- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ενότητα 1

Α) Εντοπισμός και κατανόηση των αναγκών των νέων

Αναφέρατε ειδικά και συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέες και οι νέοι σε τομείς της καθημερινής ζωής. Επί παραδείγματι, μπορείτε να αναφερθείτε στο ζήτημα της πρόσβασης σε τομείς όπως: η εργασία, η κατοικία, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η πληροφόρηση και ενημέρωση, η έρευνα και καινοτομία, η υγεία (πρόληψη και περίθαλψη), κλπ.

Περιγράψτε συνοπτικά το όραμά σας για τη θέση και το  ρόλο της νεολαίας της χώρας μας στο μέλλον.