- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ενότητα 3

Γ) Στρατηγικό πλαίσιο για την υποστήριξη των Νέων

Σημειώστε ποιες από τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές που θα χαρακτηρίζουν το «Νεολαία ’17-’27» είναι περισσότερο σημαντικές και καταγράψτε τις προτάσεις σας για την περαιτέρω εξειδίκευση τους.

Ενδεικτικά προτείνονται τα εξής:

  

Αναφέρατε ποιοι από τους ακόλουθους άξονες και τομείς, βάσει των οποίων θα καταρτιστεί η Εθνική Στρατηγική,είναι περισσότερο σημαντικοί, και συμπληρώστε νέους, αν θεωρείτε ότι δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς θέματα και τομείς που θα επιθυμούσατε να αναφέρετε.

Ενδεικτικά παρατίθενται:

 Εκπαίδευση/ Κατάρτιση/ Μαθητεία

 

Υγεία/ Πρόνοια/ Ευεξία

 

Οικονομία: Εργασία/ Επιχειρηματικότητα

 

Δικαιοσύνη/ Δικαιώματα Νέων

 

Νέοι και Συμμετοχή

 

Στρατός

 

Ελεύθερος Χρόνος

 

Πληροφόρηση

 

Οικογένεια

 

Αναφέρατε προτάσεις, επισημάνσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να ληφθούν υπ’ όψιν στην κατάρτιση του «Νεολαία ’17-’27», σχετικά με ζητήματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στα ανωτέρω ερωτήματα.

Ενδεικτικά, θα μπορούσατε να σημειώσετε τις προτάσεις σας για την επίτευξη ενός περισσότερο προσιτού, δίκαιου και επαρκούς συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για τους νέους, όπως και τους τρόπους που μπορούν να διασφαλισθούν οι συνεργασίες μεταξύ ενδιαφερόμενων μερών για την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους νέους στο συγκεκριμένο πεδίο.