- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ερώτημα 2

Ενέργειες, ρυθμίσεις και δράσεις προκειμένου να υποστηριχθεί η συμμετοχή των πολιτών στις δημόσιες υποθέσεις γενικά και ειδικότερα στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Σε ποιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης θα θέλατε να έχετε συμμετάσχει ή να συμμετέχετε και με ποιο τρόπο;