- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ερώτημα 3

Ενέργειες, ρυθμίσεις και δράσεις προκειμένου η δημόσια διοίκηση να τηρεί τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ακεραιότητας και λογοδοσίας

Ποια εργαλεία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να διευκολύνουν την ενημέρωσή σας και την άσκηση ελέγχου ως προς τον τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών;