Τα προβληματα ειναι ατελειωτα …για μια φορα σ αυτον τον τοπο οργανωθητε σωστα κι αν δεν μπορειτε μονοι σας ριξτε μια ματια τι γινετε σε αλλες ευρωπαικες χωρες

 • Συμφωνώ με την παρακάτω πρόταση του Κου Ανδρέα Μπαρδακη και ζητώ να εγκριθεί
  Να εξαιρεθούν από το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ οι συντάξεις αναπηρίας που δεν ξεπερνούν τα 313 ευρώ (όσο είναι το ύψος του βασικού προνοιακού επιδόματος αναπηρίας).
  Ο λόγος είναι ότι δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και των χαμηλοσυνταξιούχων που επίσης έχουν αναπηρία.
  Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση όταν π.χ. σε μονομελή νοικοκυριά, ένα ΑμεΑ, που λαμβάνει προνοιακό επίδομα για την αναπηρία του, λαμβάνει στο σύνολο 513 ευρώ (313+200 ευρώ από το ΚΕΑ), ενώ ένα ΑμεΑ που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου – λόγω της αναπηρίας του, να λαμβάνει π.χ. 210 ευρώ και να μην δικαιούται να λάβει το ΚΕΑ επειδή το δεύτερο ξεπερνάει το εισοδηματικό κριτήριο.

 • Ως παραπληγικη ,γνωριζω καλα τις δυσκολιες που αντιμετωπιζουν οι αναπηροι στην Ελλαδα. Συμφωνω με την προταση του κου Ανδρεα Μπαρδακη. Δεν μπορει να επιτρεπονται τετοιες ανισοτητες αναμεσα σε ανθρωπους που πασχουν καθημερινα και διαβιουν καθε χρονο δυσκολοτερα.

 • Θα πρέπει να σταματήσει η επανεξέταση σε χρόνιες παθήσεις που είναι μη αναστρέψιμες. Ο πίνακας με κάποιες παθήσεις που δίνουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας είναι εντελώς ανεπαρκής και ημιτελής.Eχω 2 χειρουργία ανεπιτυχή by pas(ο οργανισμός μου δεν δέχεται τα μοσχεύματα) λειτουργό με 55% της καρδιάς καθόλου όραση απο το ένα μάτι και κάθε 2 χρόνια περνάω απο επιτροπή τ περιμένουν δηλαδή να αλλάξει??
  Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για τα ΑΜΕΑ με ποσοστό χαμηλότερο του 67% που δεν έχουν δικαίωμα σε καμία παροχή και αντιμετωπίζονται από το κράτος ως υγιείς πολίτες, ενώ αντιμετωπίζουν πολλά και σημαντικά προβλήματα και δυσκολίες στην καθημερινή τους ζωή!Επίσης Συμφωνώ με τις προτάσεις του κ.Ανδρέα Μπαρδάκη (όπως διατυπώθηκαν στις δημοσιεύσεις του στις 2/01/2017 και στις 7/01/2017 αντίστοιχα)και επιπλέον προσθέτω την επέκταση της λίστας των μη-αναστρέψιμων παθήσεων

 • Στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) να εξαιρεθούν από το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ οι συντάξεις αναπηρίας που δεν ξεπερνούν τα 313 ευρώ (όσο είναι το ύψος του βασικού προνοιακού επιδόματος αναπηρίας).
  Ο λόγος είναι ότι δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και των χαμηλοσυνταξιούχων που επίσης έχουν αναπηρία.Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση όταν π.χ. σε μονομελή νοικοκυριά, ένα ΑμεΑ, που λαμβάνει προνοιακό επίδομα για την αναπηρία του, λαμβάνει στο σύνολο 513 ευρώ (313+200 ευρώ από το ΚΕΑ), ενώ ένα ΑμεΑ που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου – λόγω της αναπηρίας του, να λαμβάνει π.χ. 210 ευρώ και να μην δικαιούται να λάβει το ΚΕΑ επειδή το δεύτερο ξεπερνάει το εισοδηματικό κριτήριο

 • Συμφωνώ με την πρόταση του κ.Μπαρδάκη Α. καθώς και με τίς προτάσεις που υπβάλλουν τα μέλη που συμμετέχουν στη διαβούλευση . Εμείς που είμαστε ανάπηροι, γνωρίζουμε τον προσωπικό αγώνα που κάνουμε στην καθημερινότητα μας ,για να κάνουμε δυνατά τα αδύνατα και τον γολγοθά που διανύουμε πολεμώντας με τα σωματικά και ως εκ τούτου και τα ψυχολογικά προβλήματα που απορρέουν απο την καταστασή μας.Παρακαλούμε πολύ άς προσπαθήσουν οι αρμόδιοι νομοθέτες να σκεφτουν και να προσπαθήσουν να νιώσουν, την δύσκολη θέση του κάθενός μας.Είμαστε εμείς που από ΄την βρεφική μας ηλικία δεν γνωρίσαμε τη σημαίνει να είσαι αρτιμελής,υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι στην πορεία της ζωής κατέστησαν ανάπηροι.Δεν ξέρω ποιό απο τα δύο είναι δυσκολότερο,όμως αύτο μας λέει, ότι εν δυμάμει, όλοι μπορεί σε κάποια φάση της ζωής να βιώσουν την αναπηρία.Ετσι κι αλλιώς με τα χρόνια η φθορά είναι για όλους ανάπηρους και μη.Ομως με τα γεράματα και τη φθορά του χρόνου οι ανάπηροι χειροτερεύουν δεν καλυτερεύουν.Τα μέλη τα είπαν όλα δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω.Το μόνο που θέλουμε είναι να σκέφτεστε ‘οτι είμαστε και μεις άνθρωποι που προσφέρουμε στην κοινωνία ο καθένας από το μετερίζι του, με υπερπροσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την δυνατότητα να εκφράσω τις σκέψεις μου.

 • Οποιαδήποτε σκέψη για επιδόματα με βάση εισοδηματικά κριτήρια είναι πέρα για πέρα άδικη. Παίρνουμε κάποιο επίδομα λόγω της αναπηρίας που έχουμε και η αναπηρία μας δεν θα εξαφανιστεί ξαφνικά γιατί έχουμε για παράδειγμα σπίτι οποιασδήποτε αξίας. Βασική ιδέα των όποιων επιδομάτων είναι η ΑΝΑΠΗΡΙΑ και όχι η Οικονομική κατάσταση. Μακάρι η όποια περιουσία να εξαφάνιζε αναπηρίες.

 • Συμφωνω με τις προτασεις του Συνηγορου των Αμεα να υπαρξει η στηριξη και οχι μονο! να σκυψει πανω απο τα προβληματα μας οπως αρμοζει σε μια κυβερνηση με κοινωνικο προσωπο.

 • Συμγωνω με τις προτασεις του Κυριου Μπαρδακη αλλα επιπλεον θα ηθελα να πω το εξης: τα ατομα με αναπηρια τα οποίοα εχουν ποσοστο αναπηριας 67% και ανω ειναι υγιεις οργανισμοι κι οχι εξω γηινοι οπως ειπαν καποιοι δημοσιοι υπαλλαηλοι απο το υπουργειο εργασιας σε ενα συγγενικο μου προσωπο. Επισης καλο θα ηταν να τους συμπεριφορονται ισοτιμα και να μην γινονται αδικιες εις βαρος τους!!!

 • Θα ηθελα να προτείνω παρακαλώ, οτι οσοι πέρνουν συνταξη αναπηρίας να μπορουν παράλληλα να κανουν αυτασφαλιση. Γιατι εχω ανασφάλεια σε περιπτωση που καποια στιγμη δε περασω επιτροπη μετα δε θα εχω αρκετα ένσημα να βγαλω συνταξη γήρατος. Ευχαριστώ

 • Στην λίστα με τις σαράντα τρεις παθήσεις, θα πρέπει να προστεθεί οπωσδήποτε και η Πολλαπλή Σκλήρυνση. Τα άτομα που μισούμε, έχουμε τεράστιες δυσκολίες στην καθημερινότητα μας, διαφορετικά για τον κάθε ένα, αφού αποτελεί νόσο «δακτυλικό αποτύπωμα» όμως με καθημερινές δυσκολίες για όλους.
  Είναι μια χρόνια νόσος, με άγνωστη εξέλιξη για τον καθένα μας, αλλά ο παρανομαστής ο ίδιος: ΟΛΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ή ΜΕΡΙΚΗ ΜΟΝΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.Στην διεθνή πρακτική (Π.Ο.Υ)αλλά και στατιστική, αυτά χαρακτηρίζονται με ποσοστά ήτοι 67% και άνω.
  Κοινώς η ασθένεια ΕΞΕΛΙΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ!

  Με τιμή

  Μαριάνθη ΚΡΥΤΖΑΛΑΚΗ

 • ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ Ο.Γ.Α. ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑΜΩΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΑΡΔΑΚΙ ΚΑΘΩΣ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΝΑΠΟΙΡΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΖΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • Στο θέμα με το προνοιακό επίδομα είναι ένα λεπτό θέμα το οποίο το συζητάνε πάρα πολλοί. Λοιπόν αφού το προνοιακό επίδομα θεωρείται βοήθημα από το κράτος και κάθε χρόνο που συμπληρώνουν στο εισόδημα της φορολογικής δήλωσης πώς το αναγνωρίζετε ως εισόδημα ;;; γι’αυτό πρέπει να μείνει εκτός κ να γράφεται μηδέν αφού όσοι ΑμεΑ είναι άνεργοι και δεν βρίσκουν δουλειά τόσα χρόνια θα συμπληρώνουμε το ίδιο πόσο κάθε χρόνο ;;; δεν κολλάει πουθενά. Και δεύτερον θέμα το ποσό του προνοιακου επιδόματος είναι ψίχουλα για εμάς ειλικρινά. Αυξάνετε το ΦΠΑ και το βοήθημα σταθερό ενώ όλα τα άλλα είναι στα ύψη της ακρίβειας κάτι που δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε και περιμένουμε ανά δύο μήνες. ΝΤΡΟΠΉ ΣΑΣ ΛΈΩ ΜΕΓΆΛΗ ΝΤΡΟΠΉ!!! Θα μπορούσατε με 800 το δίμηνο ή 400 με 450 το μήνα να μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς αντί να φωνάζουμε για τις δικές σας βλακείες. αλλάξτε ρυθμίστε το σωστά!!! Ένα μπάχαλο έχει γίνει με όλα αυτά. Σαν πολίτης έχω δικαίωμα να ζήσω σωστά κ όχι στην εξαθλίωση όπως όλοι οι υπόλοιποι ΑμεΑ. Εύχομαι να δούμε άσπρη μέρα! Αυτά.

 • 1)Προσβάσιμα σχολειά για όλα τα παιδιά με αναπηρίες.( Να μη χρειάζεται να τρέχουν οι γονείς στο δήμαρχο για τα αυτονόητα)
  2)Παράλληλη Στήριξη και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό από τον αγιασμό .
  3) Στην παραλαβή των Δημόσιων έργων να υπάρχει και εκπρόσωπος του αναπηρικού κινήματος για να κρίνεται η προσβασιμότητά τους (να μη συναντάμε πεζοδρόμια αναπλασμένα με δόντια και 10 εκατοστών από την άσφαλτο)
  4)Περισσότερες θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ και αυστηροποίηση των ποινών .
  5)Στο δημόσιο τομέα γονείς ΑΜΕΑ δικαιούνται μείωση ωραρίου 1 ώρα τη μέρα . Στους εκπαιδευτικούςγονείς ΑΜΕΑ όχι μόνο δε συμβαίνει αυτό , αλλά υπάρχει κι ένα θολό τοπίο του τι δικαιούνται και τι όχι . Ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο ,χωρίς ασάφειες .
  6) Η ειδική άδεια 22 ημερών το χρόνο που χορηγείται από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή με βάση τις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ ,να χορηγείται κατευθείαν από τα ΚΕΠΑ για να πάψει η ταλαιπωρία και το άσκοπο χάσιμο εργατοώρων για το Δημόσιο .
  7) Τα χορηγούμενα προιόντα ΕΟΠΥΥ πάνω από 500 Ευρώ παλιά τα ενέκρινε ένας γιατρός στο ΙΚΑ( ‘ελεγχε,υπέγραφε ,έφευγες). Τώρα πρέπει να περάσει από Επιτροπή (αίτηση, γραμματέας, Αρ. Πρωτ. ,ραντεβού, αναμονή, χαμένες εργατοώρες, 3 γιατροί ,ταλαιπωρία; κόστος;;).

 • Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΓΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΗ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΜΕ 90%ΑΝΑΠΗΡΙΑ?
  Ι

 • . ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
  Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να σεβαστεί το ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, εφόσον αποτελούν κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η αναπηρία, γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει να τα αντιμετωπίζει ως εισοδήματα, βασιζόμενο μόνο σε Δελτία Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. χωρίς να στηρίζεται σε διατάξεις. Πολλά ΑμεΑ έχουν χάσει παροχές και εκπτώσεις που δικαιούνται επειδή έχουν «εισοδηματικοποιηθεί» αυθαίρετα τα προνοιακά τους επιδόματα προσαυξάνοντας το ύψος του εισοδήματός τους. Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να δώσει πάγια θέση εκδίδοντας έγγραφο και όχι Δελτίο Τύπου.

 • Τα προνοιακά επιδόματα δέν θά πρέπει νά υπολογίζονται σαν εισόδημα , επειδή με αυτά τα χρήματα,τα άτομα με αναπηρία, πληρώνουν πολλές εξετάσεις απαραίτητες για την ομαλή διαβίωσή τους.

 • Θα πρέπει στις 43 παθήσεις που δεν επανεξετάζονται από τα ΚΕΠΑ θα πρέπει να είναι και η ΣΚΠ εφόσον είναι αβίαστη ήθη ασθένεια.θα πρέπει να καθοριστούν οι ασθένειες όπως ΣΚΠ που δικαιούνται την χορήγηση 22 ημερών ειδική άδεια για άτομα που χρήζουν περιοδική νοσηλεία και όχι να κρίνουν οι υγειονομικές επιτροπές αυθαίρετα όπου θέλουν και βάζοντας την παράνομη φράση «εφόσον αποδεικνύεται περιοδική νοσηλεία και μόνο»
  Δεν θέλουμε να πηγαίνουμε κάθε λίγο και λιγάκι στα νοσοκομεία. Το κάνουμε από ανάγκη.Ας μας δωθεί το δικαίωμα να ζούμε αξιοπρεπώς και χωρίς να μας κάνουν να αισθανόμαστε άσχημα για τα αυτονόητα

 • Στα προνοιακά επιδόματα σαφώς δεν μπορούν να μπούνε εισοδηματικά κριτήρια…εκτός εάν μιλάμε για δηλωμένα έσοδα πάνω από 100.000 ευρώ. Αλλά ακόμη κι έτσι η αδικία για τα ΑΜΕΑ θα εξακολουθεί να υπάρχει..Σε ένα μνημονιακό κράτος με μηδενικές σχεδόν κοινωνικές παροχές εάν χτυπηθούν ακόμη περισσότερο τα ΑΜΕΑ θα ισοδυναμεί με την οικονομική, κοινωνική και φυσική δολοφονία τους.
  Αριστερά είναι αυτή; Δε θα έπρεπε καν να υπάρχει ως σκέψη!!!

 • Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να σεβαστεί το ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, εφόσον αποτελούν κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η αναπηρία, γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει να τα αντιμετωπίζει ως εισοδήματα.

 • Συμγωνω με τις προτασεις του Κυριου Μπαρδακη,δυστηχως ειμαι κι εγω μια απο τους τοσους πολλους με ανασφαλειες στην χωρα μας ,συνταξη 280,κι αν συνεχιστει,ευχαριστω.

 • ΤΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ.ΣΥΜΦΩΝΩ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΑ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕΠΑ ΟΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ.ΤΕΛΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙΑΠΟ 67 ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΝΤΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ….

 • Yποστηρίζουμε 100% την 7η πρόταση για τους χαμηλοσυνταξιούχους αναπηρίας, καθώς είναι ζωτικής σημασίας γι’ αυτούς. Αν μη τι αλλο δεν μπορεί να υπάρχει κράτος πρόνοιας αν δεν νοιάζεται πρωτίστως για αυτή την κατηγορία χαμηλοσυνταξιούχων. ΟΧΙ στους φυλετικά προνομιούχους δεσμοφύλακες που εξαναγκάζονται καθημερινά σε καταναγκαστική εργασία ΝΑΙ στο διαχωρισμό τους από τις μάζες των μισθωτών τους αξίζει και πρέπει να γίνει

 • Θέλω να ρωτήσω μεχρι πότε θα περνάω απο την επιτροπή των γιατρών του ΚΕΠΑ? Χειρουργημένη το 1998 καρκινος του αριστερου πνευμονος οπου και αφαιρεθηκε ολο το αριστερο πνευμονη μαζι και η μια φωνητικη χορδη.Απο το αλλο πνευμονη εχω ΧΑΠ και εκανα μεγαλοκαρδια. Εχει γυρη η καρδια και εχω υγρο στο μυοκαρδη. Ενω στην αρχη και για δεκα χρονια ημουν εφ ορου ζωης, απο το 2008 αρχισα να περναω επιτροπη. τωρα ειναι να περασω στις 12/10/2017 και παλι, με φυσικα περισσοτερα προβληματα με οστεοαρθριτιδα σε πολυ προχωρημενω σταδιο με αρκετες φορες με οξυγονο και το ποσοστο αναπηριας που εχω ειναι 72%. Χρειαζομαι λεφτα για να κανω εξετασεις γιατι τις θελουν να ειναι το τελευταιο τριμηνο αλλιως της ακυρωνουν.Αυτο δεν μπορεσα να το καταλαβω και κοβουμε παραβολο 50 ευρω. Οι εξετασεις δεν μπορεις να τις κανεις στο Νοσοκομειο ή γιατι δεν εχει γιατρο της ειδικότητας ή δεν εχει τοτε σειρα να σε κλεισουν και σε στέλνουν θεσσαλονίκη αλλα και εκει με σειρά και ποτε. Οπότε σε αναγκάζουν να πας σε ιδιωτες και να περασεις μετα για το γνησιο της ιατρικής εξέτασεις και την στρόγγυλη σφραγίδα για την γνησιότητα του γιατρού.Ειμαι ήδη 67 χρονο δεν παίρνω απο πουθενά αλλη σύνταξη παρα μονο αυτο της Πρόνοιας γιατι παίρνω και φαρμακα αρκετα. Εχω και το στιγμα της Μεσογειακης αναιμίας και παιρνω ακόμα και γι΄αυτο χαπια.Ο Οδηγος του Πολίτη με Αναπηρία επείγει να επικαιροποιηθεί αφού έχουν περάσει τουλάχιστον δέκα χρόνια ( εκδόθηκε το 2007 ) Ούτε το πνευμόνι μου θα ξαναβγεί ουτε γιατρευεται το ΧΑΠ αλλα και με ειδικές εξετάσεις που αποδεικνύουν την οστεοαρθρίτιδα δεν υπάρχει γιατριά.Είμαι κάτοικος Κιλκίς. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. θα περιμένω κάποια απάντηση

 • Εργαζομουν από 12 ετών σε βαρέα ανθυγιεινα.6.053 ενσημα στα 40 μου με 67% αναπηρία τώρα 55% ετοιμαζομαι για 7 σπονδυλοδεσιες με διάνοιξη σπονδυλικου σωλήνα και ιππουριδικη συνδρομή κλπ.Σύνταξη; 515 ευρώ…ποιος θα νοιαστει αν ζησω μία ζωή αξιωπρεπη;;;

 • Παρακαλώ πολύ κοιτάξτε το θέμα με τον συνυπολογισμό των αναπηρικών επιδομάτων στο σύνολο των εσόδων της οικογένειας. Αν και βγάζω ελάχιστα χρήματα προσωπικώς κι η γυναίκα μου είναι άνεργη εδώ και 15 χρόνια διότι φροντίζει το ανάπηρο κοριτσάκι μας, η εφορία συνυπολογίζει τα αναπηρικά επιδόματα του παιδιού μας κι επιβαρυνόμαστε με φόρους ( ΕΝΦΙΑ κτλ) που ενώ θεωρητικά απαλλάσσονται εντούτοις φορολογούνται από την πίσω πόρτα. Είναι ΑΔΙΚΟ ! Εσείς πρέπει να γίνετε αρωγός μας και όχι διώκτης μας !!!
  Μετά Τιμής!

 • Θεωρώ απαράδεκτο να κατεβάζετε τα ποσοστά αναπηρίας σε ανθρώπους που νοσούν από καρκίνο και περνάν όλο αυτό το μαρτύριο χημειοθεραπεία και ακτινοβολίες και δεν ηρεμούν ποτέ από συνεχόμενες εξετάσεις αν θεωρείτε ότι μπορούμε να εργαστούμε στον ιδιωτικό τομέα ψευδεσται αφού τους κόβεται τα επιδόματα φροντιστε να τους βρείτε και δουλειά αλλά για σκεφτείτε υπάρχει κάποιος που θα ακούσει καρκίνο και θα σε πάρει????? με τίποτε δεν μας φτάνει η αρρώστια που πολεμάμε με το χάρο με τους πόνους που μας αφήνουν οι θεραπείες έχουμε και την κρατική ΒΛΑΚΕΙΑ που μας κόβει τα επιδόματα

 • Καλησπέρα, καλή η δημόσια διαβούλευση, όμως οι παθογένειες του ελληνικού κράτους δυστυχώς δεν θα πάψουν να υφίστανται. Είναι ζήτημα οργάνωσης και διαφάνειας τα οποία απουσιάζουν. Ο αδελφός μου ανήκει σε ευάλωτη κοινωνικά ομάδα και συγκεκριμένα είναι ψυχικά ασθενής, επομένως όπως καταλαβαινετε όλη την ευθύνη για τη φροντίδα του την έχω αναλάβει εγώ, αφού σε τέτοιες περιπτώσεις τις περισσότερες φορές τα αδέλφια είναι εκείνα που φροντίζουν τους ασθενείς. Παρά τις καταδίκες για την κατάσταση στα δημόσια ψυχιατρεια από την ευρωπαϊκή ένωση, δεν έχει γίνει κανένα βήμα προόδου. Η χώρα μας έχει εισπράξει εκατομμύρια ευρώ για την αποασυλοποιηση τα οποία έχουν απορροφηθεί από ΜΚΟ οι οποίες στην πραγματικότητα δεν προσφέρουν τίποτα. Οι υπηρεσίες αυτες δεν φτάνουν στις οικογένειες και πολύ περισσότερο στους ίδιους τους ασθενείς. Εξαιτίας αυτού εγώ έχω θυσιάσει την προσωπική μου ζωή, την εκπαίδευση και την επαγγελματικη μου ανέλιξη. Το χειρότερο από όλα είναι ότι εάν όλοι εμείς εγκαταλειψουμε την προσπάθεια, η έννοια της αποασυλοποιησης θα γκρεμιστεί και τα αδέλφια μας θα βρεθούν στο δρόμο. Παρ’ όλα αυτά το κράτος δεν αναγνωρίζει τίποτα από αυτά γιατί κινείται γύρω από τις πελατειακες σχέσεις. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να ευνοεί τα αδέλφια πασχόντων από ψυχική νόσο αλλά ούτε και τους ίδιους και να αφορά την εκπαίδευση, την εργασία και άλλα κοινωνικά αγαθά. Αντιθέτως, άλλες κοινωνικες ομάδες που αποτελούν μεγαλύτερο ποσοστο στην κοινωνία μοριοδοτουνται για παράδειγμα από τον ΑΣΕΠ επιπλέον. Φυσικά τα εκάστοτε κυβερνώντα κόμματα γνωρίζουν καλά από τις ενημερωτικές ομιλιες στις οποιες παρευρισκονται και ιδιοι, αλλα κο εγω μεσω καποιων συλλογων, ότι το βάρος των ψυχικά ασθενών πέφτει στα αδέλφια. Ωστόσο, ο ισχυρισμός σας ότι θα βοηθήσετε τους αδύναμους δεν θα πραγματοποιηθει πότε. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να παλεύουμε!

