- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ενότητα 3

Μεταφορές & Ναυτιλία

Για την προώθηση της ανοικτής διάθεσης των δεδομένων, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, διαμορφώθηκαν προτάσεις τόσο από τη Δημόσια Διοίκηση όσο από την Κοινωνία των Πολιτών αναφορικά με την δημόσια  και online προσφορά δεδομένων και υπηρεσιών οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και άλλες δράσεις ανοικτής διακυβέρνησης:

Προκρίθηκε η διευκόλυνση της πρόσβασης σε συγκεκριμένα Μητρώα Δεδομένων, και ειδικότερα, η ανάληψη ενεργειών αναφορικά με τα ακόλουθα πεδία:

  1. Γεω-χωρικά Δεδομένα Ναυτιλίας
  2. Μητρώα Πλοίων και Ναυτικών
  3. Θαλάσσια & Ναυτιλιακή δραστηριότητα