- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ενότητα 5

Εκπαίδευση και Πολιτισμός

α) Εκπαίδευση

Στα πλαίσια της εναρμόνισης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τις απαιτήσεις του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237) για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, έχει ήδη εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση 25624/ΓΔ1 15-02-2016 (ΑΔΑ: 94ΔΙ4653ΠΣ-893).

Σε αυτή καταγράφονται τα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου και αναλύεται πλήρως κάθε ένα από αυτά τόσο ως προς το είδος της πληροφορίας που περιγράφει, όσο και ως προς τα μεταδεδομένα που χαρακτηρίζουν την πληροφορία αυτή, καθώς και το εάν αποτελεί μέρος των ανοιχτών δεδομένων που πρέπει να διατίθενται από το Υπουργείο ή όχι.

Ως εξαγόμενο της ανωτέρω απόφασης, είκοσι (20) από τα ανωτέρω δεδομένα έχουν ήδη αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, μέσω του συνδέσμου http://www.data.gov.gr/cs_CZ/organization/minedu.

Επιπροσθέτως, στο σύνδεσμο http://www.minedu.gov.gr/index.php/anazitisi-archive το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρέχει ένα σύνολο χρηστικών δεδομένων που αφορούν παλαιά θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ανά έτος και μάθημα καθώς και ένα πλούσιο σύνολο στατιστικών στοιχείων που αφορά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Το σύνολο αυτό περιορίζεται μόνο σε στοιχεία των τελευταίων τριών (3) ετών, ενώ για την παρουσίαση των δεδομένων γίνεται χρήση απλών διαδικτυακών συνδέσμων. Σε ενδεχόμενη περίπτωση κατά την οποία ο Πολίτης ενδιαφέρεται να προσπελάσει την πληροφορία αυτή, θα πρέπει να ψάχνει έναν προς έναν τους υφιστάμενους αυτούς συνδέσμους για να την εντοπίσει. Προτείνεται η φόρμα να εμπλουτιστεί με μηχανισμό αναζήτησης, μέσω του οποίου ο Πολίτης θα μπορούσε να προσεγγίσει πιο εύκολα και φιλικά την τελική πληροφορία, με στόχο της ενίσχυση της πρόσβασης στην πληροφορία.

β) Πολιτισμός:

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω δύο οριζόντιων πανελλαδικής  εμβέλειας δράσεων που υλοποιεί στοχεύει αφενός στην δημιουργία και διάθεση ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων και αφετέρου στην διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου ψηφιακών εφαρμογών για την ολοκληρωμένη διαχείριση  της πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα:

Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσα από δύο μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, το έργο « Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» και το έργο «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», τα οποία χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020, καθώς έχουν ήδη συμπεριληφθεί ως έργα phasing για την επόμενη προγραμματική περίοδο.  Με το  υπό εξέλιξη έργο  «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων», τεκμηριώνονται ψηφιακά περίπου 500.000 κινητά μνημεία σε όλη τη χώρα, για 160.000 από τα οποία δεν υπάρχει άλλη μορφή αναλογικής ή ψηφιακής τεκμηρίωσης. Στο πρόγραμμα μετέχουν όλες σχεδόν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Δημόσια Μουσεία. Στο πλαίσιο του Έργου, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα- όπως το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο -και θα ενσωματώνει τα σύγχρονα πρότυπα ψηφιακής τεκμηρίωσης, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του Υπουργείου. Παράλληλα, για την διάχυση της πληροφορίας στο ευρύ κοινό, προβλέπεται η δημιουργία διαδικτυακής πύλης προβολής και διάθεσης δεδομένων για κινητά μνημεία. Σημειώνεται ότι έχει συναφθεί και σχετικό Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης προς εφαρμογή του Πλαισίου Οδηγιών και Προδιαγραφών, Αρχών Διαλειτουργικότητας και Ανοικτών Δεδομένων.

Το «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» αποτελεί την πρώτη οργανωμένη, ενιαία και συστηματική  ψηφιακή τεκμηρίωση των ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και κυρίως των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, χαρτογραφώντας το καθεστώς προστασίας που διέπει το σύνολο της επικράτειας. Το έργο αποτυπώνει σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας χωρικά και περιγραφικά δεδομένα για δημόσια ακίνητα, για χερσαίους και ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους και θέσεις συμπεριλαμβανομένων των ζωνών προστασίας τους και των αρχαίων και νεώτερων προστατευόμενων μνημείων. Στο πλαίσιο του έργου αποτυπώνονται σε έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες οι κηρύξεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και οι ζώνες προστασίας τους  ούτως ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να γνωρίζει εξαρχής τους όρους και τους πιθανούς περιορισμούς που διέπουν την αξιοποίηση της γης σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Η διαθέσιμη πληροφορία θα παρέχεται προς τους δημόσιους φορείς και τους πολίτες μέσω της διαδικτυακής πύλης.