«Νεολαία ’17-’27: Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων»

Η οικονομική κρίση, κυρίως κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 2010-2014, οδήγησε στην αναστολή ολοκληρωμένων πολιτικών που αφορούν τους νέους και τις νέες. Αποσπασματικές, κατακερματισμένες και ασυντόνιστες δράσεις υλοποιήθηκαν χωρίς συνολική στρατηγική, χωρίς στόχους και χωρίς θεσμικό πλαίσιο που να ρυθμίζει και να δεσμεύει τόσο τις ενδιαφερόμενες ομάδες, όσο και την ίδια την κυβερνητική και διοικητική δράση. Παράλληλα, κατά την ίδια χρονική περίοδο, εξαιτίας της δραστικής συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα, καταγράφηκε μια σημαντική μείωση των φορέων που ασχολούνταν με την παραγωγή πολιτικών και την παροχή υπηρεσιών για νέους και νέες. Αποκορύφωμα αυτού υπήρξε η έμμεση κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και η υποβάθμισή της σε μια απλή διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας.

Περισσότερα…

Ο θεματικός σκελετός του «Νεολαία ’17-’27»

Στο πλαίσιο της προ διαβούλευσης οι ενότητες που προτείνονται είναι οι εξής:

Α) Εντοπισμός και κατανόηση των αναγκών των νέων: Στη συγκεκριμένη ενότητα θα επιχειρηθεί η καταγραφή και κατανόηση των αναγκών και των προβλημάτων των νέων, καθώς και η δημιουργία ενός κοινού προτάγματος για το ρόλο τους στο μέλλον.

Για να δείτε τα ερωτήματα της Α’ ενότητας πατήστε εδώ.

Β) Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας δομών και ρόλων για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία: Στη συγκεκριμένη ενότητα θα δοθεί έμφαση στην κυβερνητική πολιτική για τους νέους και τις νέες, η οποία θα καταρτιστεί με γνώμονα την πρόσφατη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την ανασύσταση ενός κυβερνητικού φορέα πολιτικής για τη νεολαία, καθώς και στην κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

  • Διαβουλεύσεις με τις νέες και τους νέους –τόσο με την οργανωμένη νεολαία, μέσω της εγκαθίδρυσης ενός έγκυρου μηχανισμού δομημένου διαλόγου, όσο και με τις άτυπες ομάδες των νέων–,  καθώς και με όλες εκείνες τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών που στηρίζουν/ή επηρεάζουν τη νεολαία.
  • Προετοιμασία της διαδικασίας για τη συζήτηση του «Νεολαία ’17-’27: Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων» στη Βουλή των Ελλήνων.
  • Δημιουργία (ή και βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων) δομών, μηχανισμών και πόρων για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής.
  • Αποτύπωση του πραγματικού αντίκτυπου της υλοποίησης του «Νεολαία ’17-’27: Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων»,  με συγκεκριμένη στοχοθέτηση και δείκτες μέτρησης.

Για να δείτε τα ερωτήματα της Β’ ενότητας πατήστε εδώ.

Γ) Στρατηγικό πλαίσιο για την υποστήριξη των Νέων: Στη συγκεκριμένη ενότητα θα επιχειρηθεί να αναπτυχθεί το Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει αναφορά:

  • Στις κατευθυντήριες αρχές που θα εμπεριέχει η Εθνική Στρατηγική.
  • Στους άξονες βάσει των οποίων θα αναπτυχθεί.
  • Στους στόχους, τις δράσεις και τους δείκτες ανά τομέα.

Για να δείτε τα ερωτήματα της Γ’ ενότητας πατήστε εδώ.

Σχόλια στο σύνολο του άρθρου
  • Η άποψη μου είναι ότι η νεολαία για να οραματιστεί , να προγραμματίσει , να σχεδιάσει χρειάζεται ένα περιβάλλον που θα της παρέχει σωστή παιδεία και εκπαίδευση , πρόσβαση σε εργασία και αξιοκρατια. Η έλλειψη αξιοκρατίας είναι κάτι που απογοητεύει τους νέους ανθρώπους και τους οδηγεί σε αδράνεια, τους διαφθείρει , εμποδίζει την κοινωνία να αναπτυχθεί με υγιή ανταγωνισμό, δημιουργεί μια κοινωνία που ο ένας μισεί τον άλλο, μια κοινωνία που δεν γνωρίζει το κοινό καλό, την εθελοντική εργασία, τη φιλανθρωπία, την αναγνώριση και την επιβράβευση του ικανού, δεν ξεχωρίζει τα άτομα με τις ικανότητες. και τις δεξιότητες αλλά με άλλα κριτήρια. Αυτό είναι κάτι που οδηγεί τους νέους στην απόγνωση και σταματάει τη διάθεση να ονειρευτούν, να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν τη ζωή τους.

Top