- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ενότητα 1

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ / ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΥΛΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Σύμφωνα με το Προοίμιο της Σύμβασης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία  η αντίληψη περί αναπηρίας «είναι μια εξελισσόμενη έννοια» … που προκύπτει «από την αλληλεπίδραση των εμποδιζόμενων προσώπων και των περιβαλλοντικών εμποδίων και των εμποδίων συμπεριφοράς και παρεμποδίζει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους».

Στην ενότητα αυτή οι συμμετέχοντες στην προνομοθετική δημόσια διαβούλευση καλούνται να αποτυπώσουν ειδικά και συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, σε τομείς της καθημερινής ζωής, όπως ενδεικτικά η πρόσβαση στην Υγεία, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στη Δικαιοσύνη, στην κοινωνική προστασία, στην πληροφόρηση και ενημέρωση, στο περιβάλλον, στην άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων κ.α.

Η καταγραφή (είτε στη βάση προσωπικών εμπειριών είτε με επίκληση στατιστικών, διοικητικών ή νομικών πληροφοριών που ρυθμίζουν τον εκάστοτε επίμαχο τομέα πολιτικής και χρήζει αναμόρφωσης) αποσκοπεί στη νομοθέτηση καίριων παρεμβάσεων που θα καθιερώσουν το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, όπως αυτό αναλύθηκε στο γενικό μέρος, θα άρουν τα εμπόδια πρόσβασης και θα διευκολύνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή.