- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ενότητα 2

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 3, οι γενικές αρχές της Σύμβασης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι οι ακόλουθες:

Οι ως άνω γενικές αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία κατοχυρώνονται στη συντριπτική πλειοψηφία τους ρητά στο Σύνταγμα της Ελλάδος.  Ως εκ τούτου αποτελούν αξίες που καταρχήν διαπνέουν και την ελληνική νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα αυτά.

Οι συμμετέχοντες στην προνομοθετική δημόσια διαβούλευση ενθαρρύνονται στην ενότητα αυτή να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την περαιτέρω εξειδίκευση των γενικών αρχών της Σύμβασης προς το σκοπό της εμπέδωσης της αντίληψης, ότι τα άτομα με αναπηρία διαθέτουν ίδια δικαιώματα με το σύνολο του πληθυσμού, ότι αναγνωρίζονται ως ισότιμα ανεξάρτητα από το γεγονός της αναπηρίας, ότι απαγορεύεται κάθε διάκριση στη βάση της αναπηρίας καθώς και ότι τα άτομα αυτά έχουν δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση μπορεί να δοθεί στην εξειδίκευση της αρχής της προσβασιμότητας, υπό την οπτική της άρσης εμποδίων για την απόλαυση του συνόλου των δικαιωμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τη δυνατότητα καθιέρωσης «εύλογων προσαρμογών»,  των απαραίτητων και κατάλληλων δηλαδή τροποποιήσεων και ρυθμίσεων, οι οποίες δεν επιβάλλουν δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, όπου απαιτείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστούν για τα άτομα με αναπηρία η απόλαυση ή η άσκηση σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.

Κρίσιμη τέλος κρίνεται η συμβολή στην εξειδίκευση της αρχής του σεβασμού των εξελισσόμενων ικανοτήτων καθώς και του σεβασμού των παιδιών με αναπηρία να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να προάγεται η ανάπτυξη και η ομαλή πορεία τους προς την ενηλικίωσή τους.