- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

«Νεολαία ’17-’27: Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων»

Η οικονομική κρίση, κυρίως κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 2010-2014, οδήγησε στην αναστολή ολοκληρωμένων πολιτικών που αφορούν τους νέους και τις νέες. Αποσπασματικές, κατακερματισμένες και ασυντόνιστες δράσεις υλοποιήθηκαν χωρίς συνολική στρατηγική, χωρίς στόχους και χωρίς θεσμικό πλαίσιο που να ρυθμίζει και να δεσμεύει τόσο τις ενδιαφερόμενες ομάδες, όσο και την ίδια την κυβερνητική και διοικητική δράση. Παράλληλα, κατά την ίδια χρονική περίοδο, εξαιτίας της δραστικής συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα, καταγράφηκε μια σημαντική μείωση των φορέων που ασχολούνταν με την παραγωγή πολιτικών και την παροχή υπηρεσιών για νέους και νέες. Αποκορύφωμα αυτού υπήρξε η έμμεση κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και η υποβάθμισή της σε μια απλή διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας.

Περισσότερα…

Ο θεματικός σκελετός του «Νεολαία ’17-’27»

Στο πλαίσιο της προ διαβούλευσης οι ενότητες που προτείνονται είναι οι εξής:

Α) Εντοπισμός και κατανόηση των αναγκών των νέων: Στη συγκεκριμένη ενότητα θα επιχειρηθεί η καταγραφή και κατανόηση των αναγκών και των προβλημάτων των νέων, καθώς και η δημιουργία ενός κοινού προτάγματος για το ρόλο τους στο μέλλον.

Για να δείτε τα ερωτήματα της Α’ ενότητας πατήστε εδώ.

Β) Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας δομών και ρόλων για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία: Στη συγκεκριμένη ενότητα θα δοθεί έμφαση στην κυβερνητική πολιτική για τους νέους και τις νέες, η οποία θα καταρτιστεί με γνώμονα την πρόσφατη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την ανασύσταση ενός κυβερνητικού φορέα πολιτικής για τη νεολαία, καθώς και στην κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

Για να δείτε τα ερωτήματα της Β’ ενότητας πατήστε εδώ.

Γ) Στρατηγικό πλαίσιο για την υποστήριξη των Νέων: Στη συγκεκριμένη ενότητα θα επιχειρηθεί να αναπτυχθεί το Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει αναφορά:

Για να δείτε τα ερωτήματα της Γ’ ενότητας πατήστε εδώ.