 • Συμφωνώ και με την πρόταση 7 του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη.
  Επίσης να τονίσω ότι δεν πρέπει να μπει κανένα εισοδηματικό κριτήριο στα επιδόματα που δίνονται για τις ανάγκες της αναπηρίας μας ούτε με πλάγιους τρόπους να επέρχεται μείωση του εισοδήματός μας μέσω της φορολογίας.

 • Καλημερα
  κατ εμε τα προνοιακα επιδοματα θα πρεπει να δινονται μονο εαν και εφοσον το κρατος διασφαλιζει τις συνταξεις των αμεα.Προνοια υφισταται μονο εαν το κρατος μπορει να εγγυηθει πρωτιστως τις συνταξεις των ανθρωπων που πληρωσαν ασφαλιστικες εισφορες και στην πορεια αρρωστησαν
  Υπαρχουν αμεα που δεν εργαστηκαν μια μερα και χαιρουν προνοιακων επιδοματων, τη στιγμη που οι συνταξιουχοι αμεα λιμοκτονουν ειδικοτερα με τον τελευταιο ασφαλιστικο νομο
  Με αναπηρια 68% λαμβανουν το 75% της συνταξης
  Δικαιο θα ηταν το κεα να δινεται και σε οσα αμεα λαμβανουν αναπηρικη συνταξη μεχρι 400€

 • Συνυπογράφω τις θέσεις του κυρίου Μπαρδάκη και της κας Σμαράγδας πιό κάτω. Η πιστοποίηση της αναπηρίας αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται σήμερα , στην πραγματικότητα σήμερα είναι κυρίως γραφειοκρατικός και όχι ουσιαστικός. Τρανή απόδειξη ότι οι αποφάσεις καθαρογράφονται από το ΚΕΠΑ, κοινοποιούνται στο ταμείο του ασφαλισμένου, αλλά κανείς από τους δύο αυτούς φορείς δεν κάνει το κόπο να ενημερώσει τον ίδιο τον ασφαλισμένο
  Πρέπει να ταλαιπωρείται και να ταλαιπωρεί τους υπαλλήλους και να ρωτά κάθε 15 μέρες τι απέγινε με την γνωματεύση του και μάλιστα με φυσική του παρουσία στο ΙΚΑ αφού τηλεφωνικώς δεν δίνονται πληροφορίες.
  Στον αιώνα της πληροφορικής, οι ανάπηροι ταλαιπωρούνται άνευ αιτίας

 • Σε ένα κράτος που εμφανίζει κοινωνικό πρόσιμο είναι απαράδεκτο να υπάρχουν άνθρωποι που το εισόδημα τους να μην τους επιτρέπει να ζουν σαν άνθρωποι.
  Πολλοί από τους αναπήρους – μεταξύ αυτών κι εγώ – ζουν με έξοδα που περιλαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, διαβίωση καθημερινότητας, ενοίκιο, ΔΕΚΟ και όλα όσα ένας υγιής και παραγωγικός άνθρωπος έχει ως ανάγκες. Ενα εισόδημα που κρίνεται με την ίδια βάση των αρτημελών ενώ αυτό καταναλώνεται σε πολλαπλές πρόσθετες ανάγκες λόγω επιβαρυμένης υγείας δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιοπρεπές, ούτε και η διαβίωση του εισπράττοντος φυσικά.
  Υποστηρίζω την θέση του κυρίου Ανδρέα Μπαρδάκη και ειδικά την προσθήκη/πρόταση 7.

 • Και οι δύο γονείς των ατόμων με βαριά αναπηρία 80% και άνω να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 25 έτη και όχι να υπάρχουν τόσο αυστηρές προϋποθέσεις. Τώρα πρέπει να εργάζεται ο ένας γονιός-να μην είναι καν συνταξιούχος και ο ένας εκ των ογνέων μόνο έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση του δήθεν΄΄ευεργετικού μέτρου» Αν κάνει χρήση του δικαιώματος ο πατέρας, η μητέρα ΑΜΕΑ δεν έχει το δικαίωμα να βγει με 25 έτη.Είναι πολύ αυστηρή η νομοθεσία. Επίσης απαγορεύεται η εξαγορά πλασματικών ετών (έτη φοίτησης σε σχολή, μεταπτυχιακό, κενά ανεργίας κλ.π.. Ρώτησε κανείς αυτούς τους γονείς πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνουν άτομα με αναπηρία που η κατάσταση τους απαιτεί 24ωρη φροντίδα; Είναι άθλος και το φορτίο πέφτει και στους δύο γονείς εξίσου. Και οι δύο γονείς με παιδιά με βαριά αναπηρία πρέπει να συνταξιοδοτούνται με ευνοϊκές διατάξεις. Πως θα αντέξει στην εργασία της μέχρι τα 67 μια μητέρα ΑΜΕΑ;

 • Πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία
  Πάσχω αποφρακτική θρομβοαγγειιτιδα (νοσος burger).νόσος νη αναστρέψιμη, με συνυπάρχουσες καρδιακές παθήσεις .
  Με ποσοστό αναπηρίας να ανέρχεται στο 85%
  Φαρμακευτική αγωγή δεν υπάρχει για την συγκεκριμένη πάθηση και δεν περιλαμβάνεται στην υπουργική απόφαση με τις 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις που λαμβάνουν ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ εφ όρου ζωής

 • Ζητώ να εκριθεί η παρακάτω πρόταση όπως δυατυπωθηκε απο τον κυριο Ανδρέα Μπαρδακη
  Να εξαιρεθούν από το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ οι συντάξεις αναπηρίας που δεν ξεπερνούν τα 313 ευρώ (όσο είναι το ύψος του βασικού προνοιακού επιδόματος αναπηρίας).
  Ο λόγος είναι ότι δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και των χαμηλοσυνταξιούχων που επίσης έχουν αναπηρία.Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση όταν π.χ. σε μονομελή νοικοκυριά, ένα ΑμεΑ, που λαμβάνει προνοιακό επίδομα για την αναπηρία του, λαμβάνει στο σύνολο 513 ευρώ (313+200 ευρώ από το ΚΕΑ), ενώ ένα ΑμεΑ που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου – λόγω της αναπηρίας του, να λαμβάνει π.χ. 210 ευρώ και να μην δικαιούται να λάβει το ΚΕΑ επειδή το δεύτερο ξεπερνάει το εισοδηματικό κριτήριο

 • Να συμπεριληφθεί η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στον πίνακα των μη αναστρέψιμων παθήσεων με αόριστη ισχύ αναπηρίας. (43 ανίατες μη-αναστρέψιμες παθήσεις) και να δημιουργηθεί Μητρώο Ασθενών για όλες τις χρόνιες- ανίατες νόσους.

  Οι κρίσεις των υγειονομικών επιτροπών που αφορούν χρόνιες παθήσεις να ισχύουν εφ όρου ζωής.

 • Καλημερα
  Κατα την αποψη μου προνοια ενα κρατος εχει οταν πρωτιστως ειναι σε θεση να διασφαλισει τις συνταξεις εκεινων οι οποιοι πληρωσαν ασφαλιστικες εισφορες κ στην πορεια αρρωστησαν
  Ειναι αδικο να υπαρχουν επιδοματα προνοιας ισα ή και μεγαλυτερα απο τις συνταξεις ανθρωπων που πληρωσαν ασφαλιστικες εισφορες και λαμβανουν 300€ ως συνταξη διχως να δικαιουνται κ.ε.α!
  Εφοσον δεν υπαρχουν εισοδηματικα κριτηρια σε προνοιακα επιδοματα δεν πρεπει να υπαρχουν κ για αυτους που λαμβανουν χαμηλες συνταξεις εως 400 € Ευχαριστω

 • Συμφωνώ με τον Κύριο Ανδρέα Μπαρδακη η γιατροί του ΚΕΠΑ πρέπει να είναι επώνυμη και όχι ανώνυμη είναι στην ειδικότητα τους στον κάθε ασθενή.Τέλος τα ΆΤΟΜΑ ΑΜΕΑ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΎΕΙ ΌΠΩΣ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΗΣ ΧΏΡΕΣ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΆΤΟΜΑ ΤΡΊΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ.ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΤΗΝ ΖΩΉ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΈΠΕΙΑ.ΑΚΌΜΑ ΘΑ ΉΘΕΛΑ ΝΑ ΑΝΑΦΈΡΩ ΤΟ ΈΞΕΙΣ ΌΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΊΑ ΕΊΝΑΙ ΕΝΑ ΓΙΑΤΊ ΥΠΆΡΧΕΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΌΣ ΣΤΟ ΚΆΘΕ ΤΑΜΕΊΟ ΆΛΛΟ ΔΊΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΒΟΉΘΗΜΑ ΆΛΛΟ ΌΧΙ .ΓΕΝΙΚΆ ΤΟ ΚΆΘΕ ΤΑΜΕΊΟ ΕΧΕΙ ΤΟΎΣ ΔΙΚΟΎΣ ΤΟΥ ΚΑΝΌΝΕΣ ΕΊΣΑΣΤΕ ΛΆΘΟΣ.

 • Ακόμα δεν θα πρέπει να κάνετε περικοπές στις συντάξεις τους.Ακόμα ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΊΝΕΤΕ ΌΤΙ ΔΙΚΑΙΟΎΤΑΙ ,ΤΈΛΟΣ Π.Χ ΜΕ 80/100ΑΝΑΠΗΡΊΑ ΠΩΣ ΣΤΟ ΞΑΦΝΙΚΆ ΤΟ ΚΆΝΟΥΝ ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΣΤΑ ΆΤΟΜΑ ΑΜΕΑ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΘΑΎΜΑΤΑ!!!!!!!!!ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ,ΟΧΙ ΣΤΑ ΧΑΡΆΤΣΙΑ.ΔΩΡΕΆΝ ΦΆΡΜΑΚΑ,ΟΧΙ ΔΗΜΟΤΙΚΆ ΤΕΛΕΊ ΣΤΙΣ ΔΕΚΟ ,ΦΘΗΝΌΤΕΡΟ ΤΟ ΡΕΎΜΑ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΩΝ kW.

 • 12/1/2017 γιατρός στο ΚΕΠΑ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΏΣ 181 ΚΆΠΝΙΖΕ ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΉ ΤΑ ΧΑΡΤΙΆ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΤΑ ΈΒΛΕΠΕ ΕΠΙΠΌΛΑΙΑ ΕΓΏ ΤΟΥ ΈΔΕΙΧΝΑ ΌΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΈΛΕΟΣ.ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΟΥ ΆΦΗΣΑ ΦΩΤΟΤΥΠΊΕΣ ΤΑ ΠΆΝΤΑ.ΖΑΝ ΜΑ ΦΟΥ.ΈΧΕΤΕ ΓΚΡΕΜΊΣΕΙ ΤΑ ΠΆΝΤΑ ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΣΕ ΚΆΠΟΙΟ ΚΕΠΑ ΑΠΡΌΟΠΤΑ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΊΣ ΤΑ ΧΆΛΙΑΑΑΑΑΑ.ΚΑΙ ΠΆΛΙ ΛΈΩ ΤΑ ΑΜΕΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΤΡΊΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Η ΠΟΛΙΤΕΊΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΚΎΨΕΙ ΆΜΕΣΑΑΑΑΑΑΑ!!!!!!

 • 1)Να συμπεριληφθεί η σκλήρυνση κατα πλακας στις επ αόριστο παθήσεις είναι πάθηση ανιατη και συνεχώς επιδεινουμενη θα έπρεπε ηδη να ηταν μεσα.Δεν γίνεται να περνάνε άνθρωποι με σοβαρές αναπηριες κάθε λίγο ΚΕΠΑ.
  2)Αλλαγή του ΚΕΒΑ είναι αδιανοητο η σκλήρυνση να ξεκινάει με βαθμο αναπηριας 35%.Ζηταμε το 67% στην σκλήρυνση κατα πλακας.
  3)Μηδενικη συμμετοχη σε φαρμακα κι αναλωσιμα.
  4)Το εξωιδρυματικο η παραπληγιας να ονομαστεί επιδομα σκληρυνσης κατα πλακας γιατί η παθηση μας δεν επιφέρει μονο παραπληγια αλλά και πολλά αλλα που δεν είναι εμφανει όπως απώλεια μνήμης όρασης κ.α.και η ονομασία του επιδοματος κάνει να μενουν εκτός πολλοί συνασθενεις μας.
  5)ειδικό επιδομα φροντιστη για ανθρώπους που εχουν ποσοστό αναπηριας πανω απο 80% και δεν εχουν συνταξη παρα μονο το εξωιδρυματικο επιδομα.η δική μας παθηση χτυπα νεαρές ηλικίες και είναι πολυ δυσκολο να εχουν προλάβει να μαζεψουν ενσημα συνταξιμα.Οπότε καλούνται να ζήσουν με βαριά αναπηρία μονο με το επιδομα ακατορθωτο πραγματικά αν κάποιος δεν έχει οικογένεια να τον φροντίσει.

