- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ενότητα 4

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΑΜΠΑΔΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ

Στη συγκεκριμένη ενότητα εντάσσονται όσες παρατηρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις θεματικές των προηγούμενων ενοτήτων και αποσκοπούν στην παροχή πρόσθετων πληροφοριών για ειδικά προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ακόμη, ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες να προτείνουν ενότητες νομοθέτησης που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου για τη νομοθεσία που διέπει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Περαιτέρω οι συμμετέχοντες μπορούν υπό την παρούσα ενότητα να παραθέσουν νομοθετικές, κοινωνικές και πολιτικές πρωτοβουλίες καθώς και βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόστηκαν τόσο σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε έτερες χώρες και σχετίζονται με την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε αγαθά και υπηρεσίες και την υπό καθεστώς ίσης μεταχείρισης απόλαυση δικαιωμάτων.