- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ερώτημα 4

Ενέργειες, ρυθμίσεις και δράσεις προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών υπέρ της ανοιχτότητας και της λογοδοσίας

Ποιες τεχνολογικές εφαρμογές (applications) θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για τη διαφάνεια και τον έλεγχο της δράσης της δημόσιας διοίκησης;