  Ευχαριστουμε πολύ για την δυνατότητα που μας δίνεται
  Εκ μερους της
  ΟΜΑΔΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.

  Ζεκακου Μαρινα.

 • Προτεινω εισοδηματικα κριτηρια στην παροχη προνοιακων επιδοματων
  Συμφωνω με την προταση του κου Α.Μπαρδακη με τη διαφορα οτι προτεινω την παροχη κεα σε οσους λαμβανουν εως 400€ αναπηρικη συνταξη

 • Συμφωνώ με ΟΛΕΣ τις προτάσεις του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη

  Και η προταση μου ειναι:-οι γνωματεύσεις των ιατρών που υπάρχουν στον φάκελο να διαβάζονται και να αξιολογούνται απο γιατρούς της επιτροπής οι οποίοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν ακριβώς σε ποια πάθηση αναφέρονται διότι στις περισσότερες περιπτώσεις σήμερα δεν διαβάζονται σωστά με αποτέλεσμα να αλλάζουν οι παθήσεις στις γνωματεύσεις καθώς και τα ποσοστά αναπηρίας( βγαίνουν μικρότερα).
  -Οταν η ασθένεια αναπηρία αφορά συνέπεια εργατικού ατυχήματος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι νόμοι (πχ. προχρονολόγηση κλπ)
  -Σε κάθε περίπτωση (μία ή παραπάνω παθήσεις) τα ποσοστά αναπηρίας θα πρέπει να καταγράφονται αναλυτικά για κάθε πάθηση.
  -Να αναγράφονται σε όλες τις γνωματεύσεις -συμπληρωματικά με τα ποσοστά- τα δικαιώματα και οι παροχές που αναλογούν σε κάθε περίπτωση (πχ. επίδομα πρόνοιας, σύνταξης κλπ)

 • Ζητώ να συμπεριλάβουνε την Σκληρηνση Κατά Πλάκας μέσα στις 43 μη αναστρέψιμες παθήσεις και το ποσοστό αναπηρίας να ξεκινάει από 67%,ειμαι άτομο με Σ.Κ.Π με ποσοστό αναπηρίας 73%,δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ μόνη μου και χρειάζομαι παντα βοήθεια,εκτός απο την σπαστική παραπάρεσησ,προβλήματα ορθοκυστικών διαταραχών όρασης και μια κατεστραμμένη αριστερή πλευρα δυν θυροειδή,καταθλίψη.Σας ρωτάω είναι δυνατόν να γίνω καλά…γιατι με ταλαιπωρείτε καθε λιγο να περνάω επιτροπή΄,έχω ήδη περάσει 3 φορές μεσα σε 9 χρόνια,μετά την διαγνωση,παρόλου που την εχω 20 χρόνια και μου κανανε λάθος διαγνωση,Εύχομαι σε κανενα από αυτους που δεν βάλανε την Σ.Κ.Π μέσα στις 43 μη αναστρέψιμες παθησεις,να μην τύχει ούτε στο ίδιο,ούτε σε κοντινό του πρόσωπο,για να καταλάβει το λάθος του.
  Με εκτίμηση
  Ρία Μαργαρίτη

 • Καλησπερα σας ,1)στις επιτροπες ΚΕΠΑ να υπαρχουν γιατροι που κατεχουν το αντικειμενο τησ παθησης και να διαβαζονται τα στοιχεια του φακελου οπως επισης να υπαρχουν τα ονοματα των ιατρων .
  2)οι 43 παθησεισ που δεν χρειαζεται να ξαναπερασουν επιτροπη καλο θα ηταν να γινει προσθηκη ασθενειων που ειναι μη αναστρψημεσ π.χ. ο σακχαρωδης διαβητης τυπου 1 ινσουλινοεξαρτωμενος(υπαρχει περιπτωση να επανελθει το παγκρεας?φυσικα οχι)και επανεξεταση μονο αν η κατασταση επιδεινώνεται

 • Η έννοια που θα έπρεπε να προσδιορίζει τον χαρακτήρα και την μορφή του χάρτη δικαιωμάτων για την αναπηρία, είναι η προσβασιμότητα.
  Προσβασιμότητα στην πληροφορία, τις υπηρεσίες, τις υποδομές, τις παροχές.
  Η ιδιομορφίες της αναπηρίας μεγεθύνονται από την διοικητική πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων του κρατικού μηχανισμού και των ανεπαρκειών που κάτι τέτοιο, συνεπάγεται.
  Γι’ αυτό πιστεύω πως είναι απαραίτητη η δημιουργία μίας Γενικής Γραμματείας πληροφόρησης των ΑμεΑ. Εργο της θα είναι να απαντά σε κάθε ερώτημα σχετικό με την αναπηρία και παράλληλα να καθοδηγεί τα ΑμεΑ για τις όποιες περαιτέρω ενεργειες χρειαστεί να κάνουν για την υπόθεση που τα αφορα. Οι απαντήσεις, μπορούν και θα πρέπει να δίδονται άμεσα, χάρη στις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο.
  Το έργο αυτό, θα μπορούσε να διεκπεραιώσει η ΕΣΑΜΕΑ αν δεν είχε προσβληθεί από την ανίατη ασθένεια της «συνδικαλιστικής αγκύλωσης» που υπονομεύει προθέσεις και σκοπούς.
  Συμπληρωματική ή και παράλληλη δράση θα μπορούσε να διαδραματίσει ένας θεσμός «συνηγόρου των ΑμεΑ» που επιπλέον θα έχει το πλεονέκτημα να εντοπίζει τις «μαύρες τρύπες» στο νομοθετικό πλαίσιο, με περισσότερη ευκολία και να φροντίζει για την διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων
  Εκτός από την πρόσβαση στην πληροφορία, εξίσου σημαντική είναι και η πιστοποιηση της αναπηρίας. Υπάρχουν περιπτώσεις ανίατων νοσημάτων που δεν περιλαβάνονται στον κατάλογο των 43 παθησεων, που ενδεχομένως χρειάζεται να προστεθούν.
  Η βεβαίωση του ποσοστού αναπηρίας απο τα ΚΕΠΑ θα πρέπει να είναι αρκετή -ως αποδεικτικό στοιχείο της αναπηρίας-για τις συναλλαγές με την διοίκηση και τις υπηρεσίες της, οι οποίες θα είναι υποχρεωμένες να την αναζητούν, υπηρεσιακώς.
  Δύο ειδικά ζητήματα που νομίζω ότι αξίζει να εξετασθούν με προσοχή.
  Η εισοδηματικοποίηση των προνοιακων επιδομάτων, όπως σημειωσαν πολλοί συμπολιτες μας και το ζήτημα του ύψους των εισοδημάτων που αποτελουν κριτήριο για παροχες, όπως το κοινωνικό τιμολόγιο τηςΔΕΗ π.χ. Γιατί μόνο το εισόδημα και όχι ο συνδυασμός εισοδήματος και περιουσιακων στοιχειων;
  Τέλος ένα ζήτημα που αφορά την εκπαίδευση.
  Αν η μορφή της εκπαίδευσης απο απόσταση, όπως αυτή που προσφέρει σε επίπεδο ανώτατης εκπαιδευσης το ΕΑΠ, διευκολύνει τα ΑμεΑ, γιατί σε ένα τέτοιο θεσμό τα ΑμεΑ που εισάγονται με το ποσοστό του 5% να ανναγκάζονται να πληρώνουν δίδακτρα;

  Χρίστος Χαραλαμπόπουλος
  δημοσιογράφος ΑμεΑ.

 • Καλησπέρα. Έχω σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα αιτήματα μου είναι:
  1)Επέκταση του πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων με αόριστη ισχύ αναπηρίας
  (43 ανίατες μη-αναστρέψιμες παθήσεις)
  2)Εξασφάλιση εργασίας για την επιβίωση μας ή σε περίπτωση μη εύρεσης εργασίας
  παροχή επιδόματος για βιοποριστικούς λόγους
  3)Πλήρη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη(γιατρούς,φάρμακα).

  Σας ευχαριστώ.

 • στηριξτε οικονομικα και τις μητερες παιδιων αμεα που εχουν ποσοστο αναπηριας 67% και ανω. τα χρηματα δεν φτανουν για τις θεραπειες, μεταφορα σε μεγαλα νοσοκομεια καθε 6 μηνες για ελεγχο, για ορθοπεδικα βοηθηματα και εμεις εχουμε αφιερωσει τη ζωη μας στα παιδια μας.

 • Συμφωνώ στη βάση των προτάσεων του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη που διατυπώθηκαν την 2 Ιανουαρίου στην «Πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό
  της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων
  με Αναπηρία»

  1. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
  Πρέπει να σταματήσει να υφίσταται η ανωνυμία των μελών στις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. διότι αυτό τους επιτρέπει να μην υπολογίζουν κανέναν κώδικα
  δεοντολογίας. Αξιοσημείωτο δε ότι αναγκάστηκα να καταγγείλω την παραβατική τους συμπεριφορά όταν τους έπιασα να καπνίζουν εντός του χώρου εξέτασης των
  ασθενών! Αποδείξανε ότι δεν σέβονται ούτε τους ασθενείς με σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα υγείας! Και γιατί άλλωστε, αφού τους προστατεύει η ανωνυμία
  τους;
  Ποιος προστατεύει τα ΑμεΑ από ανώνυμους ιατρούς όταν κανείς δεν μας διαβεβαιώνει ότι είναι ιατροί;
  Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι οι ιατροί που μας εξετάζουν είναι της ειδικότητας που αντιστοιχεί στην πάθηση μας;
  Γι΄αυτό ζητάμε να εφαρμοστεί επιτέλους ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ στο σύστημα λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α.
  Αντιθέτως, οι ιατροί των υγειονομικών επιτροπών της ΑΣΥΕ υπογράφουν κάθε απόφαση κρίσης αναπηρίας με ονοματεπώνυμο και ιδιότητα.»
  2. ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  Επείγει να επικαιροποιηθεί, αφού έχουν περάσει τουλάχιστον δέκα χρόνια (εκδόθηκε το 2007), ο Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία από το Υπουργείο Εσωτερικών.
  3. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
  Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη αρχή ως ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, προκειμένου να μεριμνά και να αναλαμβάνει τις υποθέσεις των ατόμων
  με αναπηρίες.
  4. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
  Πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία με το να προσλαμβάνονται στο Δημόσιο οι άνεργοι συμπολίτες μας με αναπηρίες που είναι ικανοί για εργασία. Οι καθυστερήσεις
  στην εφαρμογή των προκηρύξεων οφείλονται στις γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταξύ ΟΑΕΔ και ΚΕ.Π.Α. Αν εφαρμοστεί ηλεκτρονική σύνδεση για την ανταλλαγή των
  μεταξύ τους πληροφοριών θα λυθεί το πρόβλημα.
  5. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
  Το Υπουργείο Οικονομικών οφείλει να σεβαστεί το ότι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται σε ΑμεΑ δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος,
  εφόσον αποτελούν κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η αναπηρία, γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει να
  τα αντιμετωπίζει ως εισοδήματα, βασιζόμενο μόνο σε Δελτία Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. χωρίς να στηρίζεται σε διατάξεις. Πολλά ΑμεΑ έχουν χάσει παροχές και εκπτώσεις
  που δικαιούνται επειδή έχουν «εισοδηματικοποιηθεί» αυθαίρετα τα προνοιακά τους επιδόματα προσαυξάνοντας το ύψος του εισοδήματός τους. Το Υπουργείο Οικονομικών
  οφείλει να δώσει πάγια θέση εκδίδοντας έγγραφο και όχι Δελτίο Τύπου.
  6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
  Τα ΑμεΑ χρειάζονται να μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τα αφορούν και το παρόν συνδικαλιστικό τους όργανο, η ΕΣΑμεΑ, έχει ξεφύγει από τον σκοπό
  της αφού έχει γίνει «κλειστό κύκλωμα» που δίνει φωνή μόνο στα άτομα που επιλέγονται κεκλεισμένων των θυρών…
  Πόσο δημοκρατικό είναι να την προεδρεύει μονίμως το ίδιο πρόσωπο;
  Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και στα τμήματα ΑμεΑ των κομμάτων, ειδικά του κόμματος της κυβέρνησης. Κανείς δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο μπορεί να επικοινωνήσει
  μαζί τους!
  Στη Δημοκρατία πρέπει να μπορεί να έχει δυνατότητα επικοινωνίας, ψήφου και φωνής οποιοσδήποτε πολίτης, διαφορετικά έχουμε να κάνουμε με κλειστούς κύκλους,
  αντιδημοκρατικούς που μόνο συντηρούν τη διαπλοκή, τη διαφθορά και έτσι δίνουν δύναμη σε ολιγαρχικές νοοτροπίες.
  Επείγει λοιπόν να δημιουργηθεί ένας Δημοκρατικός Θεσμός για τους πολίτες με αναπηρία, όπου θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφανες διαδικασίες και ανοικτών
  των θυρών…
  Ανδρέας Μπαρδάκης
  Συμφωνώ επίσης με την πρόταση του κ.Γριβα Ιωαννη για την επέκταση του αφορολόγητου χωρίς χρήση κάρτας στα ΑΜΕΑ, διότι η επιβεβλημένη μετακίνηση που απαιτεί
  η χρήση της συχνά επιβαρύνει επιπλέον την ήδη δύσκολη καθημερινότητά τους.
  Και τέλος αναφορικά με την μεταλαμπάδευση πρακτικών από άλλα κράτη, χρειάζεται πρώτα να εξασφαλιστούν οι υποδομές για την προσβασιμότητα ΟΛΩΝ των αναπήρων
  στον πολεοδομικό ιστό στα ΜΜΜ και στην κοινωνική ζωή του τόπου μας όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη και μετά να συζητηθεί οτιδήποτε άλλο. Ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί
  η πλήρης επαναλειτουργία των προγραμμάτων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ των δήμων που προσφέρουν μια ανακούφιση σε ανήμπορους συμπολίτες μας.

