- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ενότητα 2

Β) Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας δομών και ρόλων για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία

Στο πλαίσιο της ανασύστασης ενός νέου κυβερνητικού φορέα πολιτικής για τη νεολαία αναφέρατε δομές ή και συλλογικότητες που κρίνετε απαραίτητες για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Ενδεικτικά αναφέρονται, τα Τοπικά Συμβούλια Νέων, τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων, σημεία εστίασης νέων ανά περιφέρεια, σύμβουλοι νέων και άλλοι επαγγελματίες που εργάζονται με νέους, κ.λ.π.