- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ερώτημα 1

Ενέργειες, νομοθετικές ρυθμίσεις και δράσεις για να αυξηθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες για την κυβερνητική και διοικητική δράση και να βελτιωθεί η ποιότητα των σχετικών συνόλων δεδομένων

Σε ποιες πληροφορίες/δεδομένα της Διοίκησης θα θέλατε να έχετε πρόσβαση και πώς θα τα χρησιμοποιούσατε;