- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ενότητα 3

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Με τα άρθρα 10 έως 30 της Σύμβασης (συνημμένο αρχείο) αναδιατυπώνονται υπό το πρίσμα της αναπηρίας ειδικές ουσιαστικές ρυθμίσεις που καλύπτουν ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα. Οι συμμετέχοντες στην προνομοθετική δημόσια διαβούλευση καλούνται σε αυτή την ενότητα να αναλογιστούν όψεις των δικαιωμάτων αυτών, οι οποίες χρήζουν τυχόν περαιτέρω εξειδίκευσης, ανάδειξης ή καθιέρωσης ευλόγων προσαρμογών.

Παράλληλα, αντικείμενο της ενότητας αυτής αποτελεί και η αποτύπωση μέτρων που προάγουν θετικά την άσκηση δικαιωμάτων εκ μέρους των ατόμων με αναπηρία αλλά και αντιστρόφως, μέτρα, ενέργειες, πρακτικές ή συμπεριφορές που ενδέχεται να θίγουν άμεσα ή έμμεσα την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών και από τις οποίες άρα οφείλουν να απέχουν διοικητικά όργανα, αρχές, επιχειρήσεις και ιδιώτες

Ενδεικτικά παρατίθενται τα ακόλουθα δικαιώματα: