- Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης - http://opengov.diavgeia.gov.gr/minadmin -

Ενότητα 2

Δικαιοσύνη

Το σχέδιο δράσης του Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ηλεκτρονική Δικαιοσύνη, το οποίο έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2011 και επικαιροποιείται τακτικά, περιλαμβάνει ένα μείγμα βραχυπρόθεσμων και μέσο-μακροπρόθεσμων δράσεων που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην απλούστευση και δραστική μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων, στη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις Δημόσιες Υπηρεσίες, στη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς του Δημοσίου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση των διαδικασιών και ενίσχυση της διαφάνειας στο χώρο της Δικαιοσύνης προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.

Βρίσκεται υπό επεξεργασία η διαμόρφωση αρχικών, συναφών και ρεαλιστικών για την περίοδο 2016-2018 δράσεων της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης,  εναρμονισμένων με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε θέματα δικαιοσύνης και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.