- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ενότητα 4

Οικονομία και Ανάπτυξη

Είναι δεδομένο ότι η ορθή συλλογή και αξιοποίηση ποιοτικών στατιστικών και οικονομικών δεδομένων και δεικτών αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών τόσο της κεντρικής εξουσίας για τον καθορισμό αποτελεσματικής στρατηγικής και λήψη πολιτικών αποφάσεων όσο και κάθε ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή επιχείρησης που επιθυμεί την πρόσβαση στην πληροφορία προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή πρωτοβουλία.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια των συζητήσεων, αναφέρθηκαν προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικότερα, με στόχο την κάλυψη μιας σειράς αναγκών για έγκαιρη και έγκυρη αποστολή, ποιοτικών και συγκρίσιμων στατιστικών δεδομένων και οικονομικών δεικτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θα υλοποιήσει μία σειρά από δράσεις προς όφελος τόσο των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών όσο και των επιχειρήσεων (αγροτικοί συνεταιρισμοί, εμπορικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, κλπ).

Μία από τις προτεινόμενες δράσεις του ΥΠΑΑΤ θα είναι η ανάπτυξη ειδικής εφαρμογής που θα επιτρέπει την άντληση, συλλογή, επεξεργασία και διάχυση στατιστικών και οικονομικών δεδομένων και δεικτών από το πληροφοριακό σύστημα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και τις ψηφιακές υπηρεσίες που ήδη βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία στο Υπουργείο.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρεται ότι πηγές προέλευσης των δεδομένων δύναται να είναι από τις κάτωθι ψηφιακές υπηρεσίες που ήδη βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία με ιδιαίτερη αυξημένη ζήτηση από τους ενδιαφερόμενους:

Η υλοποίηση της εφαρμογής θα βασιστεί κυρίως σε τεχνολογία web services και διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα ώστε να υποστηρίξει την άντληση στοιχείων και δεδομένων από τα πληροφοριακά συστήματα υπηρεσιών του Υπουργείου (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ψηφιακές υπηρεσίες ΥΠΑΑΤ), την αποστολή τους με ασφαλή τρόπο, τη συλλογή και αποθήκευσή τους σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων, την επεξεργασία τους και τέλος τη δημοσιοποίηση και διάχυση των στοιχείων σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο (δημόσιοι οργανισμοί, ΝΠΙΔ, φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, κα).

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί θα καλύπτει τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας για άντληση, ανταλλαγή και διανομή/δημοσιοποίηση δεδομένων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών. Η αρχιτεκτονική θα ακολουθεί τα πρότυπα πολυεπίπεδης υλοποίησης, διαθέτοντας κατάλληλα διαμορφωμένες διεπαφές web-services που θα διευκολύνουν την αυτόματη εξαγωγή και αποστολή των στοιχείων μέσω διαμορφωμένων XML μηνυμάτων. Τα XML μηνύματα θα περιέχουν τόσο τα πραγματικά δεδομένα όσο και τα σχετικά με αυτά μεταδεδομένα που θα τα επεξηγούν και θα τα περιγράφουν καλύτερα ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ποιότητα της διαχεόμενης πληροφορίας.