  Επισης συμφωνο με τις προτασειςτις
  Κ.Μαργαρίτα Καραγιώργου Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.

  1. Η ποιότητα και ο πολιτισμός ενός κράτους αποτυπώνεται σαφώς στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Αν ξεκινήσει κανείς με τη λέξη
  ΠΡΟΣΒΑΣΗ τότε θα αναγνωρίσει ότι απέχουμε κατά πολύ από τη διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα των ΑμεΑ. Καταρχήν πρόσβαση: σε δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες,
  κλπ) στα κτίρια (καταστήματα, χώροι αναψυχής-διασκέδασης, τράπεζες, κλπ) και δη στα Δημόσια κτίρια (Περιφέρειες, Δήμοι, Εφορίες, Σχολεία, Πανεπιστήμια
  κλπ), δεν υπάρχει και σχεδόν κανείς και τίποτα δεν έχει διορθωθεί μέχρι σήμερα. Αν εξελίξουμε τη λέξη, όπως πρόσβαση στην ενημέρωση, στην πληροφόρηση,
  στη μάθηση, στην παιδεία, στη γνώση, στην εργασία, στην απασχόληση, στην υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στις θέσεις λήψης αποφάσεων κλπ και γενικότερα
  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΖΩΗΣ, δυστυχώς δεν υπάρχει. Εκτός της καλής πρόθεσης των ιθυνόντων θα πρέπει να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης και
  πράξης, να μη σταματά κανείς όταν συγκρούονται διάφορα συμφέροντα και να παρθούν οριστικές αποφάσεις ανεξαρτήτου κόστους υλικού και κυρίως πολιτικού.
  2. Αναβάθμιση των υποδομών στα Σωφρονιστικά καταστήματα για ΑμεΑ, διότι παρατηρούνται πολλές ελλείψεις σε απαραίτητο εξοπλισμό, σε προσωπικό που να φροντίζουν
  τα ΑμεΑ καθώς και ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης των εγκλείστων. Συγκεκριμένα στο Νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού ¨Άγιος Παύλος¨ έχουν αναφερθεί άθλιες
  συνθήκες εγκλεισμού που οδήγησαν πολλούς κρατούμενους σε επιδείνωση της υγείας τους ή ακόμα και στο θάνατο. Προτείνεται άμεσα βελτίωση των συνθηκών και
  πιστή εφαρμογή του Νόμου 4322/2015, που προβλέπει την αποφυλάκιση των ατόμων που πάσχουν από βαριές ασθένειες και αναπηρίες. Άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν
  είναι αδιανόητο να βρίσκονται εκεί χωρίς την απαραίτητη προστασία και φροντίδα.
  3. Επικαιροποίηση του Κανονισμού Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ) βάσει νέων επιστημονικών δεδομένων. Έχει αποδειχθεί ότι είναι άκαιρος και ετεροχρονισμένος
  και αυτό διαφαίνεται από τα ποσοστά που επιδίδονται σε παθήσεις των εξεταζόμενων ασθενών.
  4. Επέκταση του πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων με αόριστη ισχύ αναπηρίας. (43 ανίατες μη-αναστρέψιμες παθήσεις) και να δημιουργηθεί Μητρώο Ασθενών για
  όλες τις χρόνιες- ανίατες νόσους.
  5. Επέκταση της διάταξης της εγκύκλιου με Α.Π.:Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005 /18.2.2016 της Γεν. Δν/σης Πρόνοιας σε όλες τις ομάδες συνταξιούχων του Δημοσίου
  διότι είναι εμφανής διάκριση σε βάρος των υπολοίπων κατηγοριών ΑμεΑ στην εγκύκλιο. (Σύμφωνα με την εγκύκλιο Α.Π..:Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005 /18.2.2016 της
  Γεν. Δν/σης Πρόνοιας το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων αποτελεί κατά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
  «παρακολούθημα» της σύνταξης και ουδέποτε του προσδόθηκε ο ρόλος της «οικονομικής ενίσχυσης». Παρατηρείται ότι κάποιες υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας χορηγούν
  το ½ του εξωιδρυματικού επιδόματος ενώ δικαιούνται εξ’ολοκλήρου και το προνοιακό- εξωιδρυματικό επίδομα.
  6. Ενημέρωση των αριθμητικών ποσοστών Αναπηρίας σε υπηρεσίες για παροχές των ΑμεΑ, διότι έχει παρατηρηθεί ότι οι πιστοποιημένοι με Αναπηρία ταξινομούνται
  σε διάφορες κατηγορίες για να τυγχάνουν φορολογικών απαλλαγών κυρίως: (α) 67% ,(β) 67% και άνω, (γ) άνω του 67%, (δ) 80% ,(ε) 80% και άνω, (στ) άνω του
  80% ,με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι που είναι στις κατηγορίες (γ) και (στ) να χάνουν τις φοροαπαλλαγές τους. Προτείνεται να ομαδοποιηθούν οι κατηγορίες
  (α), (β) και (γ) σε μία κατηγορία και αντίστοιχα οι κατηγορίες (δ), (ε) και (στ) έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση και ανισονομία στις φοροαπαλλαγές ή άλλες
  παροχές. (πχ. 80% και άνω ή άνω του 80%, εννοείται ότι εμπεριέχει και σκέτο το 80%, ειδάλλως θα έγραφε 79,9%.) και θα ανήκε σε άλλη κατηγορία.
  7. Παρατηρείται από υπηρεσίες (εφορίες, πρόνοιες, κλπ ) ότι δεν λαμβάνονται υπόψιν οι εφ’ όρου ζωής γνωματεύσεις από Α΄/βάθμιες υγειονομικές επιτροπές
  ούτε από ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κ.λπ. και ζητείται από τον φορολογούμενο (για φοροαπαλλαγή εισοδήματος, για απαλλαγή τελών κυκλοφορίας, κλπ) υποχρεωτικά Νέα Πιστοποίηση
  Αναπηρίας από ΚΕΠΑ με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πάσχοντες με τον επιπλέον κίνδυνο να μειωθεί το ποσοστό αναπηρίας όπως συνήθως συμβαίνει στα ΚΕΠΑ
  του οποίου έχει προσδοθεί ο τίτλος ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΚΕΠΑ¨ λόγω θαυμάτων ίασης των νοσούντων και μάλιστα από ανώνυμους ιατρούς που αρκετοί δε σέβονται τον κώδικα
  δεοντολογίας με ότι αυτό συνεπάγεται. Κατόπιν κάποιοι ασφαλιστικοί φορείς όπως ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ. , ζητούν και έγκριση από τον Διοικητικό Διευθυντή για την
  απόφαση σύνταξης και επιδομάτων. Δηλαδή η ίδια η πολιτεία αμφισβητεί την εγκυρότητα των αξιολογητών ιατρών ΚΕΠΑ, των οποίων οι αποφάσεις κρίνονται από
  μη ειδικούς, αλλά που και αυτοί οι ιατροί των ΚΕΠΑ αμφισβητούν τις γνωματεύσεις συναδέλφων τους που ανήκουν στην έγκριτη Ιατρική Κοινότητα και η ιστορία
  αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο θλιβερό φαινόμενο που δε συνάδει με ενέργειες λογικής, διαφάνειας και συνέπειας.
  8. Παρατηρείται ότι λαμβάνονται ως φορολογητέο εισόδημα τα κάθε είδους επιδόματα που λαμβάνουν τα ΑμΕΑ με αποτέλεσμα να δηλώνονται τα ποσά των προνοιακών
  επιδομάτων σε συγκεκριμένους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης και να φορολογούνται και τα συγκεκριμένα κοινωνικά βοηθήματα που δίνονται σε ΑμεΑ δηλαδή
  να εισοδηματικοποιούνται και έτσι έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου οι φορολογούμενοι χάνουν τις όποιες φοροαπαλλαγές, απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ, να επιβαρύνονται
  με την Εισφορά Αλληλεγγύης και να χάνουν άλλες κοινωνικές παροχές επειδή το εισόδημά τους υπερβαίνει τα απαιτούμενα εισοδηματικά κριτήρια. Προτείνεται
  να δοθούν σαφείς οδηγίες προς τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους φορείς για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, διότι τα επιδόματα ανέκαθεν δεν αποτελούσαν
  φορολογητέο εισόδημα και αυτό πρέπει να είναι σεβαστό από όλους και κυρίως από ένα κράτος πρόνοιας.
  9. Λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που επιφέρει η νόσος της Πολλαπλής Σκλήρυνσης, απαιτούνται συνεχείς συνεδρίες Φυσικοθεραπείας και γι’ αυτό είναι αναγκαία
  η νομοθετημένη και δια βίου παροχή τους σε συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, εργαστήρια ιδιωτικών κλινικών, κατ’ οίκον και σε
  κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας ανοιχτής νοσηλείας (ΚΑΑ), διότι με την υφιστάμενη κατάσταση δεν χορηγούνται δια βίου, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται
  η κατάσταση της υγείας των ΑμΣΚΠ και αυτό επιφέρει μεγαλύτερο κόστος για τον ίδιον αλλά και για την πολιτεία ως προς την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
  Επίσης να επανέλθει η μηδενική 0% συμμετοχή σε ιατρικές πράξεις όπως MRI, ακτινογραφιών, παρακλινικών εξετάσεων, ιατρικών βοηθημάτων κ.ά. Ένα άτομο που
  πάσχει από Σκλήρυνση Κατά Πλάκας – Πολλαπλή Σκλήρυνση πρέπει τακτικά να υποβάλλεται σε μαγνητικές τομογραφίες (εγκεφάλου, αυχένα, θώρακα) σε συνεχείς αιματολογικές
  και βιοχημικές εξετάσεις λόγω ανοσοκαταστολής από την κύρια θεραπεία της νόσου οπότε αντιλαμβάνεσθε ότι επωμίζεται μια σημαντική δαπάνη για την αντιμετώπιση
  της νόσου. Αν προστεθούν και τα φάρμακα που λαμβάνονται για τις άλλες ασθένειες που απορρέουν από τη νόσο είναι προφανές ότι το κόστος για όλα αυτά, είναι
  αβάσταχτο και παρατηρείται συχνά, ότι πολλά ΑμΣΚΠ, αποφεύγουν να τα εφαρμόζουν με αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας τους η οποία επιφέρει υψηλότερο
  κόστος στην πολιτεία με νοσηλείες, αποκατάσταση κ.λπ.
  10. Θέσπιση Επιδόματος Πολλαπλής Σκλήρυνσης το οποίο θα είναι αυτόνομο και θα χορηγείται δια βίου σ’ όλους τους πάσχοντες, όπως γίνεται και με άλλες παθήσεις
  χρονίως πασχόντων π.χ. Μεσογειακή Αναιμία, Πάσχοντες από HIV κ.ά. Το Επίδομα Πολλαπλής Σκλήρυνσης να είναι αντίστοιχο των επιδομάτων παραπληγίας, τυφλότητας,
  ασθενών HIV κλπ. χορηγούμενο στους ασθενείς με ανάλογη χρηματική αποζημίωση επειδή η νόσος προσβάλει νέα άτομα τα οποία αδυνατούν να ενταχθούν στην παραγωγική
  διαδικασία και αν ήδη εργάζονται αναγκάζονται να μην κοινοποιούν τη νόσο από φόβο απόλυσης, πράγμα που έχει συμβεί πάρα πολλές φορές στον ιδιωτικό τομέα
  και στο δημόσιο με άσκηση ψυχολογικής βίας. Η αυτόνομη ταξινόμηση της νόσου και η θέσπιση του επιδόματος πολλαπλής σκλήρυνσης θα εξαλείψει επίσης τις τυχόν
  πελατειακές σχέσεις, ιατρού-ασθενή καθώς παρατηρούνται ανάλογα φαινόμενα ανά την επικράτεια. Είναι γνωστό και επιστημονικώς τεκμηριωμένο ότι η Πολλαπλή
  Σκλήρυνση (ΠΣ) είναι χρόνια, ανίατη, πολυπαραγοντική, εκφυλιστική αλλά και απρόβλεπτη νόσος με πολλαπλά συμπτώματα, εμφανή και αφανή. Βάσει του Ν. 3402/2005
  Άρθρο 24 παρ.1 – ΦΕΚ 258 Α’/ 17.10.2005, «η Νόσος του νευρικού συστήματος με την αναφορά Σκλήρυνση κατά Πλάκας ή Απομυελυνωτική Νόσος του Κεντρικού Νευρικού
  Συστήματος ή Νευρολοίμωξη ή Πολλαπλή Σκλήρυνση, είναι νόσος αυτοτελής, ανεξάρτητα από τα συγγενή με άλλες ασθένειες συμπτώματα ή επιπτώσεις στη ζωή των
  προσβληθέντων από τη Νόσο. Οι πάσχοντες από Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΑμΣΚΠ), αποτελούν ευπαθή ομάδα ασθενών, χρήζουσα ιδιαίτερης πρόνοιας από την Πολιτεία».

  ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙς ΤΗΣ
  ΟΜΑΔΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ.
  Ζεκακου Μαρινα.

  1)Να συμπεριληφθεί η σκλήρυνση κατα πλακας στις επ αόριστο παθήσεις είναι πάθηση ανιατη και συνεχώς επιδεινουμενη θα έπρεπε ηδη να ηταν μεσα.Δεν γίνεται
  να περνάνε άνθρωποι με σοβαρές αναπηριες κάθε λίγο ΚΕΠΑ.
  2)Αλλαγή του ΚΕΒΑ είναι αδιανοητο η σκλήρυνση να ξεκινάει με βαθμο αναπηριας 35%.Ζηταμε το 67% στην σκλήρυνση κατα πλακας.
  3)Μηδενικη συμμετοχη σε φαρμακα κι αναλωσιμα.
  4)Το εξωιδρυματικο η παραπληγιας να ονομαστεί επιδομα σκληρυνσης κατα πλακας γιατί η παθηση μας δεν επιφέρει μονο παραπληγια αλλά και πολλά αλλα που δεν
  είναι εμφανει όπως απώλεια μνήμης όρασης κ.α.και η ονομασία του επιδοματος κάνει να μενουν εκτός πολλοί συνασθενεις μας.
  5)ειδικό επιδομα φροντιστη για ανθρώπους που εχουν ποσοστό αναπηριας πανω απο 80% και δεν εχουν συνταξη παρα μονο το εξωιδρυματικο επιδομα.η δική μας παθηση
  χτυπα νεαρές ηλικίες και είναι πολυ δυσκολο να εχουν προλάβει να μαζεψουν ενσημα συνταξιμα.Οπότε καλούνται να ζήσουν με βαριά αναπηρία μονο με το επιδομα
  ακατορθωτο πραγματικά αν κάποιος δεν έχει οικογένεια να τον φροντίσει.

  Επισης θελω να επισημανω το εξης
  Η τηλεοραση σε αντιθεση με αλλα κρατη συνεχιζει να προβαλει μεταγλωτισμενες ταινιεςή ακομα και παΙδικα ακομα και
  Στις ειδησης δεν γινεται μεταγλοτιση
  Με αποτελεσμα τα ατομα
  Με τυφλωση να μην μπορουν να παρακολουθουν.
  Βίονοντας το αισθημα του αποκλεισμου .
  Επισης τα ΑΜΕ
  Χρειαζονται καθημερηνα φυσιοθεραπειες ενώ ο αριθμος των παροχομενων φυσιοθεραπιων είναι μολις εικοση το χρονο με αποτελεσμα να αυξανει το ειδη επιβαρημενο κοστος ζωηςκαι μαλιστα ενας μεγαλος αριθμος ΑΜΕΑ να μην μπορει να κανει με αποτελεσμα την επιδυνωση τις καταστασης τους.
  ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΖΗΤΑΜΕ ΛΥΠΗΣΗ ΖΗΤΑΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΕ
  Ευχαριστουμε πολύ για την δυνατότητα που μας δίνεται

  Ζανταριδης ΙωαννηςΑσθενης με ΣΚΠ καιολικητυφλωση

 • Να καταργηθει η διαταξη του νομου για συνταξιοδοτηση των ΑΜΕΑ που ζηταει ποσοστο επιδεινωσης ακομα κι οταν η παθηση κρινεται εφ ορου ζωης.ΔΕΝ ειναι δυνατον υπαλληλος με 4050 ενσημα να παιρνει ολοκληρη αναπηρικη χωρις επιδεινωση και υπαλληλος με 1600 ενσημα να παιρνει την κατωτατη αναπηρικη μονο αν παρουσιασει επιδεινωση της υγειας του.Η συνταξη ειναι ανταποδοτικο μεσο για ολους οσους εργαζονται.Το παραδειγμα αναφερεται για ατομα με την ιδια παθηση.

 • Είμαιαμέα 67% με ΣΚΠ.Εργάζομαι σε νοσοκομείο ως δε νοσηλεύτρια Έχω αποκτήσει πτυχίο ΑΕΙ και δεν μπορώ να μεταταγώ σε ανώτερη κατηγορία λόγω έλλειψης κενής οργανικής θέσεως.Επισης δεν μπορώ να λάβω μέρος στοΕΣΚ γιατί δεν είμαι διοικητικό προσωπικό και ας έχω πτυχίο Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ΑΕΙ για να πάω σε άλλη πόλη όπου είναι το σπίτι μου και σε άλλη υπηρεσία που είναι κοντά στο σπίτι μου για να μπορώ να ανταπεξέλθω με τα κινητικά προβλήματα που έχω.Έχω κάνει αίτηση για απόσπαση ή μετάταξη σε άλλη υπηρεσία και άλλη πόλη από τον Οκτωβριο 2015 ως ΔΕ και ακόμη δεν μπορώ να βρω άκρη.Είμαι υποχρεωμένη να πάω δικαστικά με κόστος οικονομικό , ψυχολογικό,σωματικό και με αναμφίβολα αποτελέσματα γιατί δεν υπάρχει η νομική και κοινωνική μέριμνα για άτομα Αμέα.Αισθάνομαι φυλακισμένη γιατί δεν γίνεται να εργαστώ όσο ακόμα αντέχω σε μία υπηρεσία που μπορώ να αποδώσω και σε πόλη που βρίσκεται η οικογενειακή μου εστία .Είναι σκληρό και άδικο που ο νόμος δεν έχει ασχοληθεί και δεν έχει μεριμνήσει σοβαρά για τα Αμέα που εργάζονται και έχουν ανάγκη να μην βασανίζονται.Μας φτάνει η ασθένεια. Είναι ντροπή για ένα κράτος δικαίου να χρησιμοποιεί την κατάχρηση εξουσίας σε Αμέα και την άνιση μεταχείριση γιατί έτσι βολεύει τους κυβερνώντες και τους ανωτέρους σε θέσεις ευθύνης.

 • Αναφορικά με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) θα πρέπει να εξαιρεθούν από το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ οι συντάξεις αναπηρίας που δεν υπερβαίνουν τα 313 ευρώ

 • Λέγομαι Ενίντα Σουλι και έχω μια πρόταση όσων αφορά τους Αλβανούς μετανάστες που ζουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και αφενός έχουν μια είδος αναπηρία στο ποσοστό 67% και άνω , αποκλείοντας τους από το επίδομα αναπηρίας από την πρόνοια , με την μοναδική δικαιολογία ότι δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή ότι δεν είναι μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης. Επειδή η Αλβανική κοινότητα έπειτα από πολλά χρόνια στην Ελλάδα έχουν ενταχθεί πλήρως στην ελληνική κοινότητα αποκτώντας πλήρως την ελληνική νοοτροπία και ένας πολύ μεγάλος αριθμός την δεύτερης γενιάς έχουν απόκτηση την ελληνική υπηκοότητα , συνάμα ήτοι σωστή στις υποχρέωσης τους όσον αφορά της ελληνικές αρχές και στο δημόσιο θεωρώ απαραίτητη την αλλαγή του νόμου αυτού . Σας ευχαριστώ

 • Καλησπέρα Ο γιος μου εινα 32 χρονων έχει νοητικη υστεριση κατω του 25% καιεπιληπτικες κρίσεις που δεν ρυθμιζονται ( καθημερινά) είμαστε εξαμελη οικογένεια καταλαβαινετε τη φροντίδα που χρειάζεται αυτο το παιδι και η υπόλοιπη οικογένεια.Με δυσκολία έγραψα αυτές τις σειρές s o s.

 • Συμφωνώ με ΟΛΕΣ τις προτάσεις πραραπανω οπως και με ΟΛΕΣ τις προτάσεις του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη και
  ιδιαιτερα με το παρακατω…

  7. Στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) να εξαιρεθούν από το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ οι συντάξεις αναπηρίας που δεν ξεπερνούν τα 313 ευρώ (όσο είναι το ύψος του βασικού προνοιακού επιδόματος αναπηρίας).
  Ο λόγος είναι ότι δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και των χαμηλοσυνταξιούχων που επίσης έχουν αναπηρία.

  Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση όταν π.χ. σε ένα μονομελές νοικοκυριό, ένα ΑμεΑ, που λαμβάνει προνοιακό επίδομα για την αναπηρία του, λαμβάνει στο σύνολο 513 ευρώ (313+200 ευρώ από το ΚΕΑ), ενώ ένα ΑμεΑ που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου – λόγω της αναπηρίας του, να λαμβάνει π.χ. 210 ευρώ και να μην δικαιούται να λάβει το ΚΕΑ επειδή το δεύτερο ξεπερνάει το εισοδηματικό κριτήριο.

 • Συμφωνω απολυτα με τις προτασεις του κυριου Μπαρδακη και θελω να ρωτησω καθως και να καταγγειλω τι θα γινει με τα ποσοστα αναπηριας μας που παρανομα μας πετσοκοψαν την τετραετια 2010-2014!!!

 • Συμφωνώ απολύτως με τον κον Ανδρέα Μπαρδακη , θέλω να ρωτήσω , εχω 1500 ένσημα απο το 1980 πως μπορώ να πάρω αναπηρική εχω 75 0/0 αναπηρία μου ζητούν την τελευταία πενταετία ένσημα ενώ ήμουν άρρωστη και άνεργη λόγω πολλών προβλημάτων Εχω ερυθηματώδης λύκο και ρεύμ αθριτιδα και κατάθλιψη στα πλαίσια της νόσου , την απόφαση των Κεπα την εχω απο το 2016 Ευχαριστω

 • 1) Να αρθεί η αδικία που δημιουργείται με την άνιση μεταχείρηση μεταξύ των ΑμεΑ που παίρνουν προνοιακό επίδομα και των ΑμεΑ που παίρνουν χαμηλή σύνταξη (έως 313 ευρώ, όσο δηλαδή είναι το προνοιακό επίδομα) με την εξαίρεση των χαμηλών αυτών συντάξεων από το εισοδηματικό κριτήριο του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
  2) Να επιταχυνθεί η διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α., οι γνωματεύσεις να γίνονται πάντοτε από γιατρό με ειδικότητα στην ασθένεια του εξεταζομένου και να μην εξαναγκάζονται σε επαναληπτικές εξετάσεις άτομα με μόνημη αναπηρία.

 • Θέμα: Συνεισφορά της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στην προνομοθετική διαβούλευση σχετικά με την πρόταση νόμου για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

  Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, ο επίσημος κοινωνικός εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), συμμετέχοντας στην προνομοθετική διαβούλευση σχετικά με την πρόταση νόμου για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις.
  Για την ολοκληρωμένη εκπόνηση νομοσχεδίων και το σχεδιασμό πολιτικών εκ μέρους της Κυβέρνησης, ώστε να διαχέεται σε όλες τις εκφάνσεις η διάσταση της αναπηρίας, επιβάλλεται η δημιουργία, είτε παρά τω Πρωθυπουργώ, είτε στο Υπουργείο Εσωτερικών, Γραμματείας για την Αναπηρία, κατά τα πρότυπα της Γραμματείας Ισότητας, δεδομένου ότι το 15% του συνολικού πληθυσμού έχει κάποιας μορφής αναπηρία.

  Για την Παιδεία:
  1) Η εκπαίδευση οφείλει να είναι ενιαία για όλες τις κατηγορίες μαθητών, ως εκ τούτου να είναι συμπεριληπτική και να αφορά εξίσου τον κοινό μαθητικό πληθυσμό, καθώς και τις επιμέρους ομάδες με ιδιαιτερότητες, όπως μαθητές με κάποιας μορφής φυσική, πνευματική ή ψυχική αναπηρία, αλλοδαπούς, Ρομά κλπ. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να αλλάξει εκ βάθρων ο οδηγός σπουδών των τμημάτων Νηπιαγωγών και των Παιδαγωγικών τμημάτων, ώστε όλοι οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι, καθώς και οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή, να ενημερώνουν προς τούτο τους γονείς και να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους ανάλογα με τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή της τάξης τους. Επομένως, οφείλουμε να στραφούμε σε μια όλο και περισσότερο συμπεριληπτική εκπαίδευση, μειώνοντας παράλληλα τη λεγόμενη «ειδική» εκπαίδευση.
  2) Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία από 0 έως 4 ετών τμήμα της υποχρεωτικότητας της εκπαίδευσης είναι η πρώιμη παρέμβαση που εξασφαλίζεται από την Πολιτεία μέσω των αντίστοιχων ανά αναπηρία δομών, στελεχωμένων με το αναγκαίο προς τούτο Ε.Ε.Π. και σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων.
  3) Έως ότου επιτευχθεί το προφίλ του νηπιαγωγού, δασκάλου και καθηγητή που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή του, επιβάλλεται να χορηγείται παράλληλη στήριξη πάντα για το σύνολο του εκπαιδευτικού ωραρίου, από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα της σχολικής χρονιάς, στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να παρέχεται από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή πτυχιούχο παιδαγωγικής με μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η παράλληλη στήριξη υποχρεωτικά να περιλαμβάνει και το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου, όπου υπάρχει. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η παράλληλη στήριξη να παρέχεται κατ’ επιλογή μετά από πρόταση του ΚΕΔΔΥ και σύμφωνη γνώμη του μαθητή, ο οποίος είναι σε θέση να γνωρίζει πλέον ο ίδιος τα μαθήματα στα οποία χρειάζεται στήριξη. Δε θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης ανά σχολείο, δεδομένου ότι αυτός εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών. Οι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε Τμήματα Ένταξης, στους οποίους έχει χορηγηθεί παράλληλη στήριξη, να μπορούν να υποστηρίζονται και με την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εφόσον αυτό απαιτείται.
  4) Καθόσο διάστημα υφίσταται ο διαχωρισμός σε γενική και ειδική εκπαίδευση επιβάλλεται η δημιουργία στο Υπουργείο Παιδείας ειδικής γραμματείας για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, με ειδικές διευθύνσεις ανάλογα με τη βαθμίδα της εκπαίδευσης, πρώιμη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, καθώς και η δημιουργία στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης.
  5) Έγκαιρη χορήγηση στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στους σπουδαστές και φοιτητές τυφλούς ή με προβλήματα όρασης, του απαραίτητου εξοπλισμού για την υποβοήθηση τους στις σπουδές, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά από την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου τουλάχιστον γραφομηχανή Braille και laptop με το αντίστοιχο λογισμικό.
  6) Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο για τη μεταφορά των τυφλών μαθητών στα σχολεία είτε αυτά είναι ΣΜΕΕ, είτε Γενικής Εκπαίδευσης, είναι το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου την αγορά και συντήρηση των οχημάτων, καθώς και τη μισθοδοσία των οδηγών και των συνοδών, είτε αυτά υπάγονται στην Περιφέρεια, είτε στις ΣΜΕΕ.
  7) Η εκμάθηση της γραφής Braille είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές με τύφλωση, καθώς και για όσους έχουν πρόβλημα όρασης, το οποίο ιατρικώς οδηγεί εν δυνάμει σε τύφλωση.
  8) Για όσο διάστημα υφίστανται ειδικά σχολεία, προκειμένου να καταλάβει
  κάποιος τη θέση Διευθυντή σε σχολείο τυφλών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι
  η καλή γνώση ε

 • Τα αμεα ειναι τα ποιο αδικημενα…μας κοψανε τα παντα..!! Και να υπολογιση κανεις οτι το κοστος ζωης ενος αμεα ειναι πολλαπλασια ακριβωτερο σε σχεση με καποιον υγειη συνταξιουχο ( φαρμακα- ειδικες αγογες-θεραπειες-εξετασεις ). Το λιγοτερο που μπορει να κανει η κυβερνηση ειναι την εθνικη συνταξη των 384 ευρω να την δωσει σε ολα τα αμεα ανεξαρτιτου ποσοστου αναπηρειας. Σκεφτητε μονο ποσα θα περνει ενας συνταξιουχος αναπηρειας με ποσοστο 67% η ακομα χειροτερα 51% Θα πρεπει να υπαρχουν διαφορετικα κρυτιρια για τα αμεα δεν ειναι δικαιο καποιος να εχει εργαστει 15 και πλεων χρονια και με ποσοστο αναπηρειας 67% να περνει τα 2/3 των 384 ευρω….ειναι πλεων θεμα επιβιωσης

 • Ειμαι ατομο με 80% αναπηρια (τετραπληγια-παραπληγια).Ειναι αδιανοητο να λεμε οτι ειμαστε Ευρωπη και να μην εχουμε κανει υποδομες για τα ΑΜΕΑ.Πρεπει να θεσπιστουν νομοι (και μη μου πει κανεις οτι υπαρχουν!!!και αν υπαρχουν να μεριμνησει το κρατος ωστε να εφαρμοζονται και να πεφτουν βαρυτατα πρστιμα και αφαιρεση αδειων σε αυτους που δεν τους εφαρμοζουν!!!)ωστε τα ΑΜΕΑ να εχουν προσβαση σε ολα τα δημοσια κτηρια και οχι να μου γινονται ραμπες για τα ματια του κοσμου και να μην μπορει ενα αμαξιδιο να το ανεβει επειδη η κλιση του ειναι επικυνδυνη ή γλυστραει λογω ακαταλληλου υλικου που ειναι στρωμενο!!!Δεν μππορει κυριοι-κυριοι οι αδειες που χορηγουνται σε ιατρεια, δημοσια και μη (οφθαλμιατρεια. οδοντιατρεια κλπ κλπ), να ειναι σε πολυκατοικιες και ο ΑΜΕΑ ασθενεις να μην μπορει να ανεβει και εσυ κρατος να επιτρεπεις, να μην κανεις ελεγχο και να δινεις αδειες!!!Δεν επιτρεπεται να μην υπαρχουν σε ΟΛΟΥΣ τους Δημους τουλαχιστον ενα ειδικο ταξι για τη μετακινησει των ΑΜΕΑ για τις βασικες αναγκες τους σε νοσοκομεια και οχι μονο!!!Ενα ατομο ΑΜΕΑ το βαικοτερο προβλημα του ειναι η μετακινηση!!!Καθε μερα που ξυπναω παρακαλαω να μη μου συμβει, εστω και μικρο, προβλημα υγειας γιατι σκεφτομαι ολα τα παραπανω!!!Που ειναι λοιπον το κρατος Προνοιας???ΑΠΩΝ!!!!!Εγω προσφατα χρειαστηκα να μετακινηθω 5χλμ και πηρα ταξι που υπηρχε σε αποσταση 60χλμ απο τον τοπο που εμενα!!!Ξερετε ποσο πληρωσα???150€ την μετακινηση και 30€ την ωρα την αναμονη!!!Φανταζεστε να θελει καποιος να παει σε ενα νοσοκομειο τι θα πληρωσει και πως θα το πληρωσει με αυτα τα αθλια εισοδηματα που εχει ή την ταπεινη συνταξη που παιρνει???Εχετε ποτε φανταστει εσεις που νομοθετειτε και εχετε τα υπερογκα εισοδηματα και την υγεια σας οτι ενα ΑΜΕΑ το να παει εστω και μια βολτα, να αλλαξει περιβαλλον, οχι συνεχεια αλλα εστω μια φορα το μηνα, το διμηνο, να πει θα παρει τη γυναικα του ή καποιον φιλο ή φιλη γιατι δεν μπορει μονος του, να κανει μια τετοια μετακινηση τι ποσο θα χρειαστει για 2-3 ωρες???Πανω απο 200€ χωρις κανενα αλλο εξοδο, μονο την μετακινηση!!!!!Δηλαδη να θελω εγω να παω για φαι π.χ. με τη γυναικα μου θα θελω 300€!!!Το εχετε σκεφτει αυτο ποτε???Μη μου πει κανεις οτι το σκεφτηκε γιατι θα λεει ψεματα!!!Και αυτο που αναφερω ειναι το ελαχιστο.Χρειαστηκε να βγαλω δοντι και επειδη τα οδοντιατρεια στην περιοχη μου ειναι σε μη προσβασιμες πολυκατοικιες χρειαστηκε να παω ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!!!!Ξερετε ποσο πληρωσα για ένα δοντι???330€!!!!!!!!!!Χρειαστηκε να κανω επεμβαση στο νεφρο.Ξερετε ποσο χρειαστηκε να πληρωσω σε ασθενοφορο να με μεταφερει και μετα να με επιστρεψει σπιτι γιατι δεν ηταν εφικτη η μετακινηση μου με αλλο μεσο???340€!!!Τα χρηματα που δινονται ειτε απο συνταξη ειτε απο επιδοματα ειναι πολυ ελαχιστα ωστε να καλυψουν τετοιες βασικες αναγκες και εκτος αυτου δεν υπαρχει και μεριμνα ωστε να υπαρχει ειδικο ταξι, τουλαχιστον ανα Δημο, και ελεγχος στα καθε ιατρεια να ΜΗΝ ειναι σε πολυκατοικιες και μαλιστα μη προσβασιμες!!!Μπορω να σας δειξω ενα σωρο φωτογραφιες απο κτηρια χωρις ραμπες η με ραμπες ακαταλληλες, μπορω να σας δειξω φωτογραφιες που να μην χωρα το αναπηρικο αμαξιδιο μεσα στο ασανσερ, μπορω να σας δειξω κτηρια δημοσιου χωρου που δεν εχουν καν τουαλετες για ΑΜΕΑ, μπορω να σας δειξω εκαντονταδες φωτογραφιες με τα ευτραπελα που συμβαινουν και τα ΑΜΕΑ δεν μπορουν να εξυπηρετυθουν για τις βασικες τους αναγκες!!!Ειναι δυνατον στον 21Ο αιωνα που ζουμε να βγαινει καποιος μια βολτα να πηγαινει για ενα καφε και να μην μπορει να μπει μεσα στο καφε γιατι δεν εχει ραμπα???Ειναι δυνατον στα Μεσα Μαζικης Μεταφορας να μην μπορει ο ΑΜΕΑ να ανεβει και να παει εκει που θελει???Δεν ειμαστε επαιτες και δεν θελουμε να παρακαλαμε τον εναν και τον αλλον να παρει αδεια απ΄ τη δουλεια τους ωστε να μας κανει τη ΄΄χαρη΄΄ να μας σηκωσει (αν μπορει) και να μας μεταφερει εκει που θελουμε οταν θελουμε!!!Επομενος πρεπει ΑΜΕΣΑ να δοθουν λυσεις!!!Περνατε νομους σε μια ωρα!!!Μπορειτε να περασετε και αυτους ΑΜΕΣΑ!!! και επαναλαμβανω μη μου πει κανεις οτι υπαρχουν και αν το ισχυριστει καποιος αυτο θα του πω οτι δεν εφαρμοζονται γιατι δεν υπαρχει ελεγχος!!!Ελπιζω το μηνυμα μου να διαβαστει και να το λαβουν υπ’ οψιν οσοι πρεπει να το διαβασουν και να το λαβουν οσοι ειναι αρμοδιοι ωστε να μην γραφουμε προτασεις για νε λεμε οτι γραφουμε και οτι ειμαστε δημοκρατικοι και ανοιξαμε μια σελιδα ωστε τα ΑΜΕΑ να μας πουν τις γνωμες τους και τους προβληματισμους τους.Ας πιασουν τοπο αυτα που γραφουμε για να μην θεωρουμαστε πλεον ατομα δευτερης κατηγοριας!!!

 • Πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
  συμφωνω με το αρθρο κι επαυξανω!!!

 • Σε ότι αφορά τη σχέση ΑΜΕΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ας ληφθεί υπόψη:
  Οι άνθρωποι με αναπηρία είναι η μόνη κατηγορία που αξιολογείται ανελέητα από επιτροπές (με στόχο την περικοπή του ποσοστού σαν να ήταν ΑΥΤΗ η λύση του προβλήματος ή η εξαφάνιση του ίδιου του ΑΜΕΑ από τις εν λόγω επιτροπές) όπως:
  Πρωτοβάθμιες, τα ΚΕΠΑ ακόμη και για τις 43 μη αναστρέψιμες ασθένειες, ζητιέται επαναξιολόγηση, που δηλώνει αναίρεση του όρου, τα ΚΔΑΥΥ, χωρίς στη συνέχεια να προσφέρουν αυτό για το οποίο έχουν συσταθεί, π.χ. την παράλληλη στήριξη, που αφού ταλαιπωρούν το παιδί και την οικογένεια για μέρες και γνωματεύουν θετικά, στην συνέχεια το ίδιο το υπουργείο ακυρώνει την δική του υπηρεσιακή διαδικασία και δεν στέλνει προσωπικό.
  Στην εκπαίδευση :
  Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο ο διαχωρισμός τυπικών και μη παιδιών από μόνο του είναι σαν πλαίσιο προβληματικό, για πολλούς λόγους, μια δεύτερη σκέψη θα ήταν χρήσιμη, αφού για την κοινωνία δεν προβλέπεται κάτι ανάλογο … στη συνέχεια ή είναι και αποτέλεσμα θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί;…
  Αλλά ακόμη και σε αυτόν τον διαχωρισμό των παιδιών εφόσον νομίζετε ότι μπορεί να λειτουργήσει για το γενικό καλό, το τσουβάλιασμα παιδιών ΑΜΕΑ,χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό, εγκαταστάσεις που να παρέχουν το απαιτούμενο πλαίσιο, τον ανάλογο χώρο, τις μεθόδους προσέγγισης, τα μέσα που διευκολύνουν την προσφορά της εκπαιδευτικής υπηρεσίας.
  πχ όπως περιστατικό με πρόβλημα όρασης και διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής με όλα τα συμπτώματα, δηλαδή βαριάς μορφής, είναι πρακτικά μη διαχειρίσιμο και των ίδιων των παιδιών μεταξύ τους και του προσωπικού χωρίς εξειδίκευση. Είναι πραγματικό περιστατικό σε ΕΕΕΚ.
  Περίθαλψη:
  Στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν στελεχωμένες μονάδες νοσηλείας με εξειδίκευση, για πολλές ομάδες ΑΜΕΑ, και ακόμη όταν είναι γενικά παραδεκτό από το ιατρικό προσωπικό κανένας δεν αναλαμβάνει να δώσει παραπεμπτικό για εξειδικευμένο κέντρο στην Ευρώπη, το οποίο αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ανάλογη δυσκολία. Πρόσφατα έγινε θέμα και από το Χαμόγελο του Παιδιού για ίδια περιστατικά.

  Το έλλειμμα σε δομές φιλοξενίας ΑΜΕΑ με τη δέσμευση για αποτελεσματική λειτουργία.

  Έλλειμμα στην εξειδίκευση εκπαιδευτικού προσωπικού, για το οποίο το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει αναλάβει για χρόνια τις ανάλογες πρωτοβουλίες.
  Το εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών εφαρμόζεται με επιτυχία σε ευρωπαϊκές χώρες για τις οποίες η αξιολόγηση είναι πολύ θετική.
  Το Φιλανδικό μοντέλο εκπαίδευσης βασίζεται σε αυτό, για όλους τους μαθητές είτε παρουσιάζουν δυσκολίες είτε όχι.
  Πλαίσιο υποστήριξης – συνεργασίας εκπαιδευτικών – γονέων. Η κάλυψη μαθητών από εκπαιδευτικούς που υποχρεώνονται να τρέχουν σε περισσότερα από ένα σχολεία για παράλληλη στήριξη δεν λειτουργεί.
  Όπως δεν λειτουργεί το να μην εγκρίνουν οι πρωτοβάθμιες επιτροπές την ειδική άδεια σε γονείς ακόμη και για τα υψηλά ποσοστά αναπηρίας.
  Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης που κάθε χρόνο αλλάζουν δομή, ενώ έχουν αφιερώσει χρόνο να γνωριστούν και να προγραμματίσουν – σχεδιάσουν πλάνο, γνωριμίας, στόχευσης, δέσμευσης, στοιχεία απαραίτητα για τη σχέση εμπιστοσύνης κάθε μαθητή – δασκάλου,

  Έλλειμμα στην συνέχεια εκπαίδευσης, αποκατάστασης, κοινωνικοποίησης, κάλυψης των άμεσων αναγκών μετά τα 18 έτη για κάθε ΑΜΕΑ,( που ενώ οι γονείς παιδιών τυπικής εκπαίδευσης στη φάση αυτή της ενηλικίωσης τους ανακουφίζονται έστω με την φυσική ωρίμανση των παιδιών τους στο να επιδιώξουν τα αυτονόητα από μόνα τους πια) για τους γονείς ΑΜΕΑ το χάος, το άγχος και η αγωνία, και το τίποτα μετά τα 18 των παιδιών τους παραμένει πάντα ένα αναπάντητο αίτημα.

  Το γεγονός ότι ακόμη και στο ποσοστό του 80% αναπηρίας δεν προβλέπεται κάλυψη για συνοδό.

  Για όλες τις ανάγκες εκπαιδευτικές, ιατρικές, πρακτικές, νοσηλείας, η πλήρης κάλυψη σε 24ωρο και για χρόνια πολλά, μετατίθεται μόνο στον γονέα, αλλά μέχρι ποια ηλικία είναι δυνατό να παρέχεται δεν αναρωτιέται κανείς.

  Τα παράδοξα είναι πολλά, όμως είμαι σίγουρη πως εάν η προσέγγιση από όλους τους εμπλεκόμενους είναι στο να δεσμευτούν «ότι έχουν ίσα δικαιώματα με τους ΑΜΕΑ συνανθρώπους τους», τότε τα πράγματα θα είναι ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΑΠΛΑ ακόμη και χωρίς προτάσεις. Διότι μιλάμε για τα αυτονόητα, τα συνταγματικά δικαιώματα στην παιδεία, νοσηλεία, εργασία, κοινωνικοποίηση, όλων και υπάρχουν πετυχημένα μοντέλα που μπορούν υιοθετηθούν για όλες της κατηγορίες ΑΜΕΑ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΟΛΩΝ

 • τα αναπηρικα επιδωματα δεν πρεπει να πειραχθουν καθολου γιατι ο αναπηροσ ειναι ανημπορος να εργασθει και ολα τα χρηματα πηγαινουν σε φαρμακα και φυσιοθεραπειες,οπως και οι αναπηρικες συνταξεις.η καθε κυβερνηση ας παραδειγματιστη απο τα αλλα ευροπαικα κρατη για να δουν τη ισχυει για τα ΑΜΕΑ.
  ειναι ντροπη να θελουν να κανουν περικοπες σε αυτη την κατηγωρια ανθροπων.

 • ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.ΑΝΡΕΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ.ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΟ ΕΞΙΣΟΥ ΣΥΜΑΝΤΙΚΑΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΕ ΕΞΙΣΟΥ ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ .ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΕΡΝΕΙ ΠΡΟΝΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΡΓΕΣΘΕΙ.ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΨΥΧΘΟΦΘΟΡΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ…ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΤΕ ΣΥΜΜΕΤΗΧΑΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η «ΤΥΧΗ» ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΝΟΙΘΟΥΝ ΑΣΧΗΜΑ ΕΠΕΙΔΗ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΣΥΝΗΣΦΕΡΟΥΝ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ…ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • Συμφωνώ
  1) με ΟΛΕΣ τις προτάσεις πραραπανω οπως και με ΟΛΕΣ τις προτάσεις του κ. Ανδρέα Μπαρδάκη και ιδιαιτερα με το παρακατω…
  7. Στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) να εξαιρεθούν από το εισοδηματικό κριτήριο του ΚΕΑ οι συντάξεις αναπηρίας που δεν ξεπερνούν τα 313 ευρώ (όσο είναι το ύψος του βασικού προνοιακού επιδόματος αναπηρίας).
  Ο λόγος είναι ότι δημιουργείται άνιση μεταχείριση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και των χαμηλοσυνταξιούχων που επίσης έχουν αναπηρία.Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση όταν π.χ. σε ένα μονομελές νοικοκυριό, ένα ΑμεΑ, που λαμβάνει προνοιακό επίδομα για την αναπηρία του, λαμβάνει στο σύνολο 513 ευρώ (313+200 ευρώ από το ΚΕΑ), ενώ ένα ΑμεΑ που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας ή θανάτου – λόγω της αναπηρίας του, να λαμβάνει π.χ. 210 ευρώ και να μην δικαιούται να λάβει το ΚΕΑ επειδή το δεύτερο ξεπερνάει το εισοδηματικό κριτήριο.
  2) Συμφωνώ και με όλες τις προτάσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών.
  3) Αύξηση του ορίου στον ακατάσχετο λογ/σμό γιατί αυτή την στιγμή το επίδομα απολύτου αναπηρίας το οποίο είναι ενσωματωμένο στην σύνταξη το κατασχέτουν.

 • Η συνέχιση απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες (ΑΜΕΑ), σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ του ευρύτερου δημοσίου τομέα μετά την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος [π.χ. Ειδικό τριετές πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο], δεν αρκεί να είναι απλώς νόμιμη (413/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 105/2012 πράξη του 1ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου , αρθρο 21 παρ 3,6 του Συντάγματος) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ 1 Ν 3327/2004 που παραπέμπει στις διατάξεις του Ν. 2643/1998, με άμεση εξάρτηση της επιθυμίας των επιχειρήσεων αυτών στην περαιτέρω απασχόληση των ατόμων αυτών, αλλά να είναι και υποχρεωτική, ιδίως όταν τα άτομα αυτά έχουν δοκίμως ειδικευθεί στις επιχειρήσεις, έχουν αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία και είναι παραγωγικοί, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις αφού αυτές έχουν επενδύσει εργασιακά και οικονομικά στα άτομα αυτά.

Top